Ziraat Odası Kaydı | SSK | SGK | Sorgulama | Hizmet Dökümü | Gün Sayısı
 • Ziraat Odası Kaydı  Ziraat Odaları ve Kuruluş Amacı, Kapsamı

  Ziraat odaları, kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuştur. Ayrıca ziraat odaları, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

  Ziraat Odalarının Görev ve Yetkileri

  Odaların başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks ve istatistiki çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve kayıtları vermek.
  b) Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.
  c) Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.
  d) Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve önerilerde bulunmak.
  e) Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek. f) Çiftçilerin tarımsal girdilerini temin için her türlü faaliyette bulunmak.
  g) Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar düzenlemek.
  h) Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.
  ı) Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  i) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları, aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama, tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel ve sağlık personeli istihdam etmek.
  j) Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve sigorta acenteliği yapmak.
  k) Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya da stajları için Birliğin onayı ile burs vermek.

  Ziraat Odalarına Üye Kaydı

  Geçerli maddede yazılı asli üyelerden gerçek kişiler hakkında, tüzükte istenen bilgiler köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince, cetvel halinde düzenlenip onaylandıktan sonra muhtarlıklar tarafından il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara verilir. Bu cetveller odalar tarafından onaylanır ve bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlıklar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar, üyelik durumlarında meydana gelecek değişiklikleri yılda bir defa, tüzükte gösterilecek bir zamanda odalara bildirmekle yükümlüdür.

  Diğer asli üyeler, çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde şekli tüzükte gösterilen üyelik beyannamelerini, il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara vermeye mecburdurlar.

  Üyelik kaydına ilişkin itirazlar, tüzükte yazılı usule göre oda yönetim kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulu kararına karşı itirazlar, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde oda meclisine yapılır.

  İl ve ilçe Ziraat Odası kaydı yaptırmak isteyen çiftçilerimiz müracaatları esnasında tarım kaydı için gerekli belgeler şöyle sıralayabiliriz:

  Gerçek Kişilerde Ziraat Odası Kaydı İçin Gereken Belgeler

  • Tarla, bahçe, bağ vasıflı mülk ve veya kira/ortak ve veya yarıcı tapusu fotokopisi
  • İl ilçe nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği sureti
  • Kayıt olacak kişinin 1 adet (en az 6 ay önce çekilmiş) vesikalık fotoğraf
  • Köy veya mahalle muhtar onaylı çiftçi kütüğü belgesi
  • Tarla kiralık ise köy veya mahalle muhtarı ve aza onaylı kira kontratı
  • 01.10.2008 tarihinden sonra ziraat odalarına kayıt olan çiftçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu olup 1 ay içerisinde Ziraat Odası beyanı bildirecektir ve (4/1-a-b kapsamındaki sigortalılar için) tarım Bağ-kuru başlamış olacaktır.
  • Nüfus kimlik fotokopisi

  Tüzel Kişilerde Ziraat Odası Kaydı İçin Gereken Belgeler

  Bir önceki kısımda belirtilen belgelerin yanında aşağıdaki evrakların da verilmesi gerekmektedir:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • İmza sirküleri fotokopisi
  • Yetki Belgesi fotokopisi
  • Resmi gazete veya Ana sözleşme fotokopisi gereklidir.

  Çiftçiler Ziraat Odası Kaydı Yaptırmak Zorunda Mı?

  Bakanlığın yayınladığı yönetmeliğe göre gelir desteği alabilmek için ziraat odası kaydını olmak şart. Çiftçi kayıt sistemi bilgileri Maliye Bakanlığı ve dop sistemine aktarılarak bu bakanlık ile paylaşılacak. Bu nedenle çiftçilerin ekim yaptığı alanlar maliyenin bilgisi dahilinde olacak, çiftçinin istihsal ettiği ürün izlenecek. Miras kalan tarlasını ekmeyen, diğer mirasçılar eken mirasçı ile kira sözleşmesi yapacak ve bu maliyenin sistemine girecek çiftçinin kira geliri izlenecek. Ancak kira sözleşmesi yapmayan çiftçi, muvafakat name vermiş ise kira geliri açısından bu hissedar hakkında ne yapılacak, bunların çoğu icar dediğimiz kira geliri almıyor.  tıkla sorunu sor

  Ziraat Odası Kaydı İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. KERİM GÜR dedi ki:

   ziraat odasındaki kaydım duruyormu?

  Sorunuzu Yazın

  Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.