emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2021 Malulen Emeklilik Şartları ve Maaşı Sorgulama

2021 Malulen Emeklilik Şartları ve Maaşı Sorgulama

Malulen emekliliğin şartları ve aylıklar 2021 yılı için farklıdır. Malulen emeklilik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiştir. Malullük, 4A’lı ve 4B olarak bilinen kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan esnaf, zanaatkâr vs. ya da kamuya ait olan kurum ve kuruluşlarda memur olarak çalışan bireylerin herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma güçlerini kaybetmesidir. Dolayısıyla malulen emeklilik, çalışan bireyin sağlık durumu ile ilgili ortaya çıkan bir erken emeklilik hâlidir.

Malulen emekliliğin şartları şöyle sıralanmaktadır:

 • Kişinin çalışma gücünde en az %60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu sunulması zorunludur.
 • 1800 gün prim uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi ve 10 yıldır sigortalı çalışan olması, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 günlük malullük ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
 • Kişinin çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekir.
 • 4A (SSK) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan kişinin işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması gerekmektedir.
 • 4B (Bağkur) kapsamında çalışan kişinin ticari faaliyetleri son vermiş olması gerekir.
 • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik için kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Malulen emeklilik maaşları 2021 yılı için %8,36 oranında zamlanmıştır. Yeni zamlara göre önceki yıl en düşük 1500 TL olan malul aylığı %8,36 zam ile 1625 TL olmuştur. Bu zamlara göre diğer malulen emeklilik maaşları şöyledir:

 • 2020 yılında 1600 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 1733 TL,
 • 2020 yılında 1800 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 1950 TL,
 • 2020 yılında 2000 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 2167 TL,
 • 2020 yılında 2200 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 2383 TL,
 • 2020 yılında 2400 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 2600 TL,
 • 2020 yılında 2600 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 2817 TL,
 • 2020 yılında 2800 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 3034 TL,
 • 2020 yılında 3000 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 3250 TL,
 • 2020 yılında 3200 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 3467 TL,
 • 2020 yılında 3400 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 3684 TL,
 • 2020 yılında 4000 TL olan malulen emekli maaşı 2021 yılında 4334 TL olarak belirlenmiştir.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emekli olma, iş kazası veya meslek hastalığıyla meslekte kazanma gücünün veya başka bir sebeple çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden sigortalı çalışanın zorunlu emeklilik halidir. Çalışanın içinde bulunduğu duruma da malullük denilmekte olup birtakım sosyal haklar kazanması da mümkündür. Malulen emekli olmuş çalışanlar iş gücü kayıplarını gösteren sağlık raporları kapsamında ömür boyu malullük maaşı almaya hak kazanabilmektedirler ancak burada iş gücü kaybı oranı temel alınmaktadır ve malullüğe sebep olan rahatsızlığın sigortalılık sonrası gerçekleşmesi gerekmektedir. Malul sayılmak için çalışma gücünün kaybı yanında, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı var. Dolayısıyla malulen emeklilikte engelli emekliliğine göre daha zor şartlar söz konusudur.

Malul Kime Denir?

Bir kişinin malul sayılması için 5510 Sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca; sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul olarak kabul görülür.

Malulen Emekliliğe Sebep Olan Hastalıklar Nelerdir?

Malulen emekliğe neden olan rahatsızlıklar şöyle sıralanmaktadır:

 • Şizofreni ve alt türleri,
 • Şizoafektif bozukluklar,
 • Sanrısal bozukluklar,
 • Atipik ya da sınıflandırılmayan psikozlar,
 • Progresyon gösteren ya da çalışma imkânı vermeyen hastalıklar,
 • Beynin işlevini yerine getirememesi, beyin hasarı ve bu hasara bağlı olarak davranış bozuklukları,
 • Kronik travma sonrası stres bozukluğu,
 • Bedensel hastalıklara bağlı ruhsal hastalıklar,
 • Asperger, otizm gibi gelişim bozuklukları,
 • Kanser (baş ve bıyun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl, tükürük bezleri, troid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis)
 • Bipolar bozukluk,
 • Görme azlığı,
 • Retina kanaması,
 • Yardım olmadan ayakta durulmaması,
 • Anemi,
 • Gastrointestinal kanamalar,
 • Behçet hastalığı,
 • Kol, bacak gibi uzuv kaybı,
 • Karaciğer sirozu,
 • Karaciğer nakli,
 • Kalp yetmezliği,
 • Kalp nakli,
 • Böbrek nakli,
 • Akciğer nakli,
 • AIDS,
 • Tüberküloz hastalıkları malulen emekli olmak için kabul edilmiş hastalıklardır.

Malullük Tespiti İçin Sevk Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik için tespit işlemi, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaşlanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan Kurum Sağlık Kurullarınca yerine getirilir.

Kurullar bu değerlendirmeyi yaparken Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporları ve dayanağı tıbbi belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirir.

Yapılan değerlendirme neticesinde maluldür, malul değildir kararları verilebileceği gibi ara karar da verilebilmektedir.

Ara karar, sigortalının durumu değerlendirilirken, sağlık kurulu raporu veya dosyasındaki karara esas alınacak belgelerin, yetersiz veya eksik olduğu durumlarda; gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin tamamlanarak daha doğru değerlendirme yapılabilmesi amacıyla verilen karardır.

Malulen Emeklilik İçin Kontrol Muayene Şartı Nedir?

Malulen emeklilik muayenesi şartları Kurum Sağlık Kurulunca malul olduğuna karar verilmiş sigortalı için şöyledir:

 • Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,
 • Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,
 • Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,
 • İhbar ve şikayet halinde,
 • Kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme yine Kurum Sağlık Kurulunca yapılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde kendisine malullük aylığı bağlananlardan kontrol muayenesi gerek görülenlerce, kararın bildirildiği tebliğ yazısında belirtilen kontrol muayenesi tarihinden önce bağlı bulunulan kurum ünitesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

[tie_full_img]

[/tie_full_img]

Malullük Aylığı Bağlanması İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Malullük maaşı almak için sigortalı ya da sigortalının işvereni tarafından maluliyet tespitinin yapılması ve sigortalının bağlı bulunmuş olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da en yakın olan sosyal güvenlik il merkezinin ilgili servislerine gerekli belgeler ile yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Kişinin yazılı olarak yapacağı başvurusunun ardından ilgili servisler tarafından sağlık kurullarına malullük durumunun tespit edilmesi için sevki yapılır. Sevk edilen sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan raporun incelenmesinin ardından kurum sağlık kurulu tarafından sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verilir ve şartları sağlıyorsa malullük aylığı bağlanır.

Malullük Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Malullük maaşı başvurusu için istenilen belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Malul aylığı başvurusu için hizmet sözleşmesine tabi olarak çalışan 4A ve kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar yani kendi işyerleri olanlar ve mahalle muhtarları 4B için şu belgeler gereklidir;

 • T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
 • Gelir/Aylık/Ödenek talep ve beyan taahhüt belgesi,
 • Sigortalının işten ayrılış bildirgesi, belgenin işten ayrıldıktan sonra ilk on günlük süre içinde başvuru yapmış olanlar için gerekliliği vardır.
 • Maluliyetin tespiti için onaylanmış Sağlık Kurulu Raporu gerekmektedir.

Kamu görevlisi 4C kapsamında olanlar için;

 • T.C. kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
 • Gelir/Aylık/Ödenek tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi,
 • Malullük aylığı bağlanması için açıkta olanların şahsen ya da vekaleten, görevde olanlar için kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru için sevkle ilişkin emekli sevk onayı,
 • Maluliyet tespiti için sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Bu belgeler ile birlikte maluliyet başvurusu yapılmaktadır.

Malulen Emeklilik İçin Sağlık Raporu Alınabilecek Olan Kurumlar Hangileridir?

Malulen emeklilik için sağlık raporu veren kurumlar tam teşekküllü olmalıdır. Maluliyetin onaylandığı bu raporda iş gücü kaybının oranı açık bir şekilde belirtilmelidir. Gerekli kurumlar tarafından hazırlanan rapor Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir.

Sağlık kurulu raporu alınabilecek olan sağlık kuruluşları ise şöyledir:

 • Eğitim ve araştırma hastanesine giderek sağlık kurulu raporu alınabilmektedir.
 • Üniversite hastanesinden sağlık raporu alınabilmektedir.
 • Malulen emeklilik için sağlık raporu veren kurumlar arasında devlet hastaneleri de bulunmaktadır.

Malulen Emeklilik Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik maaşının hesaplanmasında diğer emekli maaşları gibi en önemli belirleyici unsur, ödenen prim gün sayısıdır. Bu tutar, yani üzerinden sigorta primi kesilen brüt ücret ne kadar yüksek olursa malulen emeklilik maaşı da o kadar yüksek olur.

Malûl durumdaki engellilere her ne kadar 1800 gün prim ile emekli maaşı bağlanıyor olsa da bağlanacak maaşın prim gün sayısı ile orantılı olarak çok düşük olmasının önüne geçen yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun ilgili maddesi ile malulen emekli maaşları aylık bağlama oranı yönünden normal maaşlara karşı korunmuştur.

Hastalıklara Göre Malul Aylığı Süresi Ne Kadardır?

Farklı hastalıklara göre malul maaş süresi, sağlık kurumları tarafından tanı koyulmuş olan hastalıklara 12 ay ile 24 ay arasında malul aylığı bağlanabilmektedir. Kişinin kendisine hastalık tanısı konduktan sonraki bir yıl içerisinde ilgili hastalık üzerinden malullük raporu alması gereklidir. Kanser hastalarının 18 ay, kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler 24 ay ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alma hakkına sahiptir.

Malulen Emeklilik Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Malulen emeklilik maaşının kesilmesine sebep olacak durumlar şöyle açıklanır:

 • Malulen emekli olmuş olan bir kişinin eğer malullük durumunun bitmiş olduğu belgelenir ise; bu durumda aylığı da kesilmektedir.
 • Malulen emeklilik aylığı alan bir kişinin sigortalı olarak işe başlamış olması halinde; malullük aylığı kesilmektedir.
 • Geçirilen hastalığın iş gücüne etki oranı eğer %60’ın altına düşmüş ise; malulen emeklilik hali iptal edilir.

Malulen emeklilik maaşının kesilmesine neden olan durumların kurul tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir. Haksız yere aylığının kesildiğini düşünen kişiler yargı yolu ile bu iddialarının peşini arama hakları bulunmaktadır. Resmi kurul raporuna göre malullük şartlarının kaybedilmiş olması belgelenir ise; bu durumda kişinin tekrar başvuruda bulunabilme şartı da bulunmamaktadır.

Malulen Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler Kullanılmalıdır?

Malulen emeklilik başvurusu aşamasında, kurum tarafından talep edilen evraklar şunlardır:

 • Sigortalıya ait kimlik belgesi aslı ve fotokopisi
 • Sigortalının en son çalıştığı işten ayrıldığını gösteren belge (10 gün içerisinde kuruma teslim edilmelidir.)
 • Malulen emeklilik tahsis talep beyan taahhütnamesi
 • 4C sigortalılara ait, malulen emeklilik sevkinin yapıldığını gösteren sevk onayı belgesi
 • Malulen emeklilik kapmasındaki hastalığın yüzdesinin yer aldığı iş kaybı raporu (Sağlık kurulu onaylı)

Belirtilen evraklar hazırlandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilerek emeklilik başvurusu yapılabilir.

Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması Detayları Nelerdir?

Malulen emeklilik sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu evrak takip sayfası açılmalıdır. Evrak takip sistemine giriş yaparak, malullük durumunu sorgulamak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip bağlantı adresine tıkladıktan sonra, Sosyal Güvenlik kurumu evrak takip sistem girişi için e-devlet ana sayfası açılacaktır.
 • Sayfanın sağ üst köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet giriş sayfası açılacaktır.
 • Kimlik doğrulaması için talep edilen T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi girildikten sonra sayfanın alt kısmındaki “Giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • Sistem girişinin tamamlanmasının ardından, evrak takip bölümü açılacaktır.
 • Evrak takip sayfasındaki işlemler bölümü üzerinden “Malulen Emeklilik Başvurusu” bölümü tercih edilerek, emeklilik başvurusunun son durumu teyit edilebilir.

Sorgulama ekranı üzerinden, elde edilen malulen emekliliğe ait tüm detaylara ulaşılabilir. Alınacak emekli maaşının tutarı ve emekli maaşının ödeme tarihleri, sayfada detaylıca belirtilecektir.

Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması İçin TIKLAYINIZ
Yorumlar

 1. Bünyamin sarı dedi ki:

  Şizofren hastasıyim iki kez kalp krizi geçirdim 2 sitentim var kalp yüzde 45 çalışıyor arterlerde hasar var ve sağ gözüm amlopi hipermetrop ve astigmat hastalığı nedeniyle yüzde 10dan az görüyor bu şekilde sağlam raporu verildi itiraz ettim olamazsın dendi napmaliyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre % 40 engel oranı çıkması gerekir gibi gözüküyor. 1 ay içinde itiraz edebilirsiniz.

 2. Murat dedi ki:

  Malülen emekli oldumu

 3. şaban içliardıç dedi ki:

  iyi günler 2001 sigorta girişim var 71 gün 2007 bağkur 3200 gün uyku apnesinden ameliyat oldum ama uyku bozukluğum devam ediyor şeker hastalığıda oldu insülin ve şeker hapları kullanıyorum çalışamaz oldum şeker gözlerime vurdu malulen emeklilik söz konusu olabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Görme yetisinin ne kadarını kaybettiniz. % 50 yakın ise engelli raporu çıkabilir. Diğer durumlarda rapor çıkması çok zor.

 4. erdal dedi ki:

  emekli sandığına malulen emeklilik için başvuruda bulundum maluliyet sağlık kurulu malul saydı onayladı kabul oldu kurumdan onay istendi onaylandı gönderildi ankara emekli sandığına şimdi ögrenmek istediğim kafam karıştı mahkeme kararı sağlık kurulu raporu istiyor emekli sandığı ne demek bu yazı henuz elimize geçmedi emekli sandığını aradığımda temcilci söyledi mahkeme kararı sağlık kurulu raporu istiyorlar malul olduğum kabul oldu nasıl oluyor bu hiç anlamadım bilgi verirmisiniz teşekkür ederim.

 5. zeynep dedi ki:

  merhaba…%71 raporum var….ilk sigorta başlangicim 2008 …..1.5 senedirde engelli maasi aliyorum.sigorta günum 1020 gün..doğum borçlanmasi yapip malulen emekli olabilirmiyim…kronik hastaligim ankilozan spondolit….raporum da sürekli yaziyor.

 6. Gulnende koz dedi ki:

  Orta derecede uyku annesi uyurken makine kullanıyorum ağır narkolepsi astım ve boyun fitigindan ameliyat olmuştum tekrar fıstıklar oluştu yeniden ameliyat yapmıyorlar çalışmakta zorluk çektiğim için maglulen emeklilik için başvurdum sonuç olumsuz muş niçin narkolepsi ve uyku apnesi maglulen emeklilik için yeterli degilmi

  1. Hasan dedi ki:

   Epilepsi ve tansiyon hastasıyım günde 4205 mg ilac kullanıyorum bana % kaç rapor verirler malulen emekli olmak için

 7. gökçe dedi ki:

  iyi günler tanıdığım kanser hastasi akciğer. 1 yıldır malül aylığı alırken kontrol muayenesi istendi ve sonuça ulaşmak 6 ayı buldu ara karar verdiler çünkü 6. ayın sonunda da iptal kararı verildiler. iş gücü kaybı %60 ın üstünde olmasına rağmen .Ankara sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazdık. yani kanser hastalarının malüllüğünün iptal edilmesi mantıklı biişi midir itirazımıza ne sonuç gelir ? Kanser hastalarına neden kontrol muayenesi koyulur ki 3.evre . iyileşip çalışma gücünü geri mi kazancak bu kişi kaldı ki %60 ın üzerinde iken rapor

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanser hastalarının ilk evrelerinde bu uygulamanın yapılması anlaşılabilir. Ancak 3. evre bir hastalıkta raporun kontrollü olması anlaşılmaz bir durum. Tekrar malül raporu çıkacaktır.

  2. Emel Tufan dedi ki:

   Merhabalar bizde aynı sıkıntı içindeyiz artı böbrek yetmezliği ve şeker de çıktı aynı sizin gibi Red kararı aldık ne yapmamız gerekli bilemiyoruz

 8. Ahmet Kelli dedi ki:

  Merhaba ben 1 ay içinde ana damardan 2 kez anjiyo oldum.Birisinde ana damara stent takildi digerinde plak takildi Malulen nasıl emekli olabilirim?

 9. AHMET KABA dedi ki:

  08.04.1964 Doğumluyum
  01.07.1994 ilk işe giriş tarihim
  6152 gün prim ödemem var

  10.05.2018 malulen emekli olursam ne kadar maaş alabilirim.

 10. nuriye çelik dedi ki:

  baypass olum ,ankiyete bozukluğu var, sık sık göğüs ağrılarım devam ediyor.01/04/1994 yılından beri sgk lı çalışıyorum prim gün sayım 7000 malulen emkli olabilirmiyim. olursam maaşım ne olacak

 11. Ali riza dedi ki:

  Kolay gelsin bel Fıtığı rahatsızlığı yaşadım meslek hastalıkları hastanesine gidip muane oldum Son olarak sürekli meslek hastalığı teşhisi kondu sgk nasıl yol izler bundan sonra

 12. burhan dedi ki:

  1/10/2003 te işe girdi. Şuan çalışmiyor en son işten çıkış tarihi 18/12/2017 dir. Primi 4118 günüm var. Özürlü rapor orani %73 tür. İşitme kaybı beyin çalışmıyor. Bunu saglik kurulu heyete girdi bakti sonra evraklari doktor götürüyor sgk gönderdi 1-2 ay bekliyor Bu malul emekli olacak mi bunu bilginiz var mi?

 13. Selver ÇETİNKAYA dedi ki:

  Merhaba, %45 Hipertansiyon hastasiyim malullük için başvurdum. Ama malullük red diye cevap geldi. Raporda sürekli işgörememezlik geliri yazıyor. 1978 dogumluyum ve 5964 prim günüm oldu. Bu durumda ne yapmalıyım
  Şimdiden teşekkürler ederim.

 14. Sercan Kaya dedi ki:

  Merhaba ben SERCAN KAYA. 30 nisan 2008 sigorta girişim.2010 yılında bipolar bozukluk teşhisi 2012 yılındaysa ağır derecede uyku apnesi teşhisi konuldu.sigorta günüm 3138 şu anda .benim durumum vergi indirimi içinmi yoksa malulen emeklilik içinmi uygun.nisan sonunda SGK ya başvursam olurmu. Teşekkür ederim

 15. ertem dedi ki:

  selam eşim geçirmiş oldugu ameliyet sonrası ve kanser olması nedenıyle %60 üzere hastaneden engelli raporu aldı fakat hıiç bir yere başvuermadık henuz cunkı herkes farklı seyler soyluyor..sormak istediğim eşim devlet dairesinde taşeron olarak çalışmakta maulen emekli olmak için basvurusrsak maasının cok düşecegini soyluyorlar normak emekli olsun diyeolar fakat ne kadar maas alır ve nezaman olur onu bilmiyoruz yardımcı olursanız sevinirim ayrıvca esim taserona kadro meselesınde kadrolu işçi olacak durum fark edermi ….ilk sigortalılık tarihi 15/09/1997 3550 gün sigortası var % 60 üzere engelli raporuu işleme sokarsak malulen emekli olursa nekadar maas alır yardımcı olurmusunuz…

 16. Danışma Birimi dedi ki:

  Osman Bey merhaba,

  Bahsettiğiniz hastalıklar ayrı ayrı değerlendirilecek ve puan verilecek. Hapsinden ayrı ayrı alacağınız oran toplamı % 40 ı geçebileceğini düşünüyorum. Ancak melülen emekli olabilmek için en az %60 oranında rapor almalısınız. Heyetten çıkacak sonuca göre emeklilik hesaplamasını yapabiliriz.

 17. osman yalçın dedi ki:

  heyete girsem yüzde kaç oran alırım.malulen emekli olabilirmiyim.şubat ayında girmeyi düşünüorum.saygılarımla

 18. Burak dedi ki:

  Merhabalar annem mamülen emekli oldu 2005 yılında ama yuzde kac oranla olduğunu ögrenemıyoruz o raporun örnegını de nerden alabılırız. TSK ler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Burak Bey merhaba,

   Emekliliğe başvurduğu kurum kayıtlarında dosyasında heyet raporu bulunmaktadır. Buradan sağlayabilirsiniz.

 19. akif soysal dedi ki:

  1950 doğumluyum 2005 çiftçi bağkur girişim var. Şeker.bir gözde görme kaybı,işitme kaybım var malülen emekli olabilirmiyim ve izleyeceğim yol hakkında bilgi verirseniz minnettar olurum.Teşekkürler.

 20. Cengiz Kartal dedi ki:

  Merhaba ben 1 yıldır malülen emeklıydim yanlız 05.08.2017 tarinde kontrol varmış evrak bana gelmediği için zamanında gidemedim ama ankara sgk ya gittim beni samsun eğitim ve araştırma hastanesinhastanesine sevk etti s.e.a hastaneden rapor sgk ya gitti beni tekrar 19mayıs tip fakültesi hastanesi samsun a sevk etmiş.Ordanda rapor gitti henüz bi cvp gelmedi bu ne kadar sürer ve ne zaman maaş bağlanır

 21. Zülbiye dedi ki:

  Babam 6 yıldır malulen emekliydi ama bu yol maaşı kesildi Ankara SGK yüksek kuruluna itiraz dilekçesi gönderdik 3 ay oldu hala yanıt gelmedi sizce ne zaman gelir ve olumlu gelme ihtimali nedir

 22. havva tunç dedi ki:

  iyi akşamlar babam emekli sandığı mensubu 43 yaşında kasım 1997 de göreve başlamış eylül 2016 da beyin tümörü GMI grade 4 teşhisi kondu şimdi de malulen emkliliğe başvurmak istiyoruz bunun için dilekçe örneğine ihtiyacımız var.

 23. Emre Osman dedi ki:

  Adım Bilal Kurt,TC numaram 49105276958.Kronik Şizofren ve KOAH hastasıyım.Şu anda bir kurumda kalıyorum.Malülen emekli maaşım vardı ama ben kontrollerime gitmeyip bir de sigortalı işlere girip çıktım.Maaşım kesilmiş.Tekrar başvuruda bulundum ama kaldığım kurumdan maaşımın yeniden bağlanıp bağlanmadığını takip edemiyorum..Onlar da takip etmiyor, bana bir cevap vermiyorlarBenim Malülen Emeklilik maaşım ne durumda?İlk Malülen Emekliliğim Trabzon SGK İl Müdürlüğünden idi.Şimdi herşey çok belirsiz.Burda ne kendim ne de bir başkası bunları takip edebilecek imkana sahip değil.O yüzden yardımınıza çok ihtiyacım var.Lütfen beni cevapsız bırakmayın.İyi çalışmalar diler,saygılar sunarım.
  Not: Bunu yazan ben kendi e-mail adresimi ve ad-soyadımı veriyorum.Bilal Kurt burada kurumdaki oda arkadaşımdır.

 24. Turan dedi ki:

  15.11.1999 yılında tsk da göreve başladım.derece kademe 2.1 göstergem.2500 sırasında. 19 yıl hizmetim 18 ay askerliğim 4 yıl yipranmam var toplamda 25 yil fili hizmetim var.adi malul emeklisi olursam maaşım ne kadar olur.Ayrıca sorum şu olacak. Adi malûllük olursa göstergeniz kaç olursa olsun 1833 geçemez diyorlar.benim gösterge 2500 .

 25. Sinan taşcı dedi ki:

  Merhaba.
  Benim %52 oranında raporum var. 3569 prim günüm var.
  20 aralık 1988 doğum tarihim.
  Bu şekilde emekli olma hakkımız varmı , varsa ne zaman olabiliriz.
  Şimdiden teşekkürler..

 26. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Merhaba ben Burhan malülen emeklilik için heyete girdim ve raporum hastaneden SSK il müdürlüğüne 21.11.2017 tarihinde ulaşmıştır.SSK dan ANKARA ya gönderildi şimdi Ankara’da kaç gün sonra tekrar açıklanır ve bana bilgi verilir yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ

 27. Duygu dedi ki:

  Ben maaş alican mi almiycam mi onu öğrenmek istiyoruz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Duygu Hanım merhaba,

   Herhangi bir bilgi vermeden buna cevap veremeyiz.

  2. Duygu dedi ki:

   Bilgilerimi nasıl ulaştırabilirim size

 28. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Malülen emekli olsam ne kadar emekli maaşı alabilir im yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ ssk başlangıç tarihim 01.11.2003 ve 4580 günüm var

 29. BURHAN GÜNEŞ dedi ki:

  Ben Burhan 23 EKİM de malülen emeklilik için heyete girdim acaba sonuç kaç gün sonra açıklanır ve bana bilgi verilir yardımcı olursanız çok memnun olurum saygılarımla ALLAHA emanet olun ADANALI BURHAN GÜNEŞ

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Heyet rapor sonucu 30-45 gün arası sonuçlanır.

   Saygılar….

 30. Sedat DÖNMEZ dedi ki:

  Merhaba babamın malulen emekliliği 02.09..2017 tarihinde onaylandı. Fakat hala maaşın yaratılmadığı bilgisini ssk müdürlüğü bildirdi. Bunula ilgili sorun nedir ve nasıl bir yol izlememiz gerkiyor. Bir de bunun takibini yapabileceğimiz bir site var mı teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maaşınızın bağlandığı ile ilgili tarafınıza kağıt gelecek ve o ayda maaşınız yatacaktır. E devlet sitesinde başvurunuzu takip edebilirsiniz. Bunun için babanızın öncelikle PTT den şifre almalı.

 31. fatih dedi ki:

  Merhaba. Kronik hepatit b hastasıyım 5 ay once hasta oldum %50 raporum var 1992 doğumluyum ssk baslangic tarıhım 2011 malulen emeklı. Olabılır mıyım ve ne zaman. Olabilirim

 32. Suskun dedi ki:

  Hayırlı günler hayırlı akşamlar
  Merhaba ben bobrek nakiliyim 2014 stacerlik sikortam var 2010 da normal sık ortam var 4 yillik ssk 1 yillik ta bahkurluyum Ne zaman emekli olurum ve 2017 misal emekli olsam emekli maaşım ne olur şimdiden cevaplar için teşekkür ederim

 33. nurcan dedi ki:

  Merhaba babam 1944 doğumlu 1973 sgk girişli 1800 gün pirimli her iki kulağında işitme kaybı buna göre malülen emekli olabilirmi?

 34. aysel dedi ki:

  merhaba ben 1970 doğumlu 01 .01. 2007 yılı sigortalıyım yüzde 73 özürlü raporum var.bayanım ne zaman emekli olabilirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Aysel Hanım,

   18 yıllık sigortalılık süresi 4000 gün prim doldurduğunuzda 2028 yılında emekli olabilirsiniz.

 35. cengiz parlakli dedi ki:

  1966 doğumlu 04 05 1986 ssk girişim var 3550 gunum var ne zaman emekli olabilirim

 36. Sinem dedi ki:

  Merhaba benim yüzde57 sürekli raporum var 1126iş günüm var sigorta başlangıcı 1999da malülen emekli maaşı alabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Malulen emeklilik için en az %60 iş gücü kaybı gerekmektedir. Ancak % 57 engelli emeklilik için hizmet süresini doldurmuşsunuz. 4080 gün primi doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

  2. Sinem dedi ki:

   Cevabınız için teşekkürler öncelikle peki verdi indirimi yaptırsam bu süre düşermi yada isteğe bağlı ödeme yapanbilirmiyim bir tane oğlum var onu da ödesem bir yol gösterseniz ?

  3. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer doğum sigorta başlangıcından sonra gerçekleşmiş ise 2 yıl yani 720 gün borçlanabilirsiniz. Kalan günleri isteğe bağlı olarak ödeyip emekli olabilirsiniz.

 37. nuh dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. 2000 yılında bir trafik kazası sonucunda ortapedik engelliyim. raporum ise % 45 dir. 2000 yılından bu zamana kadar sigortalı işte çalışmadım ve kaza yaptığımda ise de sigortalı değildim. 1987 yılında toplam 87 gün ssk hizmetim bulunmaktadır.başkada herhangi bir sosyal güvenlik hizmetim yoktur. 1963 doğumluyum ve emekli olabilmek için ne yapmam gerekmektedir..şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %40-%49 arası olanlar: 18 yıl, 4680 gün primle emekli olabilirler. Dolayısı ile 4680 gün isteğe bağlı sigorta ödemeniz gerekli. Malullük emeklilik için 1800 gün ve en az % 60 işgücü kaybı raporu gerekiyor.

 38. VEYSEL UÇAR dedi ki:

  1988 SSK GİRİŞİM
  1876 PRİM GÜNÜM VAR
  İDRAR YOLLAR MESANA KANSERİNDEN ½44 KUAH TAN ½40 ŞEKERDEN ½20 SAĞ EL GÜÇ KAYBINDAN ½30 VERDİ DOKTORLAR
  BALNAZ SİSTEMİYLE MALULEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM

 39. VEYSEL UÇAR dedi ki:

  SLM BEN 1988 DEN SSK GİRİŞİM 1976 GÜNÜM VAR İDRAR YOLLARINDAN VE BÖBREKTEN %44 KUAHTAN %40 ŞEKERDEN %20SAĞ ELDENDE %30 GÜÇ KAYBI RAPORUM VAR BALBAZ SİSTEMİYLE MALULEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM

 40. Fatih cakar dedi ki:

  Bir sorum olacak 2010 da rahatsizlandim 2013 te sigortali oldum malulen emekli olabilirmiyim yani sigorta oncesi ve sonrasi cok onemlimi diger sartlari saglasak emekli olabilirmiyiz

 41. ramazan bayır dedi ki:

  aktif çalışıyorum yüzde atmış raporum var vergi indirimi aldım 2050 günüm var nasıl emekli olabilirim yaşm 51 sigorta girişim 1993

 42. Mustafa tekkll dedi ki:

  Merhaba
  5 yıllık tsk personeliyim tsk da gorev yapamaz raporu alma gibi bir durumum var. Sivilden de 890 gün sigortam cikiyor artı askerliğim var artı yipranmam var malulen emek li olmam böyle mi hesaplanıyor yoksa tsk da hizmet süresi 10 yıl yapmak zorundamiyim 27.09.1990 doğumluyum sigorta girişim 01.02.2008 tarihidir yani 18 yas alti sigortam bulunuyor 18 yas alti sigorta malulen emeklilikte hesaplanıyor mu yardımcı olursanız çok sevirim şimdiden teşekkür ederim

 43. ilhan çimen dedi ki:

  benim adım ilhan sorum şu ben yüzde seksen işitme kaybım var 15 yldır sigortam var ve 5000 küsür günüm var malülen emekli olablirmiyim

 44. fatma dedi ki:

  ben serebella atrofi hastasıyım 8 yıllık sigortam var malulen emekli olabilirmiyim

 45. Nahide dedi ki:

  Nahide Colakoglu { kizlik soyismim Uymaz } dogum tarihi 27.10.1970
  Dogum yeri Almanya-Gaildorf
  ise Baslangic 11.8.1988 —simdiye kadar calisiyorum
  üc Cocugum var
  Alman vatan dasligina gecis 08.01.2001 { Mavi kart sahibiyim }
  15.08.2016— 20.08.2016 calistim
  1 Kac yasinda emekli olabilirim
  2 Kacpara yatirmam gerekiyor
  3 Almanyadan emeklikicin bas vura bilirmiyim gerken belgeleri
  nerden ala bilirim selam ve saygilar nahide colakoglu

 46. kemal bektik dedi ki:

  ilk işe giriş tarihim 01.10.1994 ilk prim yatırma 08.12.2000 27.02.1977 dogumluyum. 23.11.1998 yılında askerligimi 18 ay olarak yaptım. askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim. 2868 gün ssk 5 yıl bagkur primim var. yada malulen emekli olabilirmiyim. göz ve kulaktan özürüm var.

  1. Şafak yurdagul dedi ki:

   Merhaba ben şafak malulen emeklilik için müracaat ettiğimde 2018de yüzde seksendortle emekli oldum 2yil 10ay maaş aldıktan sonra kesildi bende tekrar 2020de girdim tekrar heyete omurilik tümörüm mevcut ameliyat oldum tümörüme dokunamıyorlar denge kaybım var idrar kesemjn yüzde yüzü çalışmıyor tak kullanıyor troidlerim çalışmıyor sizden ricam malul emeklilik işlemim onaylanirmi vereyim calişmişligim ve 4000gunumde mevcut sizden cevap bekliyorum lutfen

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Verdiğiniz bilgilere göre malulen emekliliğinizin yüksek ihtimalle devam edeceği düşüncesindeyim.

  3. Şafak yurdagul dedi ki:

   2yıl kontrollüydü ama 10 ay maaş alabildim bunu net yazmamışım