SSK

2021 E-Devlet Ölüm Aylığı Başvurusu, Şartları ve Belgeleri

E-Devlet’ten ölüm aylığı başvurusunda gerekli belgeler ve koşullar sadece PTT’den edineceğiniz e-Devlet şifresi olmalıdır. 2021 yılında Covid-19 pandemi koşulları sebebiyle ölüm aylığı başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Elinizde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Başvuruda bulunacak kişinin T.C. kimlik numarası,
 • e-Devlet şifresi
 • Vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası gerekmektedir.

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden “Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi” ekranı üzerinden vefat eden eş, çocuk, anne veya babanın T.C. kimlik numarası üzerinden başvuru yapılabilir.

e-Devlet sistemi haricinde ölüm aylığı başvurusu bizzat Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’nden yapılabilir. Ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemler için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden sigortalının geriye kalan hak sahiplerine iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından yapılan yardımlardan biridir. Ölüm aylığından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır.

Dul ve Yetim Aylığı Nedir?

Dul maaşı ve yetim maaşının tanımları farklıdır. Dul maaşı, sigortalı çalışan eşin vefat etmesi durumunda kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan yardım maaşıdır. Maaş hem erkekler hem de kadınlara verilebilir. Yetim maaşı, anne veya babanın ya da her ikisinin vefatı durumunda çocuklarına bağlanan yardım maaşıdır.

Ölüm Aylığı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Ölüm maaşına hak kazanma koşulları şunlardır:

 • En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
 • 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
 • Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
 • Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.
 • 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ölüm maaşını başvurusunda sunulması zorunlu belgeler aşağıda şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilanı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Hak sahipleri için beyan ve taahhüt belgesi,
 • Eşler ve çocuklar arasında çalışan varsa her biri için gelir belgesi,
 • Kişinin sigortasızlığına dair e-devletten alacağı belge,
 • Çocuklar için öğrenim belgesi,
 • Ziraat Bankası hesap numarası,
 • Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu.

Ölüm Aylığı Başvuru Formu Nedir?

Ölüm maaşı başvuru formu ve talep dilekçesi vefat eden yakının ardından eşe ve çocuklara gerekli şartların sağlanması halinde SGK tarafından verilen aylıklara başvuru sürecinde sunulması zorunlu olan belgelerdir. Bu belgelere ve doldurulmuş örneklerine Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde bulunan “Formlar ve Dilekçeler” sekmesinden ulaşılabilir.

2021 Ölüm Aylığı Oranları Nedir?

2021 ölüm maaşının miktarı vefat eden sigortalı kişinin eş, çocuk, anne ve babasına göre farklıklar gösterir. Bu farklı oranlar çocuk sayısı, eşin çalışıp çalışmadığı ve yeniden evliliği gibi durumlara göre belirlenir.

Ölüm aylığı oranları şöyledir:

 • Dul eşe vefat eden sigortalının maaşının %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışan dul eşe maaşın %50’si,
 • Çocuğu olmayan ve çalışmayan eşe maaşın %75’i,
 • Dul eş ve çalışmayan bir çocuk olması durumunda maaşın %60’ı eşe, %30’u çocuğa,
 • Dul eş ve çalışmayan iki çocuk bulunması durumunda maaşın %50’si eşe, her bir çocuk için %25’lik kısım ayrılır.
 • Vefat eden sigortalının evli olmayan kızlarının her birine ölen babadan dul kızına maaş bağlanması da dahil olmak üzere maaşın %25’i,
 • Vefat eden sigortalının tek kızı olması halinde maaşın %50’si bağlanmaktadır.
 • Vefat eden sigortalının anne ve babasına maaş bağlanması için birçok hususun değerlendirilir. Buna göre anne ve babasına maaş bağlanmasının ilk şartı 65 yaşın üstünde olmasıdır. 65 yaşını geçen anne ve babaların, ölen çocuklarından ölüm aylığı alabilmeleri için herhangi bir kurumdan maaş almıyor ve çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartlar sağlandığında maaşın %25’i anne ve babaya bağlanabilmektedir.
 • Örneğin, vefat eden kişinin emekli maaşı 1500 TL ise dul maaşı kapsamından eşin hak oranı %75 1125 TL ölüm aylığı, hak oranı %50 ise 750 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin çocuğunun %25 hak oranı varsa alacağı ölüm maaşı 375 TL olacaktır.

Eşe Dul Maaşı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının eşinin maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır.
 • Sigortalının dul eşine %50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanun kapsamında veya yabancı bir ülkede çalışmaması gerekmektedir.
 • Vefat eden sigortalının eşine endi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde %75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Çocuklara Maaş Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının çocuklarının maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Çocuğun cinsiyeti,
 • Çocuğun yaşı,
 • Çocuğun öğrenim durumu,
 • Çocuğun medeni hali,
 • Malul olup olmaması
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.madde 1.fıkrası gereğince) gibi şartlar dikkate alınmaktadır.

Erkek Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının erkek çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şunlardır:

 • Yükseköğretim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Ortaöğretim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları,
 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmaları,
 • Kendi sigortaları nedeni ile gelir veya aylıkları olmaması şartları gerekmektedir.

Kız Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Vefat eden sigortalının kız çocuğunun maaş alması için gerekli olan koşullar şöyledir:

 • Yabancı bir ülkede çalışmıyor olmak,
 • Kendi sigortaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
 • Evli olmamak veya evliyse sonradan boşanmış olması gerekmektedir.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul Çocuklara Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Malul çocukların ölüm maaşı alması için gerekli koşullar şu şekilde olmalıdır:

 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiğini kanıtlayan onaylı sağlık raporu,
 • Herhangi bir sigortalı işte çalışmaması gerekmektedir.
 • Yaş, cinsiyet ve medeni durumları fark etmeksizin malul çocuklara ölüm aylığı bağlanır.

Dul Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Eşe bağlanan maaşın kesilmesi aşağıda sıralanan durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından çıkma veya çıkarılma
 • Eşinin vefatından sonra evlenen kadının aylığı kesilmemektedir. Sonradan evlendiği eşinin ölümü nedeniyle, ikinci eşinden de ölüm aylığına hak kazanan dul eşe, bu aylıklardan tercih ettiği aylığı bağlanmaktadır.
 • 5434 sayılı Kanuna göre dul aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, çalışılan statüye göre aylık bağlama oranları değişmektedir.

Kız ve Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Kız ve erkek çocuklara bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • Yetim aylığı aldığı sırada evlenen erkek ve kız yetimin aylıkları kesilmektedir.
 • 5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı bağlananların 5510 sayılı Kanunun 4/1-a, ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde yetim aylıkları kesilmemektedir.
 • Öğrenim durumu değişikliği nedeniyle aylıklar kesilmektedir. Erkek yetimlerin 18 yaşından sonra okumayı bırakırsa, eğer ortaöğretim öğrencisi ise 20 yaşından sonra, yükseköğrenim öğrencisi ise 25 yaşını doldurması halinde aylıkları kesilmektedir.

Malul Erkeklere Bağlanan Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Maluliyeti bulunan erkeklere bağlanan maaşın kesilmesi şu durumlarda gerçekleşir:

 • Türk Vatandaşlığından Çıkma/Çıkarılma
 • 5434 sayılı Kanuna göre göre aylık almakta olan malul erkek yetimin 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında çalışması durumunda 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince aylığı kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında çalışmaları nedeniyle bağlanan aylıklarının asgari ücretin net tutarından fazla olduğu tespit edilenlerden muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin aylıkları kesilmektedir.
 • Kurum Sağlık Kurulu kararı ile yapılan düzenli kontrollerde çalışma gücünün %60 oranından azaldığı onaylanırsa tespit edilirse bağlanan yetim aylığı kesintiye uğrar.
 • Malul erkeklerin evlenmesi halinde yetim aylıklarında bir kesinti olmaz.

Ölüm Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşının hesaplanması Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre belirlenir. 5510 Sayılı Kanun’a göre; “her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz.”

Ölüm Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ölüm maaşı sorgulaması için 3 seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler aşağıda şöyle sıralanmaktadır:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi ALO 170 üzerinden,
 • E-Devlet sistemi üzerinden,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapılabilir.

ALO 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi’nden yapılan ölüm aylığı sorgulamasında kimlik doğrulaması istenmektedir. Bu doğrulama için bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde aktarılması sorgulamanın kolayca yapılabilmesini sağlar. Bu doğrulama için başvuru yapan kişinin T.C. kimlik numarası, vefat eden kişinin ölüm tarihi, ölüm aylığına başvuru tarihi ve müracaat numarası ve vefat eden kişinin T.C. kimlik numarası kimlik doğrulaması için cevaplanması zorunlu olan bilgilerdir.

T.C. Kimlik Numarası ile Dul ve Yetim Maaşı Sorgulaması

Dul ve yetim aylığı sorgulaması T.C. kimlik numarası ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak için şifrenizin olması gerekmektedir. Eğer sorgulama yapacak kişinin e-Devlet şifresi yoksa PTT şubelerinde T.C. kimlik numarası ile temin edilmesi gerekmektedir.

e-devlet sistemi üzerinden ölüm aylığı sorgulaması yapmak için ilk adım T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmaktır. Giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet sitesinden “Ölüm Maaşı Sorgulama” işlemine tıklayarak çıkan sonuçlara göre sorgulama işlemi tamamlanır.

Dul Eşe Maaş Bağlanma ve Bağlanan Maaşın Kesilme Durumu

Vefat eden sigortalının dul kalmış eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ilk ve en önemli şart eşi ile resmi nikahın olması gerekliliğidir. Ölen sigortalının ölüm anında eşler arasında resmi nikah olmaması durumunda eşin ölüm aylığı alma gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Ölüm ardından arada resmi nikah bulunması durumunda ise eşler çocuk sayılarına ve çalışıp çalışmama durumlarına göre farklı yüzdelik oranlarla ölüm aylığı almaya hak kazanabilirler. Dul eşe bağlanan maaşın kesilme durumu da eşin yeniden evliliği halindedir. Dul eş yeniden resmi nikahla evlilik yaptığında ölüm aylığı kesilmektedir.

Vefat Eden Sigortalının Çocuklarına Maaş Bağlanma ve Kesilme Durumu

Sigortalı olan çalışanın ölümü halinde çocuklarına bağlanacak olan maaş alabilmek için de kanun ve yönergelerde belirtilen bazı şartların olduğu görülmektedir.

Bu noktada;

 • Çocuğun cinsiyeti
 • Çocuğun yaşı
 • Çocuğun öğrenim durumu
 • Çocuğun medeni hali
 • Çocuğun malullük (sakat olma) durumu
 • Çocuğun yabancı bir ülke mevzuatında çalışma durumu (5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. madde 1.fıkrası gereğince)

Erhan KAÇAR

20 yıllık muhasebecilik ve sgk uzmanlığı, 10 yıllık mali müşavirlik deneyimi ile yıllardır SGK, Emeklilik, Bağkur, Engelli Hakları ve diğer kategoriler için deneyimlerimi sizlerle paylaşarak içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz değerli okurlarımızın doğru bilgiye ulaşması için Editör ve Danışma ekibimizle kaliteli ve en güncel içeriklerle yolumuza devam ediyoruz. Sitemizi takip edin ve doğru bilginin adresinde kalın.

İlgili Makaleler

275 Yorum

 1. Merhaba babam SGK emeklisiydi,2018 yılında vefat etti. Annem dul maaşını alıyor. Dedem de 1993 te vefat etti,Bağkur emeklisiydi. Annem dedemden de aylık alabilir mi? Alabiliyorsa nereye başvuru yapmamız gerekiyor.

  1. Merhaba,

   Eşin ölümü 2008 öncesi olsa idi babadan da maaş alabilirdi. Mevcut durumda alamazsınız.

 2. merhaba Babam vefat etti Annem SGK emeklisi ve maaş alıyor Babamda SGK emeklisi Babamın emekli maaşının tamamını Annem alabilirimi? ve alması için nerelere başvurabiliriz cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Anneniz sgk emeklisi olduğu için babanızın maaşının ancak % 50 sini alabilir.

 3. Merhaba annem Bağkur emeklisi vefat etti
  Ben dul vE SGK emeklisiyim babamda SGK emeklisi annemden maaş alabiliyor muyuz?

  1. Merhaba,

   4/a ssk lı olarak emekli olanlar ssk ve bağkur emeklisi anne veya babasından maaş alamazlar.

 4. Merhaba babamızı Covid yüzünden kaybettik fakat herhangi bir SGK’ya bağlı değildi. Annem için Dedemin yani kendi babasının maaşı için SGK’ya başvurduk. 1,5 ay geçti fakat hiçbir haber yok. Biz bunu nasıl ne şekilde takip edeceğiz? Bize herhangi bir belge numarası falanda verilmedi! Başvurada sadece bir dilekçe ve annemizin nüfus kağıdı fokopisi alınmıştı. Bir yol gösterirseniz memnun oluruz teşekkürler.

  1. Merhaba,

   E devlette emekli tahsisi başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Alo 170 ten de bilgi alabilirsiniz.

 5. Merhaba Benim babanın 1975-2010 yılları arasında 875 SSK gün sigorta primi var. Babam 2018 yılının 10 Ayında vefat etti. Askerliğini er baş olarak yapmış. 900 güne ulaşmak için askerlik borçlanması yapılabilinir mi? Geride annem ve evlenmemiş kız kardeşime ölüm aylığı bağlatılma koşullarını sağlayabilirmiyiz?

  1. Merhaba,

   evet askerlik borçlanması yapıp 900 güne tamamlama hakkınız var. Böylece maaş bağlanabilir.

 6. Merhabalar size bir sorum olacaktı eşim 2020 temmuz ayında turkiyede vefat etti almanyada yaşıyor du 21 yıldır biz 7 aylık evliydik fakat dil kursu görüyordum yanına gitmek için vefat ettikten sonra gidemedim benim emekli vs dul maaşı alma hakkim varmı eşim 43 yaşındaydı ben ise 26 yaşında bir bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler

 7. Merhaba,kendim yapı kredi bankasından emekliyim emekli sandığından maaş alıyorum,eşim vefat etti sgk lıydı ondan dul maaşım var,babam bağkurluydu vefat etti onun maaşını da alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Babanız 4/c kapsamında emekli sandığı emeklisi olsaydı alabilirdiniz. Mec-vcut durumda alamazsınız.

 8. İyi günler
  Babam emekli sandığı emeklisi geriye tek kız çocuğu(bekar) ben ve annem kaldık. Birlikte yaşıyoruz. Ben başvuru yapmazsam annem %75 başvuru yaparsam annem %60 ben %30 mu alacağım. Bu yüzde 30 %60 ın içinden mi kesilecek yoksa yüzde üzerinden mi AYRI AYRI mı annem %60 ben %30 alacağız(yani
  maaşın tümünden %10 mu kesinti olacak ?
  Şimdiden çok teşekkürler, eksik olmayın

 9. Merhaba
  Babam geçen sene vefat etti. sgk emeklisiydi. Annem babamin emekli maasini aliyor. Bu sene de dedem vefat etti. Dedemde emekli sandığından emekli. Annem dedeminde emekli maasini alabilir mi. Alabilirse hangi evraklar gerekli.

  1. Merhaba,

   Babanız ssk dedeniz ise emekli sandığı emeklisi olduğundan ikisinden de maaş alabilir.

 10. merhaba; eşimden dolayı emekli sandığından dul maaşı alıyorum, annem de babamdan dolayı(Bağkur) emekli maaşı alıyordu.2018 yılında vefat etti . Annemin maaşını da alabilirmiyim .Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Siz emekli sandığı emeklisi olduğunuz için bağkur emeklisi babanızdan maaş alamazsınız. Tam tersi olsa idi alabilmeniz mümkündü.

 11. Merhaba. ben sgk emeklisiyim, vefat eden babamın maaşından almam mümkün müdür, mümkünse oranı nedir yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba,

   Babanız emekli sandığı emeklisi ise onun maaşından da yararlanabilirsiniz. Değil ise alamazsınız

 12. Iyi günler,babam 83 yasunda temmuz 1 vefat etti!türkiyeden ve almanyadan emekli idi!ayliklari annem alabilmesi icin ne yapmamiz gerekiyo?cocuklardan vekalet gerekiyormu?hepiz almanyadayiz

  1. Merhaba,

   Almanya da çalışıyor veya sosyal yardım geliriniz var ise Türkiyeden maaş alamazsınız. Konsolsosluğa başvuru yaparsanız gerekli belgeler için yardımcı olacaklardır.

 13. İyi günler
  Babam Almanya’dan malulen emekliydi haziran 2020 tarihinde vefat etti yurt dışında annemin dul aylığı bağlanması için ne yapmamız gerekiyor konuyla ilgili yardımcı olmanızı rica ederim

  1. Merhaba

   Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik kurumu yabancı ülke işlemleri bölümüne müracaat edebilirsiniz. Gerekli evraklara ulaşabilirsiniz.

 14. İyi akşamlar annem babamdan emekli maaşı alıyor bende eşimden boşandım sağlık güvencem de yok babamın maaşını alabilir miyim ve alabilirsem de annemin maaşında azalma olur mu?

  1. Merhaba

   Evet alabilirsiniz. Annenizin maşından % 20 civarında bir kesinti olur.

 15. Merhaba.Babam bir hafta önce vefat etti.Annem ve ben sigorta emeklisiyiz.Ben bekarım 50 yaşındayım.Babam bağkur emeklisi.Ondan maaş alabilirmiyim.Annem galiba alabiliyormuş.

  1. Merhaba,

   Evet anneniz % 40 oranında alır. Siz sigorta babanızda bağkur emeklisi olduğundan babanızdan maaş alamazsınız.

 16. Merhaba! İyi günler babam Bağkur tarım emeklisiydi. Geçen Şubat ayında vefat etti. Anneme ölüm aylığı bağlamak istiyoruz. İş ve başvuru evrakları ve nereye başvuru yapılacağı konusunda bilgi verebilir misiniz.

  1. Merhaba,

   İkametgahınızın bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilirsiniz.

 17. Almanyadan emekli evet fakat ben Sgk ya başvuru yaptım bana 45 yaşında olmam gerektigini ancak ozaman bağlanabileceğini söylediler çocuklarımızda hiç birseyin baglanmayacagini söylediler neden böyle bisey dediler anlam veremiyorum kimsenin bilgisi yok olmuyor diyip yolluyorlar

 18. Merhaba vefat eden eşimin maaşını alıyorum ve vefat eden babamın ölüm aylığını 3 kardeşimle alıyoruz.dul maaşına da bağlanabilir miyim?

 19. Mrb esim 3 ay once öldü turkiyede almanyadan malulen emekliydi biz turkiyede yasiyoruz uc cocugum var esimin emekli maasi bize baglanirmi sartlari nelerdir yardimci olursaniz cok s3vinirim tsk ederim

  1. Merhaba,

   Türkiye’ den emekli maaşı var ise size ve çocuklara belirlenen oran nispetinde maaş bağlanır. Almanya maaşı var ise size bağlanır. Çocuklara da öğrenim görmeleri halinde 25 yaşına kadar ödenir.

 20. merhabalar. kayın validem 65 yaş aylığı almakta. babası emekliydi vefat etti. babasının 2nci evliliğinden bekar bir kızı daha var. hanımı hayatta. kayınvalideme babasından bir maaş baglanırmı?
  bağlanırsa hali hazırda aldıgı 65 yaş aylığı kesilirmi? Teşekkürler iyi calışmalar.

  1. Merhaba,

   Kayın valideniz babasından maaş alabilir. Alacağı maaş 701,32 tl yi geçer ise 5 yaş maaşı kesilir. Bunun altında kalır ise kesilmez.

 21. merhabalar annem 2004 tılında vefat etti annemin maasını ise 2008de ögrendim 2012 de maasım baglandı fakat 2014 nisan ayında evlendiğim için maasım kesildi doğal olarak ananem de alıyordu oda vefat etti şimdi eşimden boşanmayı düşünüyorum fakat baglanırmı ve cezasıda varmı bunu ögrenmek istiyorum

  1. Merhaba,

   Eğer eşinizden boşanıp ayrı evlerde ikamet edecekseniz alabilirsiniz. Aksi halde anlaşmalı ise ve tespit edilirse faiziyle geri ödersiniz.

  1. Merhaba,

   E devletten başvuru daha önce de açıktı. İnternetten başvurunuzu yapabilirsiniz.

  1. Merhaba,

   Hak sahibi vefat ettiğinde istenildiğinde başvuru yapılabilir. Zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

  2. Merhaba ben kiraz benim sorum babam almanyadan emekliyken vefat eddi 19 sene oldu ben esimden ayrildim ve babamin masini alma gibi bi hakkin varmi

 22. Merhaba Benim babanın 01/09/1979 tarihi ile 30/06/1992 yılları arasında 840 gün sigorta primi var. Fakat babam 1992 yılının 6. Ayında vefat etti. Askerlikten çürük raporu vermişler bu yüzden askerlik borçlanması yapılmadığını söylüyorlar bu konuda yardımcı olabıliır mısınız?

  1. Merhaba,

   Askerlik yapmadı ise borçlanma hakkı bulunmuyor. Fiili yaptığı günler borçlanılabilir.

 23. Merhaba annem emekli sandığı emeklisi 20 yıl calismisligi var 2005 yılında öldü. Babamla beraber annemin maasini alıyoruz ben %30 alıyorum babam %60. Babam ssk emeklisi babam da vefat ederse babamin da maasini alabilecek miyim? Yani her ikisinin maasini alma hakkım var mi? Varsa Oranları kac?

  1. Merhaba,

   Hem anneden Hem babadan % 50 oranında maaş alabileceksiniz.

 24. Merhaba annem vefat etti kendisi öğretmen emeklisi idi babamda asker emeklisi. Babam annemin vefatından ötürü maaş alabilir mi kendi emekli aylığının haricinde.

 25. Merhaba ben babamdan ölüm aylığı alıyordum sigortalı bi işe girdim ve aylık kesildi sadece tekrar aylık bağlatma şansım var mı acaba?

  1. Merhaba,

   Henüz 18 yaşını doldurmadıysanız veya doldurmuş olmakla birlikte öğrenciliğiniz devam ediyor ise yetim maaşı almaya devam edebilirsiniz.

 26. Saygılarımla abim sigorlı değildi devletten 65yaş maaşı alıyordu ongün öncesi vefat etti kızı ölüm aylığı alabilirmi saygılarımla

  1. Merhaba,

   65 yaş maaşı sosyal yardım mahiyetinde ödenen bir ödenektir. Bu nedenle sonraki varislere bağlanmaz.

 27. Merhaba askerlik borçlanması da dahil 873 gün ssk günü çıkıyor 900 e tamamlanmadığından annemizi emekli yapamıyoruz, babamızın serbest meslek çalışanı olmasından dolayı çalıştığı bir çok firmada da ssk sız çalışmış olduğu anlaşıldı. bu durumda daha önce çalışmış olduğu yerlerin ssk primini ödemek mümkün olur mu? birde babamızın ssk sicil nosunda başka bir kişiye ait 1000 gün ssk primi yatmış görünmekte, bu kişi babamızın hesabına yatma durumu varsa babamızında çalışmışlığı başka kişinin ssk sicil nosuna yansımış olabilir ? nasıl çözüm üretilebilir ? desteğinizi rica ederiz.

  1. Merhaba,

   Maalesef şansız bir durumdasınız. Geriye dönük prim ödeme hakkınız yok. Yanlış yatan primlerinde üzerine geçirilmesi mümkün değil. Geriye dönük bağkur başlangıcı var ise mükellef olduğu ancak ödemediği günleri borçlanabilirsiniz. Aksi halde borçlanabilme hakkınız yok.

 28. Merhaba babam 1 hafta önce vefat etti. SSK’dan emekliydi ve sigortalı olarak çalışmaya devam ediyordu. Annem de SSK’dan emekli ve işyeri sahibi. Babamın emekli maaşını alabilir mi?

  1. Merhaba,

   Evet babanızın maaşının yarısını alabilir. Müracaat ediniz.

  2. Merhaba dedem 6 gun once vefat etti .esi hayatta maasin esine gecmesi icin bazi islemler yapmak gerekiyor.fakat virus sebebiyle bu islemler sikinti olacak ne yapmak gerekiyor

  3. Merhaba,

   Eşinin e devlet şifresi var ise buradan da başvuru yapabilirsiniz.

 29. Merhaba,
  Öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
  Babam vefat etti, üzerine ise 4A Sigorta : 320 gün, 4B Bağkur : 365 gün prim süresi çıktı. Eski esnaf sicil kaydına istinaden bize tanınan ihya hakkınıda talep ettiğimizde hesaplanan sürenin tamamen ödenmesini istediler ve 2815 Gün için 95 Bin TL ödeme miktarı çıkardılar.
  Bu şekilde ödeme yaparsak 320+365+2815= 3500 Gün prim günü sayılacak(320 Gün SGK prim bu güne ekleniyor mu bilmiyorum). Sayılacak günlerin neredeyse tamamı 2000 ve 2008 yılları arasına ait olacak. Sormak istediklerim ise ;
  -Şuan bu belirtilen tutarı ödeme gücümüz yok, bize ise 3 ay süre vermişler, bu 3 ay içinde ödeme yapamazsak daha sonra tekrar ihya başvurusunda bulunabilir miyiz, yoksa bu hakkımız sonsuza kadar yanar mı ?
  -Annem ve babam bir yıl önce resmi olarak tekrar nikah yapmışlardı, ölüm aylığı başvurusunda bunun bir problem yapma ihtimali var mı?
  -3500 Gün üzerinden annemi aylığa bağlarsak 3600 gün üzerinden alınacak aylık maaş ile çok bir farkı olur mu, yani üzerine 100 gün daha askerlik üzerinden gün tamamlamaya gerek var mı ?
  -Aylığı sadece annem alacak, kız kardeşim evli ve başka bir yerde SGK’lı çalışıyor başka da çocuk yok. Maaş bağlandığında anneme ödenecek maaş oranı %75’midir.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   – Üç ay içinde ödemezseniz başvurunua yanar. ancak daha sonra tekrar borçlanabilirsiniz.
   – 1 yıl öncekin nikahın problem olmaz. Çünkü vefat ettiği tarihte evli olmaları yeterli.
   – 3500 ile 3600 arasında fark olmaz. 3600 sadece bazı emeklilikler için orunlu primdir. Anneniz % 75 oranda maaş alacak.

 30. Merhaba benim babam 2015de vefat, ettim annem babamın eöklı masasını alıyor ben 3yıl once esımden ayrıldım ve ablamda esımden ayrı biz hıc bir sekılde babamın maası dan yararlanmıyoruzbunun ıcın ne yapmam gerekiyor bilgi verir misiniz tesekkurler

  1. Merhaba,

   Eğer sigortalı çalışan değilseniz babanızdan maaş alabilirsiniz. en yakın sgm emeklilik servisine başvuru yaparak maaş talebinde bulunabilirsiniz.

 31. merhaba, annem 2018 haziran ayında vefat etti ve o süreden beri babama annemin maaşının tamamı yatıyor. ankara sgk ya gidip sordu ama bir problem yok dediler. sonradan bu ödemeleri isteyebilirler nasıl teyit etmemiz gerekiyor ne yapmalıyız ? teşekkürler

  1. Merhaba,

   Kurumdan maaş bağlanma oranı ile ilgili yazılı belge talep edebilirsiniz. böylece sonradan sıkıntı yaşamazsınız.

 32. Merhaba
  Babam ssk emeklisi 2015 yılında vefat etti annem babamın %75 maaşını alıyor bende 2016 yılında eşimden ayrıldım annemle yaşıyorum 30 yaşında erkek kardeşimvar
  babamın maaşını almak için geçen ay başvuru yaptım fakat anneme %50 bana %25 maaş bağlandı yani toplamda 75 oldu
  Normalde %60 Anneme %30 bana bağlanması gerekmiyormuydu
  Sgk ya gittim fakat onlarda birşey bilmiyor bu durumda ne yapabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Merhaba,

   Evet dediğiniz gibi Anneniz eğer babadan da maaş almıyor ise % 60 siz % 30 almalısınız. Dilekçe ile bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisinden izahat isteyebilirsiniz.

 33. Merhaba.Anneme babam öldükten sonra babamdan bağkur maaşı bağlandı.10 yıl sonra başka biriyle evlendi.Şimdi o eşide öldü.Ssk dan emekli maaşı vardı ölen eşinin.Şimdi annem hem babamdan hemde 2 eşinden olan maaşları alabilirmi nereye başvuru yapmalıdır.Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba,

   Evet her iki eşinden de maaş alma hakkı var. İkametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi emeklilik servisine başvuru yapabilir.

 34. Merhabalar abim 3100 gün sigortası vardı geçen ay vefat etti babam emekli 2000 bin tl aliyo asgari ücretin altında annem ev hanımı emekli değil ve evde 3 kardeş yaşıyoruz 2 kardeş çalışıyoruz annem 50 yasinda ve resmi olarak hiç bir geliri yok ölüm aylığı bağlanırmi anneme

  1. Merhaba,

   Anneniz çocuktan maaş alabilmesi için muhtaçlık durumu olması gerekir. çalışan saysına bakılırsa böyle bir durum oluşması mümkün görünmüyor. Buna göre maaş bağlanması da mümkün değil.

 35. Merhaba babam vefat etmeden önce sigortalı olarak çalışan değildi fakat gençliğinde sigortali olarak 1660 prim günü odenmisligi var Acaba bu kriterde annem ölüm aylığı alabilir mi teşekkürler

  1. Merhaba,

   En az 900 gün primi tamamladığı için evet anneniz maaş alabilir.

 36. Merhaba ziraat odasına kayıt olduğumdan dolayı mecburi tarım sigortam başlatılmış ziraat odasından çıktım ancak 2 aylık bağkur borcu gelmiş. bağkura hiç para yatırmadım. Bu parayı ödemezsem ne olur? Belli bir süre sonra kendiliğinden tescili iptal edilip bağkur borcu silinir mi? Bir süresi var mıdır

  1. Merhaba,

   3,4 senede bir bağkura af geliyor. 2018 ağustos ayında gelen af ile önceki brçlar silinmişti kesin gelir mi bilemeyiz ama bekleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu