emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

2024 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşları

2024 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşları
SGK
24.01.2024

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalılara ve hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen bir gelirdir. Sigortalının çalıştığı işyerinin tehlike sınıfına, sigortalının aylık kazancına ve sigortalının iş gücü kaybı oranına göre hesaplanır. İş kazası ve meslek hastalığı maaşı her yıl asgari ücret artışına göre yeniden belirlenir.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

İş kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ya da işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla sigortalının işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen ya da sonradan bedenen veya ruhen özürlü bırakan durumdur.

Meslek hastalığı, sigortalının yaptığı işe bağlı olarak mesleki risklere maruz kalması sonucu, sigortalının tabi olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre belirlenen hastalıklara yakalanmasıdır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DURUMUNDA NE YAPILIR?

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sigortalının veya hak sahiplerinin aşağıdaki işlemleri yapması gerekir:

 1. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu yaralanan sigortalının en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ve tedavi olması gerekir.

Tedavi sırasında sigortalıya iş göremezlik raporu verilir. İş göremezlik raporu, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ne kadar süre işe gidemeyeceğini belirten bir belgedir.

 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının ölüm belgesi alınması gerekir.

Ölüm belgesi, sigortalının ölüm tarihini ve sebebini belirten bir belgedir.

 • İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılması gerekir.

İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda veya kâğıt ortamda yapılması gereken bir bildirimdir. İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine de derhal yapılmalıdır. İş kazası veya meslek hastalığı bildirimi, kazadan sonraki üç işgünü içinde yapılmalıdır.

 • İş kazası veya meslek hastalığı maaşı başvurusu yapılması gerekir.

İş kazası veya meslek hastalığı maaşı başvurusu, sigortalının veya hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapması gereken bir başvurudur. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalılar veya ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılabilir. İş kazası veya meslek hastalığı maaşı başvurusu iş kazası veya meslek hastalığı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılmalıdır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı sigortalının çalıştığı işyerinin tehlike sınıfına, sigortalının aylık kazancına ve sigortalının iş gücü kaybı oranına göre hesaplanır. İş gücü kaybı oranı sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ne kadar iş yapamaz hale geldiğini gösteren bir orandır. İş gücü kaybı oranı, sağlık kurulu raporu ile belirlenir.

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı hesaplaması aşağıdaki formül ile yapılır:

 • İş kazası ve meslek hastalığı maaşı = Sigortalının aylık kazancı x İş gücü kaybı oranı x Tehlike sınıfı katsayısı

Tehlike sınıfı katsayısı, sigortalının çalıştığı işyerinin tehlike derecesine göre belirlenen bir katsayıdır. Tehlike sınıfı katsayısı az tehlikeli işyerleri için 1, tehlikeli işyerleri için 1.5, çok tehlikeli işyerleri için 2 olarak uygulanır.

Örnek: Sigortalının aylık kazancı 30.000 TL, iş gücü kaybı oranı %50, çalıştığı işyeri tehlikeli ise, iş kazası ve meslek hastalığı maaşı şöyle hesaplanır:

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı = 30.000 x 0.5 x 1.5 = 22.500 TL

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı, sigortalının veya hak sahiplerinin başvurusunun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmesinin ardından ödenmeye başlanır. İş kazası ve meslek hastalığı maaşı her ayın 17’sinde banka hesabına yatırılır. Sigortalının veya hak sahiplerinin yaşadığı sürece ödenir.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İş kazası ve meslek hastalığı maaşını, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalılar veya ölen sigortalının hak sahipleri alabilir. Hak sahipleri sigortalının eşi, çocukları, ana ve babası olarak tanımlanır. Hak sahiplerinin iş kazası ve meslek hastalığı maaşından yararlanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 1. Eşin, sigortalının ölümünden sonra evlenmemiş olması veya evlenmişse boşanmış veya dul kalmış olması gerekir.
 2. Çocukların, sigortalının ölümünden sonra 18 yaşını doldurmamış olması veya 18 yaşını doldurmuşsa öğrenci, malul veya evlenmemiş olması gerekir.
 3. Ana ve babanın, sigortalının ölümünden sonra başka bir gelire sahip olmaması gerekir.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?

İş kazası ve meslek hastalığı maaşına başvurmak için sigortalının veya hak sahiplerinin aşağıdaki belgeleri hazırlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim etmesi gerekir:

 1. İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Maaşı Başvuru Formu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesinden veya Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden temin edilebilen bir formdur. Sigortalının veya hak sahiplerinin kimlik bilgilerini, iş kazası veya meslek hastalığı bilgilerini, banka hesap bilgilerini ve talep ettikleri maaş türünü içerir.

 • Sağlık Kurulu Raporu

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ne kadar iş gücü kaybına uğradığını belirten bir rapordur. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınabilir.

 • İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Bildirimi

İş kazasının veya meslek hastalığının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda veya kâğıt ortamda bildirilmesidir. Kazadan sonraki üç işgünü içinde yapılmalıdır.

 • Kimlik Belgesi

Sigortalının veya hak sahiplerinin nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya avukatlık kimlik kartı gibi kimlik bilgilerini içeren bir belgedir. Başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken bir belgedir.

2024 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MAAŞI NE KADAR?

2024 yılında iş kazası ve meslek hastalığı maaşı hesaplaması aşağıdaki formül ile yapılabilir:

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı = Sigortalının aylık kazancı x İş gücü kaybı oranı x Tehlike sınıfı katsayısı x Asgari ücret katsayısı

Asgari ücret katsayısı, asgari ücretin iş kazası ve meslek hastalığı maaşına etkisini gösteren bir katsayıdır. Asgari ücret katsayısı 2024 yılı için 0.5 olarak belirlenmiştir.

Örnek: Sigortalının aylık kazancı 40.000 TL, iş gücü kaybı oranı %60, çalıştığı işyeri çok tehlikeli ise 2024 yılında iş kazası ve meslek hastalığı maaşı şöyle hesaplanabilir:

İş kazası ve meslek hastalığı maaşı = 40.000 x 0.6 x 2 x 0.5 = 24.000 TL

İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

İş kazası geçiren işçi, iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalı olarak iş kazası ve meslek hastalığı maaşı alabilir.

İş kazası geçiren işçinin ne kadar maaş alacağı;

 • İşçinin çalıştığı işyerinin tehlike sınıfına,
 • İşçinin aylık kazancına,
 • İşçinin iş gücü kaybı oranına göre değişir.

İş kazası geçiren işçinin maaşını hesaplamak için yukarıda verilen formülü kullanabiliriz.

Örneğin, işçinin aylık kazancı 35.000 TL, iş gücü kaybı oranı %40, çalıştığı işyeri tehlikeli ise 2024 yılında iş kazası geçiren işçinin maaşı şöyle hesaplanabilir:

İş kazası geçiren işçinin maaşı = 35.000 x 0.4 x 1.5 x 0.5 = 10.500 TL

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SİGORTALIYA SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalıya sağlanan haklar şunlardır:

 1. Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

Bu ödenek, sigortalının günlük kazancının yarısıdır. Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

 • Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

Sigortalının aylık kazancının iş gücü kaybı oranı ile çarpımıdır. Tehlike sınıfı katsayısı ve asgari ücret katsayısı da bu gelire etki eder.

 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması.

Sigortalının aylık kazancının yüzde 50’sidir. Hak sahipleri, sigortalının eşi, çocukları, ana ve babasıdır. Hak sahiplerinin gelirden yararlanabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir.

 • Sigortalının tedavi giderlerinin karşılanması.

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yapılacak olan tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bu giderler ilaç, ameliyat, protez, ortez, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi giderleri kapsar.

 • Sigortalının işe yerleştirilmesi.

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işini yapamaz hale gelmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalının mesleki eğitimini, işe uyumunu ve işe yerleştirilmesini sağlar. Bu amaçla sigortalıya mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilir.

 • Sigortalının işten ayrılması.

Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işten ayrılması durumunda sigortalıya kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı, sigortalının işyerinde çalıştığı süreye göre hesaplanır. Ayrıca sigortalıya işsizlik ödeneği de verilir. İşsizlik ödeneği, sigortalının son 120 gün içindeki prime esas kazançları üzerinden hesaplanır.

Yorumlar

 1. Kenan aras dedi ki:

  İyi günler bana yardımcı olur musunuz 24.11.2018 de işten çıktım 2019 bel fıtığı ameliyatı oldum astım hastasiym yuzde 32 raporum var maddi durumum yok halen bu gün dur tedavi görüyorum yine fıtık oluştu meslek hastalıkları kapsamına girermi maaş ala bilirmiyim bunun berirli bir zaman aşımı varmi

 2. HALİL dedi ki:

  26/10/2023 hastaneye yattım 03/11/2023 de ameliyat oldum 05/12/2023 kadar doktor rapor verdi bu zaman zarfında aldığım para 10.200 lira neden az aldım

 3. elif dedi ki:

  merhabalar benim esim eyt den emekli ama calisiyordu calistigi isyerinde is kazasi gecirdi is yeri maasini yatirmadi sigortadan alacaksin dedi bugibi durumlarda sigorta odeme yapiyomu yapiyorsa masinin nekadari i oduyorlar bilgi verebilirmisiniz tesekkurler

 4. MEHMET dedi ki:

  BEN 2010 YILINDA İŞ KAZASI GEÇİRDİM %41 SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK RAPORUM VAR.BENİM MAAŞIM ŞUANDA 2150 TL MAAŞ ALIYORUM.ALMAM GEREKEN MAAŞ BUMU OLMASI GERKİR TEŞEKKÜR EDERİM

 5. Yunus dedi ki:

  2022 8 ayda moto kurye dim iş kazası geçirdim pakete giderken adlı tıp belden aşağısı nabyuzde 38 komple bedene yüzde 19 verdiler iş yeri iş kazası girişi yapmamış rapor 20 gün hastalık vermiş hastane bir hafta yoğun bakımda kaldım iş yeri yattigim sürece maaşımı askari ücret gönderdiği için umursamadım böyle bir olaydan da bilgim yoktu ambulans ve hastane kayıtların da iş kazası gözüküyor ben bu sürekli iş göremezlik ödeneği ne başvuru yaparsam iş yerine bir zararı olurmu veya ne yapmam gerekiyor

  1. Gökhan dedi ki:

   Merhabalar yunus öncelikle geçmiş olsun.senin iş yerine bildirim yapmadığı için dava açman gerekiyor.ssk.maluliyet servisine gidip sağlık kurulu raporunu vermek zorundasın.maas alna ve tazminat hakların var.konuyu net anlatamadığın için tam olarak yardımcı olamıyorum.konuyu daha net ve hangi aşamada olduğunu anlatırsanız yardımcı olmak isteriz.geçmiş olsun

 6. Mahmut bilek dedi ki:

  Ben bir iş kazasi geçirdim ve yüzde 25.2 bir oranda rapor çıktı ve sonra bir maaş bağladılar ama maaşı çok az miktarı 2.800 bin TL çok az verilirdi sizce ne yapabilirim

  1. Gökhan dedi ki:

   Geçmiş olsun.oncelikle maaşları düzenlediler ne yazikki o da yeterli degil.40 ve üzeri raporu olanlar engelli kartı alabiliyor.toplu ulaşım su internet telefon.indirim ve ücretsiz haklara sahipsin engeli maaşı ayrı alma hakkında var.sosysl yardım alabilirsin. bu örnekler çok öncelikke engelli kartını çıkar ve sosyal haklarını araştır yararlanabileceğiz çok imkan var geçmiş olsun

 7. Turgay dedi ki:

  Benim %70 surekli is göremez is kazası kuldan gelen %19 oran maaşım cok düşük 984 tl para veriyor bu normalmi bende kemik erimesi 2 bel kemiyi kırık ve kuyruk sokumundada kırık bacakta 2 cm kısalma işitme sorunum var bir kulağim da duymuyor bunlara rağmen itiraz ettim %19 sonucu ne gelir

  1. Gökhan dedi ki:

   Merhaba Tugay öncelikle geçmiş olsun.oncelikle engelli raporunu al %40 ve üzeri gelirse sosyal hakların çok fazla bir kaç maaş alma durumun var aciklaman net Bilgi içermediği için dahs fazla yardımcı olamıyorum geçmiş olsun

 8. Gamze dedi ki:

  İs yerinde Bi kaza yaşadım doktor 10 gün rapor verdi . İs kazası yazıyor evet ama 10 günlük günlük rapor param 1180 yattı. Az değil mi ?

 9. Ayten dedi ki:

  Merhaba .benim eşim iş kazasi keçirtdi ve iş görmemezlik maaşi alyordu.Eşim vefat etdi Skk söyledi onun maaşini ala bilyorsun.2 aydi maaş icin baş vurmuşum hayla bu gun yarin bekle diyolar bunun için ne yapmaliyim

 10. Sedat dedi ki:

  Merhaba ben 2008 yılında iskazasi geçirdim ve sol elimi çok fazla kullanamıyorum 19.2 oranında raporum var ne kadar maaş almalıyım

  1. Gökhan dedi ki:

   Merhaba.durumun net değil 2008 yılı geçirdiğin kaza hukuki olarak iş tazminatı alma hakların zaman aşımına uğramış olabilir.is kazası girişi varsa SSK maluliyet servisine başvuru yaparak maaş bağlanır.topku olarak geçmişe dönük maaş alma hakkin devam ediyor geçmiş olsun

 11. Rasim dedi ki:

  Meslek hastanesinden meslekidir ve kalıcı hasar aldım emekli alabilirmiyim

  1. Gökhan dedi ki:

   Merhabalar Rasim bey .evet maaş alma hakkı var ancak sağlık kurulu raporu oranı yüzde kaç.? SSK prim gün sayınız belli değil daha fazla Bilgi olursa yardımcı olmak isteriz geçmiş olsun

 12. Emine dedi ki:

  Merhaba ben meslek hastanesine başvurdum sonuç olarak bana mesleki sağlık kurulundan bir evrak verdiler şöyle yazıyor MESLEKİ TANI : M77.1 LATERRAL EPİKONDİLİT ( SAĞ ) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) … 2 .TANI : KARPAL TÜNEL SENDROMU ( BİLATERAL) ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE )…3.TANI : OMUZUN DARBE SENDROMU ( İMPİNGEMENT ) SAĞ ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ) ….4.TANI : SERVİKAL DİSK BOZUKLUKLARI ,DİĞER ( MESLEK HASTALIĞI YÖNÜNDEN TETKİKTE ). evrağın altındada şöyle yazıyor .KARAR : 1; HER İKİ KOLUNU TEKRARLAYICI ZORLAYICI İŞLERDE KULLANMAYACAĞI UZUN SÜRE BOYNU ÖNE EĞİK SABİT BİR POZİSYONDA KALMAYACAĞI BİR BÖLÜMDE ÇALIŞMASINA ….2 …MAHALİNDE FTR POLİKLİNİK KONTROLÜNE ….3 ; HASTANEMİZDE 6 AY SONRA KONTROLÜNE DAİR OBSKK dır. Diye bir evrak verdiler.Acaba bu ne demek BU EVRAĞA GÖRE YÜZDE KAÇ RAPOR ALABİLİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Nuh dedi ki:

   Burda karar belirtilmemiş iş yerinden bölüm değişikliği ve kontrol belirtmis yani yani seni takip ettiklerini belirtmiş sonraki kontrollerde hastaliklarinin yaptığın işten dolayı ise heyet raporu verilecek daha yolun başında gözüküyor sun inşallah iylesirsin kalici degildir

  2. Mehmet dedi ki:

   Sonuç ne oldu paylaşır mısınız

 13. bilal dedi ki:

  merhaba
  ben tornacıyım ve ellerimde egzama var 2 yıldır .
  çatlaklar ve kanamalar fazla olmaya başlayınca işi bırakıp kendime optik gözlük üzerine iş yeri açtım . 13 sene tornacı olarak çalıştım sigortalı olarak şimdi ise 7 aydır bağkurluyum. meslek hastalığından dolayı emekli olabilir miyim.

  1. serkan dedi ki:

   egzama devam ediyorsa kirpi eti ye bi kere yemen bile faydasını görürsün biiznillah

 14. murat dedi ki:

  merhabalar 2002 yılından beri çimento fabrikası üretim biriminde çalışıyorum 2016 aralık ayında pnomokonyoz tanısıyla meslek hastanesine gönderildim süreçlerden sonra meslekte kazanma gücü kaybı %10,2 olarak rapor geldi ama benim 2007 yılında hasta olduğum fakat bana bildirilmediğini öğrendim 17 yıldır aynı işyerimde çalışmaktayım 1,5 yıldır yerim rapora istinaden değişti iş göremez aylığına başvurabilir miyim e devlet ten internette gösterildiği yolları izlediğimde ordaki seçenekler çıkmıyor hakkım varsa güncel bir başvuru izleme yolu varmı e devlet üzerinden yardımcı olursanız ve yol gözterirseniz sevinirim teşekkürler

  1. murat dedi ki:

   Sgk git meslek hastaliklari sevk etsin mesleki olduğunu düşünüyorum dersen sevki git en az %10 oran alırsan küçük mebla maaş alırsın yani sürekli iş göremez gelir maaş ve işverene maddi ve manevi tazminat davası açarsın %10 oran aldıktan sonra

  2. Gö.khan dedi ki:

   Merhaba Murat bey.aldiginiz raporu 6, ay içinde bağlı bulunduğunuz SSK ya giderek maluliyet servisine iletmeniz gerekiyor tarihi geçse bile ya kabul ederler yada başka sağlık kurulu raporu isterler siz randevu alıyorsunuz SSK maluliyet servisi evrak işlerini kendileri hallediyor. çalışırken hem engelli maaşı hem de normal maaş alma haklarınız devam ediyor geçmiş olsun

 15. Mehmet dedi ki:

  Merhaba 33 yașındayım ve epilepsi hastasiyim. Teknik ressam olarak calismaktayim acaba rahatsizlığım meslek hastalıkları grubuna girer mi yada bu konuda ne yapmami önerirsiniz.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Epilepsi hastalıkları derecesine göre orana tabi. İlaçla durum durdurulabiliyor ise oran çıkmaz. Doktor teşhisi oranı belirler.

  2. Gökhan dedi ki:

   Merhaba Mehmet.epilepsi mesleki hastalıklar a girmez.ancak sağlık kurulana girersen %40 kırk rapor alabilirsen.ki epilepsi %40 üzerinde rapor çıkıyor tabi bayılma ve nöbet derecelerine bağlı.%40 ve üzeri engelli raporu alabilirsen 36 00 prim günün var ise malulen erken emekli olma hakkım var geçmiş olsun

 16. Mert35 dedi ki:

  Merhaba bir işyerinde 22 yıldır çalışıyorum iş bedensel çalışma yani ağır bu yüzden 2006 bugüne kadar bel fıtığı teşhis ve Mr sonuçları var en son ameliyat oldum şimdi 45 gün raporluyum işe dönünce meslek hastalığı raporu alabilirmiyim nasıl bir yol izlemeliyim ayrıca isyeriyle alakali sorunlara yol açarmı

 17. erkan dedi ki:

  mesleki silikozis tanısı kondu ama rapor 0 ayda bir yoğun bakım tedavisi alıyorum ve çalışamıyorum bilgi alabilirmiyim

 18. Mustafa dedi ki:

  Selamlar babam türkiye taş kömürü kurumundan emekli çalışır ken rahatsızlık geçirdi sonra tekraR aynı işine devam etti .emekli olduktan 23 sene sonra yüzde 39 rapor verildi. Şuan 380 lira maluliyet aylığı alıyor. Toplam tazminat ne kadar alması gerekir. Teşekkür ederim. .

 19. Ümit dedi ki:

  Selamun aleyküm iyi çalışmalar bir sorum olacak çalıştığım iş yerinde ve yaptığım işten dolayı %16 oranında malüllük verildi ve maaş alıyorum lakin kontrol sürecinde ve kontrolüm var bu kontrole gittigimde ne oluyor ne yapmam gerekiyor.

 20. egebluee dedi ki:

  selamlar,
  meslek hastalığı sürecini anlatır mısınız lütfen
  sgk bildirimlerini işverenmi çalışanmı yapacak rapor alındıgından itibaren ne yapmalıyız zaman aşımı varmı .
  teşekkürler.

 21. Celal dedi ki:

  Merhaba,
  Babam 1984 yılından itibaren emekli olduğu yıl olan 2009 yılına kadar özel bir otomotiv firmasında dökümcü olarak çalıştı. Babama 2006 yılında Suat Seren Göğüs Hastanesi tarafından Koah teşhisi kondu fakat bunun bir meslek hastalığı olduğunu o zamanlarda bilmiyorduk. DEÜ Hastanesi Meslek Hastalıkları Biriminden bu konuyla ilgili olarak 26 Mart 2018 tarihinde meslek hastalığı olduğuna dair heyet raporu aldık. Fakat tazminat hakkının doğabilmesi için tanının konduğu tarihten itibaren 10 yılı geçmemesi gerektiği gibi bir bilgi aldık. Tazminat hakkımızın olup olmadığı konusunda bir şey söyleyebilir misiniz ? Tazminat hakkımız var ise nasıl bir yol izmeleyiz ? Teşekkürler.

  1. ismail dedi ki:

   Merhabalar, aynı şekilde benim babam içinde böyle bir durum söz konusu, acaba son durum nedir bilgilendirebilir misiniz?

 22. Ertaç ALTAN dedi ki:

  Iyi çalışmalar. Önceki işyerimde forklift operatörü olarak 14 yıl çalıştım. Bu süre de 3 tane bel fıtığı ( doktor ameliyat olmam gerektigini soyluyor) 3 tane disk kayması ve boynumda işin yapılmasından dolayı kireçlenme var. Izlemem gereken yol hakkında veya meslek hastaligi maasi baglanma ihtimali hakkindakısaca bilgi verirseniz sevinirim.

 23. Resul dedi ki:

  İyi günler ben 9 yıldır tersaneler de çalıştım gürültüye bağlı sol kulakta orta dereceli sağ kulakta hafif derecede işitme kaybı başladı şimdi hiç bir tersaneye almıyorlar malulen emekli olunabilir mi veya işverene dava açılabilir mi açılırsa hangisine 9yılda çalışmadığım tersane kalmadı şimdiden teşekkürler

  1. Fatih dedi ki:

   Merhabalar bir haftadan beri iş kazası olduğu için evde yatmaktan bir haftalık iş kazası parasına kadar alırım 8000 TL brüt

  2. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   1240 tl civarında bir rapor ödemesi yatabilir.

 24. Çiğdem dedi ki:

  Merhaba iş yerinde sürekli çamaşır suyu kullanıyoruz ve bizi çok rahatsız ediyor nefesimiz daralıyor doktora gitmedim ama astim belirtileri var ne yapmamiz gerekir bilgi verirseniz sevinirim şimdiden tesekkür ederim

 25. Hakan dedi ki:

  18 yıldır kaynakcıyım mangan maruzuyeti tespit edildi meslek hastalıkları hastanesinde be akcigerimde noduller var surekli iş göremezlik maaşı bağlanır mı şimdiden tesekkurler cevaplarınız için

 26. meral dedi ki:

  Merhaba, Bir arkadasımızı uyarmamıza ragmen cıkmaması gereken bır yukseklıkten dustu ve kalcasını kırdı.2 yıldır raporlarla maasını alıyordu.Ancak sımdı agır ıste calısamaz raporu verdı, meslek hastalıgı maası alması ıcın ne yapmalı?Kendı hatası oldugundan sırket bunu ıspatlarsa alamama durumu olusur mu?Meslek maasını alırsa SGK sırketınden mı tahsıl edıyor?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Gerekli iş güvenliğne uymadığı için meslek hastalığı sonucunda sgk ödeyeceği maaşları şirketten talep eder. bu durumlarda genellikle işçinin lehine sonuçlanıyor. İş verenin kesin bir kanıtı varsa aleyhte de sonuçlanabilir.

 27. Kamuran dedi ki:

  Merhabalar öncelikle benim sorum olucak
  Sizlere 2006 yılında reklam işine başladım halen reklam işindeyim çalışıyorum tabi kimyasal madde boyalar kullanıyoruz bundan dolayı 3 yıl önce bi rahatsızlığım oldu önceleri vucumda sadece kaşıntı vardı son 1 yıldır vücudumda kaşıdığım yer şişmeye başlıyo bunun için gitmediğim yer kalmadı en son alerji doktoruna gittim tahliler sonucu kimyasala karşı alerjim olduğunu söyledi
  Ve beni meslek hastanesine yönlendirdi gittim tabiki bana bir evrak verdiler ssk ya gidip dilekçe yazmam gerektiğini söylediler yani benim böyle bir iş gürmezlik sorunum olursa ne yapmam gerek teşekkür ederim

 28. kenan dedi ki:

  iki elimde alır kronik ekzama var 2.5 yıldır meslek maaş için ne yapmalıyım teşekkürler

  1. Yusuf dedi ki:

   Aynı rahatsızlık bendede var eğer bir sonuç alırsanız bu konuda birbirimizi bilgilendirelim ismim Yusuf 05054149378 de telim çok zor bir durum allah şifa verdin