ref: refs/heads/v3.0
emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? (Yeni Yasa)

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir mi? (Yeni Yasa)
03.09.2022

Emekli maaşına haciz konulabilmesiyle ilgili yasa tekrar düzenlendi. Bu yasa ile emekli maaşına gelen hacizler sadece belli borçlarla sınırlandırıldı.

Uzun bir çalışma hayatı sonrası yaşlılıkta da kişilerin geçimini sağlayabilmesi için ödenen paraya emekli maaşı denir. Bu maaşların miktarında kişilerin çalışma yaşamı boyunca aldıkları maaş, ödedikleri prim ve meslekleri gibi etkenler bulunur. Ancak en azdan yatan maaş olarak düşünüldüğünde yaşlıların temel yaşam gereksinimlerini karşılayacak miktarlardadır. Bu sebeple emeklilik öncesinden süregelen ya da daha sonra edinilmiş borçlarla maaşlardan kesinti yapılması kişilerin endişelenmesine neden olmaktadır.

Emekli maaşına haczin tüm maaşı kapsayacak şekilde konulması yeni yasa gereğince yasaktır. Borçların tahsili sadece maaşın %25’i kadarlık bir kesinti ile alınabilmektedir.

Maaşa Haciz Hangi Durumlarda Konulabilir?

Maaşa haciz geldiği durumlar oldukça kısıtlıdır. Ancak yasanın doğru uygulanmaması nedeniyle böyle durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda itiraz edebilmek için maaşa hangi durumlarda haciz gelebildiğinin bilinmesi gerekir.

Emekli maaşına haciz uygulanabilen durumlar:

 • Kişinin kendi izni olması durumunda haciz uygulanabilir.
 • Geçmişteki SGK borçlarından kaynaklı haciz uygulanabilir.
 • Nafaka ödemelerinden kaynaklı haciz uygulanabilir.

Maaşın Ne Kadarına Haciz Konulabilir?

Maaşa konan haciz miktarı kişinin asgari geçimi ön planda tutularak belirlenmektedir. Buna göre kişinin yine kabul etmesi koşuluyla maaşın %25’lik kısmı kadarlık kesinti yapılabilmektedir. Ancak tüm kesintiler kişinin hacze muvafakat etmesine bağlıdır. Maaşın tamamını kapsayacak şekilde uygulanan hacizler kanun nezdinde yasaktır. Ancak kesintileri engelleyen bir durum yoktur. Bu nedenle yapılmış bir kesintiye itiraz edilmemesi durumunda kesinti kabul edilmiş sayılır.

Emekli Maaşına Haciz Konur Mu?

Emekli maaşına konan hacizler maaşın tamamını kapsamayacak şekilde yapılabilmektedir. Ancak emeklinin rızası olmadan konan her türlü haciz ve kesintiler yasaktır. Eğer daha önceden konulmuş bir haciz varsa bunun için emeklinin, haciz kesintisini koyan icra müdürlüğüne başvurarak duruma itiraz etmesi gerekmektedir. Bu itirazın sonucunda icra tetkik hâkimi şikâyeti inceleyerek durumun düzeltilmesini sağlar.

Emekli Maaşının Ne Kadarına Haciz Konur?

Emekli maaşına konacak haciz en fazla %25 olacak şekilde belirlenmiştir. Emekli maaşı alan yaşlıların asgari geçimleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri bu kesintiler için asıl belirleyici olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle eğer emekli, borcu için maaşından kesinti yapılmasını istemiyorsa buna itiraz ederek kesintiyi iptal edebilir.

Yapılacak kesintilerin kişiyi fakirleştirmeyecek oranlarla yapılması zorunlu kılınmıştır. 2022 yılında yapılan kanun yenilemesiyle kesintiler onay alınmadan zaten yapılamamaktadır. Buna göre emekli maaşı 4000 TL olan birinden en fazla 1000 TL’lik bir kesinti yapılabilmektedir.

Emeklinin Kefil Olduğu Borçtan Maaşına Bloke Konur Mu?

Emeklinin kefil olduğu borçtan maaşına bloke konulamaz. Emekli kefil olurken müşterek borca girişi için garanti olarak emekli maaşını göstererek imza atmışsa bu durum değişmektedir. Emeklilerin bazı durumlarda kefillikleri kabul görmemektedir. Eğer sözleşme imzalanırken emekli kendi maaşına bir haciz konabileceğini belirtmişse bu durumda muvafakat göstermiş sayıldığı için emekli maaşına haciz uygulanabilmektedir.

Fakat kanun geriye dönük muvafakat verilmiş durumları da kapsadığı için emeklinin bu haczin kaldırılmasını isteme hakkı vardır. Bunun için mahkemeye gidilerek dava açılmalıdır. Bu konuda daha önce açılmış ve kazanılmış emsal davalar da olduğu için davadan olumsuz sonuç alma ihtimali oldukça düşüktür.

Emekli Maaşına Vergi Borcundan Dolayı Haciz Konur Mu?

Vergi borcundan haciz koyma işlemlerine Vergi Dairesi bakmaktadır. Kanun gereği Vergi Dairesi’nin emeklilerin maaşlarına haciz koyma ve kesinti yapmakla ilgili bir yasal hakkı yoktur. Ancak emekli borçlarının kapatılması için bu kesintileri talep ederek maaşından kestirebilir. Bu kesintiyle her ay maaşın yatacağı dönemde kişinin borcu için belirlenen bölüm direk Vergi Dairesi’ne geçer. Emeklinin eline geçmeden bu parayla borcu ödenmiş olur.

Vergi borçlarının yapılandırılması ve ödenmesi ise hacizin kaldırılması için izlenebilecek diğer yoldur. Bunun bankalardan kredi talep edilebilir.

Bankalar Emekli Maaşına Haciz Koyabilir Mi?

Emekli maaşına bankalar herhangi bir müdahalede bulunamazlar. Yasa gereği muvafakati olan ve nafaka ödemesi olan emeklilerin dışında, emekli maaşı kesintiye uğrayamamaktadır. Emeklinin herhangi bir borcu için bankanın onay almadan maaşa el koyması ya da kesmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece öncesinde maaş kesintisi için onay verilmişse kesinti yapılabilmektedir. Bu durumda da emeklinin her zaman itiraz etme hakkı vardır.

Yapılan kesinti için emeklinin itirazını bankaya bildirmesi gerekmektedir. Banka bu durumda kalan gün sayısının karşılığı kadar promosyon iadesini yapar ve maaşa konan bloke kaldırılır.

Emekli Maaşı Hangi Durumlarda Haczedilebilir?

Emekli maaşının haczedilebileceği durumlar 5510 sayılı kanunun 93. maddesinde net bir şekilde belirlenmiştir. Bu yasaya göre emeklinin maaşı sadece nafaka ve geçmiş SGK borçları için haczedilebilir. Bu hacizler de kişiyi fakirleştirmeyecek şekilde yapılmak zorundadır. Bahsi geçen yasa şu şekildedir:

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir”

Bu yasa maddesi ile memur, işçi, çalışan emeklisi fark etmeksizin tüm emeklilerin maaşları güvence altına alınmıştır. Kanun emredici nitelikte ve kamu düzenine ilişkin olduğu için süresiz olarak şikâyete tabiidir. Yani daha önce başlatılmış bir kesinti ve haciz için şimdi de itiraz edilebilmektedir.

Babadan Kalan Maaşa Bloke Konabilir Mi?

Babadan kalan maaş dul ve yetim aylığı olarak kabul edilmektedir. Bu maaşlar üzerinde uygulanan tüm yasal süreç ve kesinti işlemleri tıpkı emekli maaşında olduğu gibidir. Evin geçimini sağlayan babanın vefatının ardından geride kalan aile bireylerinin asgari düzeyde ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmesi için verilen bir paradır.

Bu tür ödemeler de öncelikli olan kişilerin fakirleşmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri olduğu için buralardan alacak tahsili yapılamamaktadır. Eğer babasının maaşını alan çocuk kendi borçları için bu maaşı dayanak olarak göstermiş ve ödeyemediği takdirde maaştan kesinti yapılmasına muvafakat vermişse maaştan kesinti yapılabilmektedir. Bunun dışında kişi kendi borçları için maaş eline geçmeden kesinti yapılmasını da talep edebilmektedir. Eğer böyle bir talepte bulunulursa maaş hesaba direk borç miktarı kesilip alacaklıya ödenmiş olarak yatacaktır.

Emekli Maaşına Haciz Konduğu Nasıl Öğrenilir?

Emekli maaşına haciz konduğunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden giriş yapılmalıdır. Bu sorgulamayı yapabilmek için öncelikli olarak sisteme vatandaş girişi yapılabilmelidir. E-devlet şifresi olmayan yaşlılar PTT’den giderek kendilerine şifre alabilir. Burada e-Devlet siteminden her türlü yasal işlemlerin yapılabildiği ve bu nedenle şifrenin başka kimseyle paylaşılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Şifre ile e-Devlet sistemine girildikten sonra “Dava Dosyası Sorgulama” sayfasından haciz sorgulaması yapılır. Eğer kişinin üzerine tanımlanmış herhangi bir haciz varsa buradan o haciz dosyalarına ulaşılabilmektedir. Ancak emekli maaşına haciz kişinin yasal onayı olmadan konamadığı için habersiz olarak böyle bir durumla karşılaşılma ihtimali yoktur.

Emekli Maaşından Haciz Nasıl Kaldırılır?

Emekli maaş haczinin kaldırılması, alacaklının borcunun ödenmesi ve avukatlık tahsil ücretinin karşılanması durumunda gerçekleşmektedir. Bir dosya için borçlunun maaşından kesinti yapılmaya başlandığında söz konusu dosya borcunun asıl alacağı, faizi, icra harç ve giderler ile varsa avukatlık vekalet ücretinin tamamının tahsil edilmesi ile kesinti yapılması ile sona ermektedir.

Ancak bazı durumlarda, İcra Dairesi tarafından sehven, yanlışlıkla kesinti yapılmaya devam edilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde takip edilmesi gerekilen aşamalar bulunmaktadır.

Borcunu ferileriyle birlikte tamamen ödeyen borçlunun maaşından kesinti yapılmaya hala devam ediliyorsa İcra Dairesine bir dilekçe vererek durumu izah etmesi gerekmektedir. Talep memurlar tarafından işleme alınacak ve uygulanacaktır.

Emeklinin Evine Haciz Gelir mi?

Emekli olmuş vatandaşın maaşına banka hiç bir şekilde haciz koyamayacağız için emeklinin üzerine ev var ise evine haciz koyabilir.

Haciz memuru evden hangi eşyaları alabilir;

 • Emeklinin arabası (aracı)
 • Bilgisayar
 • Televizyon
 • Tablo
 • Takı
 • Kurutma makinesi
 • Kendisine ait telif haklı ürünler ve değerli diğer eşyalar.

Memur Maaşına Haciz Konulur mu?

Memurların maaşlarında da maaş haczi söz konusudur. Borçlunun devlet memuru olduğu icra dosyalarında da maaş haczi yapılabilmektedir. Kesinti için izlenecek yol SGK’lı çalışanlar ile aynı şekilde ilerlemektedir. Maaşından kesinti yapılan memur hakkında soruşturma açılması belirli bazı meslekler dışında söz konusu değildir.

Memur maaşından kesintiye itiraz edilmesi mümkün değildir. Ancak alacaklı ya alacaklı vekili ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kaldırılması mümkündür. Anlaşma durumunda bir sonraki ay maaştan kesinti yapılıp yapılmayacağı hem ilgili İcra Dairesinden hem de bağlı çalışılan kurumun muhasebe kaydından takip edilerek öğrenilmektedir.

Yüksek Emekli Maaşı Nasıl Alınır, Maaşınızı Yükseltin

Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

3600 Günden Emeklilik Şartları (Kadın, Erkek)

Yorumlar

 1. Volkan can dedi ki:

  Emekli maaşı asgari ücretin altında olan, ve SGK’ya borcu olan emeklilinin 1/10 oranında haciz işlemi , hangi sayılı yasa maddesi içeriğinde bulunmaktadır ????

 2. Tayfun dedi ki:

  Merhaba kolay gelsin benim sormak istediğim sorular var cevaplarsaniz sevinirim yurtdisindan malulen emekli maasim var ve icralik dosyalarim var maas hesabim ve diğer banka hesaplara haciz konulabilir mi ve nereye nasil bir itirazda bulunabilirim banka hesaplarindan kesilen paralarin geri iadesi varmi? Saygilar

 3. Günay Kumru dedi ki:

  Merhaba, 4c (eski emekli sandığı) emeklisi olarak maaş almaya başladım. Maaşımdan icra kesintisi yapıldı, emekli aylıklarına icra kesintisi yapılabiliyor mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Muavafakatname verdiyseniz veya devlete ait vergi veya ssk borcunuz var ise icra kesintisi uygukanabilir.

  2. berk 3rkay dedi ki:

   T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
   Esas No: 2017/13-1980
   Karar No: 2021/829
   Karar Tarihi: 24.06.2021
   ÖZET: Emekli maaşına bloke konulmasına dair muvafakatnamelerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen muvaffakatnamenin geçersiz olduğu

 4. MEHMET DURSUN dedi ki:

  emekli maaşıma SSK KURUMUNA iş yerimizin pirim borcu yüzünden 12 senedir kesilmeyen emekli maaşım şimdi kesintiye uğramış anladığım kadarıyla devlette para tamamen tükenmiş ama şimdiye kadar kesilmediği için Allah bereket versin maaşım 3.300 tl idi fakat 4/1 kesinti olsa 825 tl olacaktı ama benden 1.100 tl kesmişler nasıl itiraz edebilirim. Ayrıca hiçbir maaşımdan başka gelirim yok üzerimde ne taşınmaz ne taşınır bir mülk yok ben bu kesintinin kaldırılması için nasıl bir yol izlemem lazım yoksa hiç mi uğraşmayayım mı

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Sgk ek ödemeler üzerinden hesaplamış olabilir. Borç bitene kadar sgk kesmeye devam eder. Ama bağlı bulunduğunuz sgm emeklilik servisine bilgi talebi şe dilekçe verebilirsiniz.

 5. Ahmet Şahin dedi ki:

  Merhaba,annem ziraat
  emekli maaşını bankasından alıyor.Kredi kartı borcundan dolayı(asgeri ödemesinden fazla ödeme yapıyoruz) maaşına ziraat bloke koydu banka emekli maaşına bloke koyabilirmi teşekkür ederim.

 6. murat arseven dedi ki:

  merhaba ben kredi kullandım bankadan maaşı taşı dediler bende taşıdım kredi aldım ödeyemedim nafaka ödüyorum başka borç vr icra ona kesiliyor muhaffakat verdim kalan 320 tl bankaya yatıyor 80 tl her ay banka kesiyor neden ayrıcabana 89. 1 geldi ben bilmediğimden itiraz etmedim ben mal beyanı yaptım icra dairesine şimdi banka degiştirmek istedim borç var dediler degişemesin dediler ben ne yapmam gerek lütfen bir yol gösterin saygılarımla

 7. Niyazi dedi ki:

  İyi günler malulen emekliyim ve maaşımın 4/1 ne nafaka icrası konuldu bana bilgilendirme gelmedi ne kadar ödeyeceğim borç miktarı belli değil 601 tl maaşımdan kesinti var bu yasalmıdır ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşına nafaka nedeni ile 1/4 oranında haciz gelebiliyor. Maaşı aladığınız yerden hengi dosya olduğunu öğrenebilir. Kesinti rakamını icradan teyit edebilirsiniz.

 8. Huseyin aksu dedi ki:

  2016 yılinda sgk lı olarak calısırken Denizbanktan kredi aldim ve ödeyemedim.2021 de emekli olacağim. Banka maaşıma haciz uygulayabilir mi..? İMZALADIGIM EVRAKLARIN İCİNDE MUVAFAATNAME ADINDA BIR EVRAK YOKTU.AMA O KADAR FAZLA BELGE VE IMZA HANESİ VARDI Kİ OKUMA SANSIM DOLAYISIYLA OLMADI…CVB NIZ İCIN SIMDIDEN TESKLER…AYRICA MAASIM HARİCINDE HİC BİR MENKUL ,GAYRİMENKUL VE GELİRIM YOK..SAYGILAR..

 9. özgür dedi ki:

  SGK ya açmış olduğumuz ssk emekli maaşının yanlış hesaplanması ve maaşın yükseltilmesi davasını kaybettiğimi ve akabinde SGK avukatının mahkeme, vekalet ve icra masraflarına ilişkin tarafıma icra yolu ile ödeme emri çıkardığını öğrendim, sgk avukatı alacakları için 22. icra dairesince tarafıma gönderilen ödeme emrine istinaden emekli maaşıma elkonulabilrmi yada maaşımdan kesinti yapılabilirmi.

 10. Bahri yıldırım dedi ki:

  Boğaziçi elektrik dağıtım kurumuna olan borctan dolayı emekli maaşına haciz işlemi baslatilabilirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşına sadece vergi ve ssk borçları ve eğer öncesinde muvafakatname verdiyseniz kredi borcuna karşılık bankalar tarafından haciz konulabilir. Elektrik borcunuzdan dolayı haciz konulamaz.

 11. Ömer gezici dedi ki:

  Merhaba ben bankaya borçluyum fakat maaşım icra yoluyla başka alacaklara ödeniyor maaşından kalan parayı borçlu olduğum banka vermiyor nasıl alabilirim

 12. Tamer dedi ki:

  Engelli emekliyim geçmişe dönük birikmiş nafaka borcumdan dolayı, engelli emekli maaşıma haciz konurmu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşınıza SGK borcu haricinde haciz işlemi yapılamaz.

 13. Vedat dedi ki:

  SGK Prim borçlarından dolayı emekli maaşımın 1/3 ne haciz edilerek kesinti yapılmaktadır. Kesinti oranı 1/4 oranında ise SGK ya nasıl bir dilekçe ile müracaatta bulunarak kesinti oranını düzelttirebilirim ve de hangi birime dilekçe vermeliyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Konan haciz maaşınız 1/4 ünü geçemez. Borçlu olduğunuz kuruma haciz kesintisinin yasal kesinti tutarından daha yüksek oranda yapıldığını. Bu kesintinin 1/4 oranına çekilmesi ile ilgili düzeltmenin yapılmasını Arz ederim şeklinde bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.

 14. Ersin Ungan dedi ki:

  Kefil olduğum kişi emekli sandığından emekli maaşı ile ölen eşi için(silahlı kuvvetler mensubu)de maaş almaktadır.Kiralarını ödemeyince tarafıma gelen icra takibini durdurmak için ödemeyi ben yaptım. Ben de emekli memurum. Ödediğim parayı geri almamın bir yolu var mı? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşlarına haciz koyamazsınız. Ancak mal varlıkları var ise icra başlatabilirsiniz.

 15. MUSTAFA ALİ ÜNAL dedi ki:

  1998 de bana hiç tebliğ gelmeyen ssk ya olan bir borç bugüne kadar 20 senedir birikmiş faizlerle 34 000 tl civarına gelmiş hiç haberim olmadı tebliğde almadım.resmi gaztede yayınlanmış dediler. ben gazetede görmrdim.
  %92 engelliyim ve de baĞkurdan emekliYim.27-02018 tarihinde emeki maaşımdan 480 tl haciz kesmiş kesebilir mi ve her ay kesecekmiş. 930 tl para kalıyor haciz edebilirlermi mi. edemezse hangi yolu takip etmeliyim.
  ÇALIŞMA ŞANSIM YOK. 700 TL KİRA ÖDÜYORUM. 300 TLDE NAFAKA VERİYORDUM. NE YAPMALIYIM.

 16. MUSTAFA ALİ ÜNAL dedi ki:

  sosyal güvenlik kurumundan kaynaklanan 20 sene önceden kalma borçtan dolayı % 92 engelli ve bağkurdan emekilik maaşına haciz yapılırmı
  hem engelli hem emeki maaşıma haciz ederek maaşımdan 480 tl kesilmiş. ne yolu izlemeliyim.

 17. MUSTAFA ALİ ÜNAL dedi ki:

  1998 de bana hiç tebliğ gelmeyen ssk ya olan bir borç bugüne kadar 20 senedir birikmiş faizlerle 34 000 tl civarına gelmiş hiç haberim olmadı tebliğde almadım.resmi gaztede yayınlanmış dediler. ben gazetede görmrdim.
  %92 engelliyim ve de baĞkurdan emekliYim.27-02018 tarihinde emeki maaşımdan 480 tl haciz kesmiş kesebilir mi ve her ay kesecekmiş. 930 tl para kalıyor haciz edebilirlermi mi. edemezse hangi yolu takip etmeliyim.
  ÇALIŞMA ŞANSIM YOK. 700 TL KİRA ÖDÜYORUM. 300 TLDE NAFAKA VERİYORDUM. NE YAPMALIYIM.

  1. MUSTAFA ALİ ÜNAL dedi ki:

   Yorumunuz denetim için bekliyor. güzel ne zaman bekleme bitecekki cevab alınacak

 18. osman zümrütpınar dedi ki:

  sgk dan emekliyim garanti bankasından maaşımı alıyorum kredi çektim 3 aydır ödeyemedim 1900 lira düzenli ödüyordum 3 aydır ödeyemiyorum maaşımı alamıyorum ne yapmam lazım

 19. mehmet gelgellioğlu dedi ki:

  bankalara olan borcumu ödeyemiyorum emekliyim ancak maliye kayıdım ver maaşıma icra konurmu yardımcı olursaız memnun olurum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer kredi çekerken muvafakatname imazalamadıysanız maaşınıza haciz konamaz

 20. ramazan ışık dedi ki:

  emekliyim .oğlum benden ayrı duruyor. icralık olursam oğlumdan icra kesintisi alırlarmı?.

 21. ramazan ışık dedi ki:

  EMEKLİYİM .ÜZERİMDE ARABAM VAR.BANKA BORÇLARINI ÖDEYEMEDİM.YAKINDA İCRALIK OLURSAM.ARABAYA İCRA KOYABİLİRMİ.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Haciz işlemi sadece emekli maaşınıza konulamaz. Mal varlığınıza konulabilir.

 22. Şükran uzun dedi ki:

  Eşimden emekli maaşı alıyorum muvaffakiyet vererek borcumu icra koydurdum icra dan vazgeçebilir miyim?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Muvafakat verdikten sonra icradan vazgeçemezsiniz.

 23. nilüfer dedi ki:

  öncelikle merhaba …

  eşim bağkurdan emekli iş veren olduğu için sgk ‘ya geçmişten prim borcu var.Tek geçim kaynağımız emekli maaş ve üzerimize herhangi bir mülkiyat bulunmamakta.ancak buna rağmen sgk emekli maaşımızın üçte birini taleb etmiş ve kesinti yapmıştır itiraz etme gibi bir hukuki yol varmı var ise söylermisiniz?

  teşekkürler sevgilerimle …

 24. Mustafa ÖZBİLGE dedi ki:

  ben emekliyim.maaşıma sgk tarafından icra kondu.kesinti var.şimdi yeni bir iş buldum çalışmak istiyorum.maaşımdan kesinti olur mu? ne yapabilirim? teşekkür ederim.

 25. Mustafa ÖZBİLGE dedi ki:

  ben ve eşim emekliyiz.şirketimizin borçları nedeniyle sgk maaşımıza icra koydu.fakat biz kirada oturuyoruz.küçük oğlumuz üniversitede okuyor.geçinemiyoruz.yasal olarak yapacağımız birşey var mı?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef emekli maaşına kurum borçlarından dolayı haciz koyma hakkı bulunuyor.

 26. aysegül dedi ki:

  sevgiler..
  ben babamdsan emekli maaşı alıyorum halkbankasından ptt ye tasıdım ama 93. madde gereegi kredi cekemzsiniz deniliyor. 93. maddenin ne engeli oldugunu ve ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verirmisiniz . yasım 28

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   5510 SGK nun 93. maddesinde “Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. (3) denmektedir.

   Eğer krediniz ile ilgili ödeme zorunluluğu çekerseniz banka maaşınıza haciz yapamaz. Ancak Muvafakatname verirseniz maaşınızdan kesilebileceği için kredi çekebilirsiniz.

  2. aysegül dedi ki:

   kredi cekemiyoruz maaşı ptt alıyorum bi yardımcı olurmusunuz acaba ?

 27. Mustafa Erkan dedi ki:

  Selamun Aleyküm Eşimin işyerinde tüm resmi dairelerde işlerin takibini alacaklarını tahsil etmeye borçlarını ödemeye vekaletim var. 2016 da eşimin işyerinden emekli oldum, fakat vekaletim devam ediyor sgk yada maliye eşimin borcundan dolayı vekaletim olduğu için emekli maaşıma haciz koyup kesinti yapabilirmi? Saygilarımla… Mustafa Erkan

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Mustafa bey,

   İş takibi tahsil ve ödeme yapabilme vekaleti sizi şirketin borçlarına mesul etmez. Böyle bir yükümlülük yüklemez. Şirket borç ve alacaklarından şirket ortakları mesul dür.

 28. halil kacar dedi ki:

  emeklı sahsımdan vadelı araba iştedi bende verebılecegımı soyledım kendı aramızda bono duzenledık borçlu senedı ımzaladıktan sonra anlaşmalı ıçra takıpı baslattım ıçra takıbının bıttıkten sonra borçluyla beraber ıçra daıresıne gıderek borçlu maaasından her ay 1000 tl kesılsın dıye mukavat verdı nbende kabul edıyorum dıye dılekçe yazdım ımzaladım altı yedı ay kesıldıktıkten sonra borçlu muvakatımı kaldırmamı iştedı bende kendısınn kotu nıyetlı oldugunu anladığim ıçın kaldırmadım avukat bularak ıçra hukuk mahkemesıne muracat etlıer muvakat kalksın dıye mahkeme benden cevap iştedı bende arac satış sozlesmesını dılekçemle beraber gonderdım mahkemeye muvakatı kaldırabılırlermı avukatıda kotu nıyetlı benden araba şiştedı vermedım cevap beklıyorum 1

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Borç bitmedikten sonra Muvafakatnameyi kaldıramazlar. Sözleşmeye bağlı bir borç olduğu belli. Ancak araba diğer şahsın üstüne ise aracı talep edebilirler.

 29. Hülya dedi ki:

  Merhaba Ben babamdan maaş alıyodum ama işe başladığım için anneme döndermiştim şimdi işten çıktım maaşı geri kendime döndericem ama öğrenim kresidi borcum var vergi dasiresine düştü ve vergi dairesi takip çıkarttı bu maaşa haciz koyabilirlermi vergi dairesi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emeklilikle ilgili alınan maaşlara sgk borcu haricinde haciz işlemi yapılamamaktadır.

 30. Aysel dedi ki:

  Merhaba ziraat bankasından 4/c emekli maaşı alıyordum denizbanka olan kredi kartı borcumdan denizbank benim haberim ve iznim olmadan maaş aldığım şubeyi değiştirip kendi şubesine almış ve maaşımın bir kısmıba haciz koymuş ve şuan e devletten şubemi değiştiremiyorum nasıl bir yol izlemeliyim emekli maaşımı nasıl kurtarabilirim bana yardımcı olabilirmisin teşekkürler saygılar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Aysel Hanım merhaba,

   Banka sizin izniniz olmadan kendi şubesine maaşı alamaz. Sizin taahhütünüz vardır. İmza attğınız evraklarda Muvafakatname yok ise emekli maaşınıza dokunamaz. Bankaya emekli maaşınızdan kesinti yapılamayacağı konusunda itiraz edin. Eğer size muvafakatınızın olduğu bilgisi verirlerse yapacağınız birşey yok.

 31. Cemal dedi ki:

  İcra mahkemesinde kazandığım bir dosya dan dolayı ecrimisil ve dava masrafları ile 8500 TL olarak kazandım. Mahkeme borçludan alınıp bana verilmesi yönünde karar verdi ve kesinleşti. Mahkeme emekli maaşından alıp verme yetkisinde midir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Cemal Bey merhaba,

   Emekli maaşı Muvafakatname vermediği müddetçe ssk borcu haricinde haciz konulamaz.

 32. FAZLİ KARAKOÇ dedi ki:

  SGK DAN EMELİYİM TEK GEÇİM KAYNAĞİM EMEKLİ MAAŞİM OLDUĞU İÇİN BAŞKA GELİRİM OLMADİĞİNDAN EMEKLİ MAAŞİMA VERGİ DAİRESİNCE HACİZ KONULMUŞTUR HACİZ KOYAN MEMURLA GÖRÜŞTÜM BİZ KURUMLAİN ÜZERİNDE BİR KURUM OLDUĞUMUZ İÇİN HACİZ KOYARİZ DEDİ BENDE ONA BİLGİSAYARDAN ALMİŞ OLDUĞUM ÇİKTİLARİ SUNDUM VE HAKKİMİ YASAL YOLLARDAN ARAYACAĞİMİ SÖYLEYİNCE BENDE SENİ MAL BEYANİNDA BULUNMADİĞİN İÇİN MAHKEMEYE VERECEĞİM DEDİ VE BANA MAAŞİNİ ALDİĞİN BİRİME GİT VE MAAŞİN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDİRİLMASİ İÇİN DİLEKÇE VER DEDİ ŞUANDA BEN NE YAPMALİYİM .

  1. Dursun Ali dedi ki:

   mal beyanında bulunmadığından dolayı iik nunun 76 maddesi gereği 3 ay hapis cezası alırsın lakin ceza kesinleşirse o zaman hakkında yakalama kararı çıkartılır seni karakola davet ederler mal beyanında bulunur isen cezan otomotikmen kalkar o vergi memuru sana blöf yapmış mal beyanın cezası da kanunda budur emekli isen korkma maaşına blokeyi kaldır herkes bir şey der durur kanun nizam hukuk var bunlar ülkemizde bunların olmadığını sanıyorlar ne yazık ki bu kanunlar halen mevcut saygılar

 33. Turgay Ersoy dedi ki:

  Emekli maasimin tamamina bu ay Kocasinan vergi dairesi tarafindan vergi borcundan dolayi haciz edildi,,,Ne yapmam gerekiyor nereye bas vuracagim,,,
  Yardimci olursaniz sevinirim,,,60 yasindadiym 2 cocuk okutmaya calisiyorum ,__ su an ne yapacagim bilemiyori sasirmis vaziyetteyim,,,
  Simdiden tesekkur eder kolaylikar dilerim
  (Vergi dairesinin muduru ile konussam olurmu)

 34. Kutsal SU dedi ki:

  İyi günler! Kiracım bir yıldır kirasını ödemediği için icraya verdim ve hakkında tahliye davası açtım.Davayı kazandım.Kiracım ”Kamudan emekli”.Ödemediği kira alacaklarımı icra yoluyla alabilir miyim? Saygılarımla.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşlarına sadece ssk alacakları için haciz konulabilir. İcra yolu ile maaşından haciz yaptıramazsınız.

 35. ali özbaş dedi ki:

  merhaba. ben 1991 yılında memuriyete başladım. 27 yıllık memurum. şeker hasalığı,tansiyon,kolestrol ve kalp ameliyatı sorunum olduğu için yaş bekleme nedeniye emekliliğime 7 yıl olmasına rağmen sağlık raporu alıp emekli olmak istiyorum. ancak tam geçen hafta ameliyat olacağım gün 11 yıl önce birine kefil olduğum için maaşıma haciz geldiğini öğrendim. 11 yıl önceki bir kefillikten dolayı maaşım haczedilecek. size sormak istediğim eğer emekli olabilirsem emekli maaşımdan da bu kesinti yapılabilir mi. emekli olunca zaten maaşım bir miktar düşecek. bir de icra keserse geçinmek mümkün olmaz. onun için sağlığı bir kenara koyup çalışmaya devam etmek zorunda kalacağım. selam ve saygılar

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşlarına sadece SGK alacakları için haciz konulabilir emekli olduğunuz takdirde haciz kalkar.

  2. ali özbaş dedi ki:

   çokteşekkür ederim. beni rahatlattınız.

 36. AYHAN BAŞTAN dedi ki:

  MALİYE BORÇLARI İÇİN HACİZ OLURMU.EMEKLİYİM SGK HACZİ ZATEN ÖDÜYORUM.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   emekli maaşına haciz yetkisi sadece SGK kurum borçları için uygulanmaktadır.

 37. Mehmet ERİŞGEN dedi ki:

  2007 senesinde 657 den emekli bir şahıstan alacağımı icra yoluyla maaşından alıyordum. 2008 deki çıkan kanuna binaen parayı aldığım icra müdürlüğüne dilekçe vererek icrayı durdurdu. Yeniden müracaat etsem alacağımı tahsil edebilir miyim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşlarına sadece sgk borçları için haciz konabiliyor. Başvuru yapsanız da maaşından kesinti olmayacaktır.

 38. Muhittin Özer dedi ki:

  Ben 34 yil 4 ay memur olarak çaliştiktan sonra 2009 yillinda emekli oldum.Emekli ikramiyem 30 yil uzerinden hesaplanarak odendi.AYM kararina gore fazla calişilan surelere ait ikramiye hesaplanarak bana ödenmi gerekirken bu gune kadar ödeme yapilmadi.Fazladan calismis oldugum surelere ait ikramiyemi nasil alirim.Bana yardimci olmanizi rica ederim.

 39. Sadettin dedi ki:

  İki seneden beri emekliyim Deniz bank masasıma haciz koydu her ay maaşimdan 200 tl civari kesiyor dava açtık ama sonuçlanmadı kesilen paraları gerı alabilırmıyız dava sonuclandgında

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Eğer bankaya hacizlik borcunuz var ise ve muvafakat imzaladıysanız maaşınızdan kesinti yapabilir. bunun haricinde yapamaz. Dava lehinize sonuçlanırsa haksız kesintileri iade etmek zorundadır.

 40. Necla ozcan dedi ki:

  Eşim 2002 den beri emekli başka bir bankadan alınan kredi kartı borcu var şimdiye kadar haczedilmedi 4 yıldır alıyoruz maasimizi fakat ben de emekli oldum dolayısıyla iki maaş olunca kredi kartı borcu için eşimin maaşına haciz gelirmi

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Haciz işlemleri başlasaydı sizin maaşınız beklenmeden eşinizin maaşının 1/4 ü kesintiye uğrardı. Sizin maaşınızın olması haciz için sebep olmaz. Haciz işlemi yapılırsa eşinizin maaşının 1/4 ü haczedilir.

 41. ufuk Acar dedi ki:

  Sayın yetkili;
  Geçen sene engelli bir vatandaş olarak erken emeklilik hakkımdan yararlanarak emekli oldum.Bu arada özel bir şirkette çalışmaya devam etmekteyim. Yaklaşık 10 yıldır ödemediğim bir nafaka borcum var. Eski eşim bunun için bir girişimde bulunmadı bugune kadar.Bu arada özel şirketten aldıgım maaşıma banka ve çeşitli yerlere olan borçlarımdan dolayı haciz işlemi yapıldı ve maaşımdan kesinti yapılarak icra müdürlüğüne yatırılıyor. Bu arada eski eşim geçmişte biriken ve hala ödemekle yükümlü olduğum nafaka için bir işlemde bulunursa emekli maaşıma haciz konulurmu? Yoksa özel şirketten almış oldugum maaş, ilk önce nafaka borcuna istinaden kesilip diğer alacaklılar sırayamı sokulur.

 42. ONUR BENLİOĞLU dedi ki:

  İyi günler
  Annem SGK emeklisi kafeleti bulunan bankaya borçlu borcunu ödemediğinden dolayı haciz yapılacağı söylenmiş. Emekli maaşına kefaletten dolayı haciz yapılabilir mi?

 43. muhammet faruk ulu dedi ki:

  ben emekli oldum emekli maaşım kurumunanlaşmalı olduğu bankaya yönlendirilmiş benimde obankayla sorunumdan dolayı maaşıma haciz konulmuş böyle bir kanun varmı benim ne yapmam gerekiyor

 44. önder dedi ki:

  01.08 2007 tarihinde emekli oldum 1441 TL maaşımın 499 TL si
  SGK olan borcum sebebi ile kesilmekte
  kesinti oransal olarak doğru mudur.

  tşk.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SGK ya olan borçlarınız için maaşınız en fazla 1/4 oranında haciz konabilir. 1.441,00 TL nin 1/4 Ü 360,25 TL kesinti olması gerekiyor.

 45. mithat dedi ki:

  Merhaba,

  SGK emeklisiyim maaşımı ptt den almaktayım.ptt aracılığı ile aktifbanktan kredi kullandım.maaşımdan kesiliyor.Aynı zamanda başka bir bankadan kredi kullandım.maaşım yetmediği için ödeyemedim.maaşıma haciz gelirmi? Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Emekli maaşına SGK borçları ve nafaka borçları haricinde izinsiz haciz konulamaz. Fakat maaşınıza haciz konması ile ilgili muvafakat verdiyseniz haciz konabilir.

 46. kadir dedi ki:

  sgk yada vergi dairesi ne olan borcumdan dolayı emekli maaşıma haciz konurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   SGK ya olan borcunuzdan dolayı maaşınıza haciz gelebilir. Ancak 1/4 üne haciz konabilir.

 47. cezmi başak dedi ki:

  2006 yılında milli eğitim müdürlüğünden emekli oldum ancak 2014 yılında bankalardan almış olduğun kredileri ödeyemediğinden haciz işlemleri başlatıldı ve evde bulunan bazı eşyalarımıda aldılar . emekli maaşımı iş bankasından alıyorun icra müdürlğü ilgili bankaya maaşımın kesilmesi için yazı göndermiş bu durumda ne yapmalıyım.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Maalesef Emekli Sandığı’na tabi memur ve kamu görevlilerinin emekli aylıklarına haciz konulamayacağı hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda bir hükmün olmaması sebebiyle emekli sandığı emeklilerine haciz konulabilmektedir. Banka ile anlaşma yolunu deneyin.

  2. dursun ali dedi ki:

   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5754 Sayılı Kanunun 56.maddesi ile değişik 93 .maddesi 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu madde hükmüne göre emekli sandığından alınmakta olan maaşların haczi mümkün değildir.derhal icra müdürlüğüne itraz ettiniz iik nun 93. maddesi emeklinin maaş muvafakatı yok ise emeklinin maaşına haciz konamaz der icra müdürlüğü red etmek zorundatır.muvafakat icra müdürlüğünde verilmesi gerek daha önce verilen muvafakatlar geçersizdir.bu durumda maaşınıza haciz koyan icra müdürü suç işlemiş olur emekli maaşına konmak istenen haciz yasal değildir.

 48. Barış dedi ki:

  Sgm borcum vardı yapılandırdım bide kapsama girmiyen yeni borc vardı 5 bin yapışandırılmış borc 27 bin ben 27 bini ödedim maaşımdan kesinti vardı evime haciz vardı arabamda da yeni olan borc 5 bin demişlerdiki yapılandırılmış borcu ödeyin tum icra ve haczi kaldırcaz şimdi yapılandırmanın hepsini ödedim 5 bin için hem maşımdan hemde evimde arabamda ne haciz ve icra kalkmıyo bu nasıl bir adalettir bari bagaşımdan kesmeyin diyorum olmaz diyorlar bunun bir cocumu yokmudur yardım edin…

 49. muhammed dedi ki:

  emekli bir bayandan ev alacaktım. fiyatı anlaştık evin 15 bin lira masrafı vardı bunları elden vererek tamamladık. satışa hazır hale geldikten sonra satıştan vaz geçti. daha sonra evi başkasına satmış ve adresini değiştirdiği için bulamadım. 2 yıl sonra buldum paramı talep ettim 10 bin liralık senet verdi
  elimdeki bu senetle emekli maaşına haciz koyabilir miyim?
  emekliye senetle haciz konulmuyor diye duydum senedi işleme koymadım. bu defa 15 bin liralık elden muvafakatname aldım
  muvafakatnamede kendisinin 15 bin lira borcu olduğunu maaşından her ay 600 lira kesilmesi için tc no ile beraber iki tane imzalı bir belge aldım bu belge işe yarar mı? yani bu belge ile emekli maaşına haciz koyabilir miyim?

 50. ergün dedi ki:

  SLM yeni ssk dan emekli oldum maaşım daha bağlanmadı ama 2010 ve 2011 yıllarında kalma icralarım var emekliliğime kadar çalıştığım süre içerisinde 4 de 1 i icra kesintisi maaşımda yapılmaktaydı emekli maaşım bağlandığı zaman kesinti devam edermi acaba

 51. Ayşe dedi ki:

  Eşimin emeli maşında sgk kesintisi vardı bir hafta önce vefat etti bana bağlanacak maaştanda sgk kesintisi devam edecekmi?

 52. ekrem akıncı dedi ki:

  Ogluma Bir arkadaşı ile birlikte niğde de apart 2+1 daire kiraladık.Arkadaşının gürültü yapması sebebiyle aparttan ayrıldık.sözleşmemiz bir yıllık yapmıştık.Sadece 20 gün kaldı.Ben ise 5 aydır kalınmayan daireye kira ödüyorum.Arkadaşı ise tek başına kalmaya devam ediyor.Şimdi emekli oldum.Kirasını artık ödemek istemiyorum.Emekli maaşıma icra gelirmi onu merak ediyorum.Çok teşekürler.

 53. Ethem dedi ki:

  Merhaba.Annem kendisi emekli ve babamdanda emekli alıyor toplamı 2000 tl felan. Annem bizim için dukkan actı ve senet imzaladı.Sımd krızden dolayı işlr iyi gitmiyor..Dukkanı oglunun ustune yapsa senetler ise avukata düşse emekli maaslarına haciz gelir mi ?

 54. Sebahattin ERGÜL dedi ki:

  emekliyim.Çeşitli bankalara borcum var.maaşıma henüz icra yada haciz gelmedi.Başkada bir gelirim yada gayrimenkülüm yok. Bu şartlarda maaşıma haciz gelirmi.? gelirse nasıl kaldırırım yada 1/4
  e düşürtürüm.Şimdiden teşekkür ederim

  1. SGK Merkezi dedi ki:

   Hangi kurumdan emekli olduğunuzu belirtmediğinizden dolayı kurumunuzla iletişime geçiniz

 55. ömer dedi ki:

  4 bankaya kredi ve kredl kartı borcum var ödeyemiyorum 2000 yılında emekli oldum emekli maşımaım tamamına el konurmu bide benim üzerimde herhangi bir mal bulunmuyor sadece eşimin üzerine bir ev var eşimin üzerine ait olan eve haciz yapılırmı 1996 senesinde almıştı

 56. ÖMER dedi ki:

  KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARIMI ÖDEYEMİYORUM YAŞ İTİBARİYLE İŞ BULAMIYORUM BU DURUMDA 4 BANKAYA OLAN BORCUMU ÖDEYEMİYORUM YAPI KREDİ MAAŞIMI BAŞKA BANKAYA TAŞIMAMA İZİN VERMİYOR KREDİ ÇEKERKEN ÖYLE Bİ MADDE VARMI BİLMİYORUM BU DURUMDA EMEKLİ MAAŞIMIN TAMAMIN EL KOYABİLİRMİ6

 57. Gönül bagriaçik dedi ki:

  Üvey annem ve ben babamın maaşını aliyoruz ben yetim ayligi alıyorum ikibankadan sorunluyum kiredi borcum var bankalar benim yetim ayligima haciz koyarmi yada biloke koyarmi üzerinde hiçbir mal varligi yok yetim maasimdan başka hiçbir gelirinde yok eğer bankalar yetim maasina el koyarmi yada biloke koyarmi

 58. Bülent Çevikalpli dedi ki:

  Bağkur emeklisiyim.Emekli olduktan sonra bir arkadaşımla(Adi Ortaklık)işyeri açtık.Daha sonra bu ortaklıktan ayrıldım.Fakat bir süre Destek primleri yatmadığı için borçlu gözüktüm.Kuruma olan borcum nedeniyle Maaşımdan 2 kesinti yapılmakta.Bu durum yasalmıdır….

 59. Bülent Çevikalpli dedi ki:

  Bağkur emeklisiyim.Kuruma olan borcum nedeniyle Maaşımdan 2 kesinti yapılmakta.Bu durum yasalmıdır….

 60. Ahmet dedi ki:

  Sayın yetkili,
  2011de emekli oldum emekli maaşım bağlandıktan 4 ay sonra emekli maaşımın 3/1 ine haciz geldi haczi yapan SGK . Normalde1/4 une haciz konmazmı?İtiraz edebilirmiyim.Tesekkürler.

 61. AHMET DOĞAN ERTAN dedi ki:

  MERHABA BEN SGKDAN SSK EMEKLİSİ OLARAK MAAŞ ALMAKTAYIM BU AYA KADAR BENDEN SADECE SAĞLIK KESİNTİSİ YAPILMAKTAYDI ANCAK YENİ BİR KESİNTİ YAPILDIĞINI TESPİT ETTİM 600TL ZORUNLU İCRA KESİNTİSİ BUNUNLA İLGİLİ BAN HERHANGİ BİR YAZIDA GELMİŞ DEĞİL YADA ALACAKLI TARAFINDANDA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDENDE HERHANGİ BİR BİLDİRİM YOK BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 62. can dedi ki:

  babam 2013 de yaşdan emekli oldu.ancak durumları çok zor.kiracı olmakdan ziyade evine bakmakla hükümlü.bir torunu var ve babası cezaevinde yatmakda.bu insan tek bi emekli maaşıyla zor şartlar altında hüküm sürüyor.saten diğer borçlarını söylemiyorum.bide şimdi maaşına icra gelmiş bi bu eksikdi tam yerini buldu.şimdi mağdurlukdan daha zor durumdalar.annem şeker,kalp.yüksek tansiton ve bik çok haastalığı var.babamda dahil.bunun için ne yapılması gerek.

 63. Ataman Dölcel dedi ki:

  İflası mahkemece onanmış A. Ş. yöneticisiydim. S. Ş. K. başka gelirim olmamasına rağmen maaşına %25, haciz koymuş durumdadır. Kurumun böyle bir hakkı bulunmaktamıdır.

 64. candan dedi ki:

  Selam babam bagkur emeklisi baska geliri yok uzerine kayitli mulk yok otuz sene once sattigi dukkanin elektrik abonegi babamin uzerinde kalmis iki yil onceki kiraci bir yillik elektrik borcunu birakmis kacmis ulasamiyoruzda bu durumda maasina haciz gelirmi cok tesekkurler…

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 65. yılmaz özkan dedi ki:

  sizden ricamsorum: şahsim 4-5sene önce sağlıkproblemlerinden dolayı engelliolarak erken emklioldum.buarada 5ay önce bir bankaya maaşımı aktardımve kredialdım. ve bugüne kadarda taksitleriödedim.ancaksıkıntıya girdim. maaşımmevduat hesabıma aktarılıyor-yatıyor bilahare mevd.ve avans hesabım da para olunca kredime çekiliyor otm.olarak. ayrıca2 banka dan da ayrıca kredi taksitlerim de var. bankasözleşme kıtapçığının içeriğini bilemiyorum.maaşımada ihtiyacımvar. eşim işyeri var ancak yeterli değil.kötü bir durumolur ise ne olur.haciz vb…?* ilginizeteşekkürederiz. lütfen cevaplar mısınız kaygıduymaktayız…

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 66. SEMİHA dedi ki:

  Merhaba,

  Babam 1990 yılında vefat etti ve annem ben dul yetim aylığı alıyoruz.
  Maaş bankamız ziraat fakat ben borçlu bankam başka ve kredi kartı borcu için icra takibi başlatıldı.Kendi adıma kayıtlı birşey yok ev annem üzerine bu durumda maaşa ve ev için icra işlemi başlatılabilir mi?
  Teşekkür ederim.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Ev için başlatılabilir. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 67. bülent aybakan dedi ki:

  mrb babam kanserden vefat etti sigorta babamın kredısını odemiyor babamın maaşı anneme geçti zıraat bankasında ama babamın aylık taksiti 1300 tl anneme bağlanan maaş ise 1300 tl 3 aydır annem sıfır maaş alıyor bu normal bir durummudur bilgi verirseniz memnun olurum teşekkürler

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Sadece anneniz maaş alıyorsa. Maaşın %75’i annenize bağlanmıştır. Banka kredi taksitini emekli maaşından alabilir. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 68. Necati Küçükkaya dedi ki:

  İsmini duymadığım bir bankadan kredi kartı ekstrasını bildiren bir icra takibi gelmiştir. Ben o bankadan kredi kartı dahi almadım. Borcumun 2000 yılında olduğunu söylüyorlar. 2007 yılında emekli oldum. Benim maaşıma icra gelir mi? Cevap verirseniz memnun olurum.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Emekli maaşınızın yatırıldığı banka farklı ise kesemezler.

 69. Ali Fuat AVCI dedi ki:

  merhaba bagkur dan 2011 yılında emekli oldum.bağkur tarafından emekli maaşıma haciz kondu bağkur 430 tl yi kestikten sonra kalan maaşımı bankaya gönderiyor.bu haciz i mahkeme kararı ile kaldırabilirmiyim.ayrıca evli değilim ilginize teşekkür ederim.

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 70. Şerafettin dedi ki:

  657 Emeklisiyim. Emekli olmadan önce bankalardan kredi kullandım. Kredileri ödeyemez durumdayım. Maaşıma haciz konulabilir mi?

  1. Yusuf Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 71. tahsin çaylı dedi ki:

  borcmdan için ziraat bankası müdürü emekli maaşımın hepsini kesti birlira olsun vermiyor haklımı

 72. mahmut dedi ki:

  merhaba ben evimi emekli olmuş birisine kiralamak istiyorum.ileride alacaklarımı tahsis edemediğimde icra ya verip alabilirmiyim?

  1. Hürcan Karataş dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

 73. ersan dedi ki:

  merhaba ziraat bankasından kredi çektim,bana telmik belgesi imzalattırdılar yani emekli olduğumda emekli maaşımdan tahsil edebilmek için emekli olduğumda maaşıma haciz konulabilirmi?bu durumda eşim boşanmadan maaşıma tedbiri nafaka davası açarsa öncelik eşiminmi yoksa bankanınmı bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.saygılar

  1. Hurcan Karatas dedi ki:

   Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

  2. DURSUN ALİ dedi ki:

   5510 sayılı Kanunun 93’ncü maddesi “ Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez” hükmünü içermektedir. İİK 83/a ise “82 ve 83 üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir” hükmünü içermektedir.
   Bu kanun maddeleri iddianızı desteklemek için yeterli olacaktır. Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları da kaçınılmaz olarak aynen kanun maddelerinde belirtildiği şekildedir.
   Saygılarımla,

 74. yasemen dedi ki:

  Merhaba babam emekli sekiz yüzliraya yakın maaş alıyor maaşıni halk Bankasından alıyor ama ziraat Bankasına kefilligi ve ayrıca yirmi bine yakın borcu var maaşına icra konabilir mi lütfen cevap verin

  1. Hurcan Karatas dedi ki:

   Yazımızda gerekli bilgiler verilmiştir. Detaylı bilgi için Alo 170 SGK hattını arayabilirsiniz.

  2. yılmaz özkan dedi ki:

   2010 yılında n beri ömür boyu ENGELLİ EMEKLİYİM.BANKADAN 36 TK KREDİ ÇEKTİM.12 TK KALDI.ÖDEYEMİYORUM.engelli emekli maaşına muvaffakat var ise ve borçlu olduğumuz bankadan da maaş alınıyor ve kredi borcuna kesiliyor ise ne yapmalıyIM .maaş a ihtiyacım var.

  3. Emrullah öncü dedi ki:

   Slm iyi günler benim SGK prim borcum var emekli maasima haciz konurmu

  4. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,

   Kanunen prim borçlarından dolayı maaşınızın 1/4 üne haciz konulabilir.