SGK

SSK, SGK Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SSK, SGK Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır? Türk Vergi Sistemimiz içerisinde yer alan gecikme zammı ve gecikme faizi uygulama işleminde bu durum bazen birbiri ile karışıklığa sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda vergi idaresi ve mükellefler ihtilafa düşmektedir. Bu durum bir ceza niteliği taşımadığı gibi geç tahakkuk ettirilen vergilere uygulanmakta olan gecikme faizi ile birlikte tahakkuk ettirilip, zamanında ödenmemiş vergilere uygulanacak olan gecikme zammının kanunlardaki yeri, hesaplanması ve arasındaki farklılıklar nelerdir hep birlikte inceleyelim. Diğer yandan gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da gecikme zammı oranınca artırıldığı için gecikme zammı oranı düzenlemesinde 3 adet ayrı artış yer almaktadır.

Gecikme Zammı Nedir?

Gecikme Zammı Nedir? Amme alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanır. Amme alacağının tanımı da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesinde yapılmış bulunmaktadır. Halka arasında bu durum faiz olarak adlandırıldığı gibi bu kavramların birbirileri ile karıştırıldığı da sık olarak görülmektedir. Fakat bu durum vergi hukuku açısından bakıldığında da faiz ve zam kavramları birbirlerinden oldukça farklı olmaktadır.

Bu duruma aşağıdaki gibi bakabiliriz

  • Gecikme faizi tahakkuk etmemiş amme borçlarına uygulanır,
  • Gecikme zammı ise vadesi gelmiş ama ödenmemiş amme borçlarına ödenmektedir.

Gecikme zammı oranı, ödenmeyen vergi borçlarına her ay için ayrı olarak % 2,5 oranında uygulanır. Bu açıdan gecikme zammı, ödenmeyen vergi ya da SGK prim borcu gibi amme borçlarına normal ödenmesi gereken tarihten sonra, ödenmeyen her ay için uygulanan % 2,5 oranında bir yaptırım olmaktadır. Bu kapsamdan gecikme zammı sadece ödenmeyen vergiler üzerinden değil, ödenmeyen vergiler için kesilen vergi ziyaı cezalarının da ilave edilmesi ile toplam değer üzerinden hesaplanmaktadır. Vergi ziayı cezası ise kayba uğratılmış vergilerin 1 katı, naylon fatura kullanılması durumunda da bu oran 3 kat olarak uygulanmaktadır.

Gecikme Zammı Uygulaması!

Gecikme Zammı Uygulaması! Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51. Maddesine göre amme alacağının ödenme süresi içerisinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı olarak % 2,5 oranında gecikme zammı tatbik olmaktadır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

Gecikme zammının asgari tutarı ise bir Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

  • Gecikme zammı, Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında 51.madde gereğince belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilmiş olan ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında bu oranın belirtilen oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Belirtilenlerin dışında ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına ise gecikme zammı uygulanmamaktadır.
  • Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarı ile toplu olarak ya da her ay için ayrı ayrı, % 10’a kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarı ile farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammı bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olmaktadır.
  • Kanunun 52.maddesinde gecikme zammı uygulanması ve diğer hükümlerine yer verilemiş olup, ilgili maddeye göre gecikme zammı uygulama süresi, amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan süre olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu hükmün sebebi de kusuru olmaksızın mal varlığı üzerindeki tasarrufu elinden alınan borçlu kişinin bu duruma düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödenmesini önlemektedir.
  • Ayrıca gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmemektedir. Amme alacağının aslının ödenmiş olması da gecikme zammının takip ve tahsiline engel olmamaktadır.

Yeni Gecikme Zammı Oranı Nedir?

Yeni Gecikme Zammı Oranı Nedir? 02.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yapılanmış olan 01.10.2019 tarih ve 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı olarak uygulanacak şekilde oran % 2 olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Bu şekilde 01.07.2019 tarihinden bu yana yürürlükte bulunan % 2,5 oranındaki gecikme zammı, % 2 oranına indirilmiş bulunulmaktadır.

Gecikme Faizi Nedir?

Gecikme Faizi Nedir? Vergi Usul Kanunun 112/3.maddesine göre ikmalen, re’sen ya da idarece yapılmış olan tarhiyatlar da; dava konusu yapılmaksızın kesinleşmiş olan vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilmiş olan ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden sonra son yapılmış olan tahriyatın tahakkuk tarihine kadar, dava konusu yapılmış vergilerin ödeme yapılmamış olan kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden sonra, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 Sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.

Gecikme Zammı Hesaplaması İçin TIKLAYINIZ

Gecikme faizi aynı süre içerisinde ödenir ve gecikme faiz hesaplamasında ay kesirleri dikkate alınmamaktadır. Gecikme faizi vergi ve ziyaı cezasının hesaplamasında da kullanılmaktadır. VUK’un 344.maddesine göre vergi ziyaı suçu mükellef ya da sorumlu tarafından 341.maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir. Vergi ziyaı suçu ise işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir. Ceza ziyaa uğratılmakta olan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için belirtilen Kanunun 112.maddesine göre ziyaa uğratılmakta olan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi ile bulunmaktadır.

Gecikme Faiz Uygulaması!

Gecikme Faiz Uygulaması! Vergi Usul Kanunun 112.maddesine göre, ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyatlar da,

  • Dava konusu yapılmaksızın kesinleşmiş olan vergilerde, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme göre normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tahriyatın tahakkuk tarihine kadar,
  • Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış olan kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tahriyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar,
  • Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında, gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiştir. Gecikme faizi de aynı süre içerisinde ödenmektedir. Gecikme faizi hesaplanmasında ay kesirleri dikkate alınmaz.
  • Gerek tahriyat öncesi uzlaşmalarda gerekse tahriyat sonrası uzlaşmalarda, verginin uzlaşma yolu ile kesinleşmesi halinde, uzlaşılmış vergilere normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Uygulamalar üzerinde yapılan uzlaşma nedeni ile yapılan tarhiyatlar da gecikme faizinin hesaplanmasında, gerek uzlaşma tutanağı düzenlenmesi aşamasına yönelik, gerekse uzlaşma süreci ile ilgili çok sayıda dava ve buna ilişkin Danıştay kararı bulunmakta olarak, bu süreç içerisinde yapılan işlemlerde dikkatli olmak gerekmektedir.

Yeni Gecikme Faiz Oranı Nedir?

Yeni Gecikme Faiz Oranı Nedir? Vergi Usul Kanunun 112.maddesine yer alan düzenleme ile gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığı için 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile değişikliğe gidilerek gecikme faizi değiştirilerek 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan gecikme faiz oranı % 2 olarak değişmiştir.

Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir ?

İnternetten Vergi Borç Yapılandırması Nasıl Yapılır ?

İşveren Tarafından İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir