Genel

Devlet Destekli Güneş Paneli Nasıl Alınır?

Devlet destekli güneş paneli temelde 5 farklı kurum tarafından verilir. TKDK ve KKYDP teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Güneş paneli, bu fonun “302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları” kapsamına girmektedir.

Devlet Destekli Güneş Paneli İçin IPARD Programı Fonu Nedir?

IPARD Programı Fonu; Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın kırsal kalkınma ile ilgili koludur.

IPARD Programı Fonu’nun desteklediği konu başlıkları:

 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması
 • Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri( gelenekse ve yerel olanlar ön plandadır)
 • Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçları için makine parkları
 • Yenilenebilir enerji yatırımları

Devlet Destekli Güneş Paneli Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet desteğiyle güneş paneli başvurusu yapmak için izlenecek adımlar:

 • Yatırım yapılması planlanan ilde destekleme kapsamında olup olmadığından emin olunmalı.
 • Başvuru çağrı rehberi, başvuru paketi içeriği ve diğer bilgilendirme dokümanları detaylı bir şekilde incelenmelidir.
 • İnşaat işleri için projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesindeki özel poz numaraları kullanılarak metrajlar ile birlikte hazırlanır.
 • Makine ve ekipman alımları ya da inşaat işleri kapsamında formatı TKDK tarafından belirlenen “teknik proje” hazırlanır.
 • Yatırım için planlanan inşaat, makine, ekipman, görünürlük harcamaları için “teklif alma kuralları” çerçevesinde teklif alınır.
 • Uygun iş planı formatı bilgisayara indirilerek iş planı doldurma rehberine göre hazırlanır.
 • Başvuru paketi içeriği kitapçığına uygun olarak resmi belgeler hazırlanır.
 • Oluşturulan başvuru paketinin bir orijinal ve bir kopyası ayrı ayrı dosyalanır.(Projeye ait tüm çizimler elektronik ortamda hazırlanmalıdır.)
 • Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi, başvuru paketini TKDK İl Koordinatörlüğüne ilan edilen tarihler arasında elden teslim eder.

Devlet Destekli Güneş Paneli Şartları Nelerdir?

Güneş paneli için devletten destek almak için özel koşullar:

 • Yeni işletmelerin inşa edilebileceği tarım alanları veya mevcut işletmelerin genişletileceği/ büyütüleceği tarım alanlarının, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikler ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izin verilmiş olması gereklidir.
 • 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklen
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur.

Devlet Destekli Güneş Paneli ile Elektrik Üretmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Güneş paneli ile elektrik üretmek için sağlanması gereken koşullar:

 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

Devlet Destekli Güneş Paneli İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Güneş paneli için istenen evraklar daha ayrıntılıdır. Ancak tüm IPARD projeleri için istenen ortak belgeler vardır. Belgeler hazırlanırken mutlaka kurum ile iletişime geçilmeli ve eksiksiz hazırlayabilmek için güncel liste talep edilmelidir.

Tüm projeler için ortak belgeler:

 • Başvuru formu
 • Taahhütname
 • Teknik kurumlardan temin edilen resmî belgeler
 • Uygun olan/ uygun olmayan harcamaların detaylı tabloları
 • Seçilen teklifler ve ekleri
 • Seçilmeyen teklifler ve ekleri
 • Maliyetleri gerekçelendirme tablosu
 • Yasal mali tablolar
 • Mevcut varlıklar listesi
 • Projeler ve metraj cetveli
 • Makine ekipman yerleşim planı ve listesi
 • Yapı ruhsatı ya da yapı ruhsatı alınmasına gerek olmadığını gösteren resmi yazı
 • İş planı
 • Teknik proje

Kimler Devlet Destekli Güneş Paneli Alabilir?

Güneş paneli için devletten teşvik almak isteyen kişilerin ya da kurumların sağlaması gereken kurallar:

 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlarda kiralama süresi, yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Güneş paneli yatırımının, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal bir alanda olması gerekmektedir.

Kimler Devlet Destekli Güneş Paneli Alamaz?

Güneş paneli desteği için devlete başvuru yapamayacak, yapsa bile kabul alamayacak kişiler ve kurumlar:

 • Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanalar, mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler
 • Hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikap veya rüşvet suçlarından kesin hüküm giymiş olanları
 • Başvuru aşamasında, proje uygulanma ve uygulama sonrası dönemde TKDK tarafından kara listeye alınanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler
 • 3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar
 • Türk Ceza Kanunu’nun 102. 103. ve 104. maddelerinde düzenlenen suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar.

Devlet Destekli Güneş Paneli Kurma Maliyeti Ne Kadar?

Devlet destekli güneş paneli için uygun harcamaların toplam değeri en az 5.000 en fazla 500.000 Euro olarak belirlenmiştir. Bu üst limiti geçen yatırımlar için fazla olan tutar desteklenmez yani yatırımcının kendisi ödemelidir. Alt limitin altında kalan yatırımlar için ise destek çıkmaz ve başvuru reddedilir.

Devlet Destekli Güneş Paneli İçin Verilecek Destek Ne Kadar?

Güneş paneli destek miktarı 5.000 Euro alt sınır ve 500.000 Euro üst sınır çerçevesi içinde kalmak koşuluyla verilir. Uygun harcama tutarının %65’i Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkısı olarak karşılanır. Geri kalan %35 ise yatırımcı tarafından karşılanmalıdır.

Devlet Destekli Güneş Paneli Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Güneş paneli başvuru değerlendirmesi; tüm evraklar doğru ve eksiksiz tamamlanıp dosya teslim edildikten sonra başlar. Bu süreçte önce idari kontrol işlemleri ardından uygunluk kontrol işlemleri yapılır. Bu süreçleri geçen başvurular, mali ve ekonomik değerlendirmeye alınır. Bu aşamada iş planına 100 puan üzerinden not verilir. Bu notun veriliş aşamaları:

 • Mali değerlendirme (65 puan)
  • Projenin mali sürdürülebilirliği
  • Proje Karlılığının değerlendirilmesi (NBD)
  • Duyarlılık analizi
 • Başvuru sahibinin yönetim ve teknik kapasitesinin değerlendirilmesi (15 puan)
 • Pazarlama kapasitesinin değerlendirilmesi (20 puan)
  • Rekabet gücü
  • Pazar payı

Devlet Destekli Güneş Paneli Başvurusunda Avantaj Sağlayan Durumlar Neler?

Devlet destekli güneş paneli için iş planına göre puanlanıp sıralanan aday yatırımlar, “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri” ile tekrar bir değerlendirmeye alınırlar. Bu değerlendirmeye göre sağlandığında ek puan getiren nitelikler:

 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa. (10 puan)
 • Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse. (10 puan)
 • Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa. (10 puan)
 • Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa. (10 puan)
 • Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse. (20 puan)
 • Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse (10 puan)
 • Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla güneş enerji tesisi kurulumu içeriyorsa (10 puan)
 • Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise. (20 puan)

Proje değerlendirilirken “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterleri” esas alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamada aynı puanı alan iki ya da daha fazla yatırım olması durumunda iş planlarına verilen puanlara bakılır. Eğer tekrar aynı sıralama gelirse başvurunun tarih ve saatine bakılır. En erken başvuru yapan proje güneş paneli için destek hakkı kazanır.

Devlet Tarla Parası Sorgulama, Dönüm Başı Ne Kadar?

E-Devlet KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devlet Mazot, Gübre Desteği Ne Kadar, Başvuru Şartları

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir