Genel

2020 Dava Harcı Ne Kadar? Hesaplama ve Ödeme

2020 yılında dava harcı hesaplanırken; mahkeme türü, davanın değeri, tanık olup olmaması, taraf sayısı, bilirkişi sayısı, avukat sayısı, dava dilekçesinde bilirkişi deliline veya keşif deliline dayanılması gibi durumlar dikkate alınmaktadır.

Dava harcı hesaplaması için bir örnek vermek gerekir ise; Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmış olan 5.000 TL değeri olan bir dava için tanık, taraf, bilirkişi ve avukat sayısı 1 iken toplam harç ve gider avansı 512.79 TL olarak hesaplanmaktadır. Başvuru harcı, dosya gideri, peşin harç, tebligat gideri, vekalet suret harcı, bilirkişi ücreti, keşif gideri, tanık gideri, diğer iş ve işlemler başlıkları altında dava harcının hesaplaması yapılmaktadır.

Mahkeme Harçları Nelerdir?

[highlight color=”red”]Mahkeme harçları şunlardır:[/highlight]

 • Başvurma harcı
 • Celse harcı
 • Karar ve ilam harcı
 • Temyiz, istinaf ve ilam harcı
 • Keşif harcı

Başvuru Harçları Ne Zaman Ödenir?

6217 sayılı kanunun 13’üncü maddesi ile değişen fıkra ile beraber mahkeme başvuru harçları ödenmektedir.

[highlight color=”red”]Başvuru harcı istenen durumlar aşağıda verilmiştir:[/highlight]

 • Hukuk davaları
 • Ceza davaları
 • Ticaret davaları
 • İdari davalarda ihtilafsız yargı konuları
 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular
 • İcra tetkik mercileri

Başvurma Harçları Ne Kadardır?

Dilekçe ya da tutanak ile dava açma, davaya müdahale, tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile alakalı talepler için başvurma harcı ödenmektedir.

[highlight color=”red”]Bu harçların tutarları aşağıda listelenmiştir:[/highlight]

 • Sulh Hukuk Mahkemeleri için icra tetkik mercileri 25 TL harç talep etmektedir.
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri, idare mahkemeleri için 54.40 TL başvuru harcı ödenmelidir.
 • Anayasa Mahkemesi için başvuru harcı tutarı 446.90 TL’dir.

Yapılan başvuru sonrasında görülen mahkemenin sonucunda yetkisizlik ya da görevsizlik kararı verilmiş ise; yetkili mahkemeye yeniden başvurulacak olması durumunda tekrar başvuru harcının ödenmesine gerek olmamaktadır.

Celse Harçları Nelerdir?

[highlight color=”red”]Tarafların ya da vekillerinin celsenin ertelenmesine sebep olması durumunda alınan celse harçlarının tutarları aşağıda belirtilmiştir:[/highlight]

 • Sulh Hukuk Mahkemeleri için celse harçları, davanın belirli bir değerinin olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Konusu belli bir değerden söz ediliyor ise; dava değerinin binde 2.27’si kadar celse harcı alınmaktadır. Alınan celse harcı 30.70 TL’den az olamamaktadır. Davaların eğer belirli bir değeri yok ise; bu durumda 30.70 TL celse harcı talep edilmektedir.
 • Asliye Hukuk Mahkemeleri için 54.40 TL’den daha az tutarda celse harcı alınmamaktadır. Dava değerinin binde 2.27’si celse harcıdır.

Karar ve İlam Harcı Nedir?

Nispi ve maktu harç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Karar ve ilam harçları 54.40 TL’den daha aşağı olamamaktadır.

Nispi Harç Ne Kadardır?

[highlight color=”red”]Nispi harç tutarları aşağıdaki gibidir:[/highlight]

 • Konusu belirli bir değere dayanan davalarda esas hakkında karar verilirken hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu için belirlenen değerin binde 68.31’i oranında nispi harç alınmaktadır. Tahkim yargılamasından harç alınmamaktadır ve alınan harcın oranını cumhurbaşkanının binde 10’a kadar düşürebilme yetkisi bulunmaktadır.
 • Gayrimenkulün hissedarlar arasında satışında şuyuun izalesine dair hükümlerde; gayrimenkulün belirlenen satış değerinin binde 11.38’i oranında nispi harç alınmaktadır.
 • Gayrimenkul hissedarlarının arasındaki paylaşıma dair hükümler için taksim edilen gayrimenkul değerinin binde 4.55’i nispi harç olarak alınmaktadır.
 • Nafaka hükümleri için bir yıllık nafaka değeri üzerinden binde 11.38 nispi harç alınmaktadır.
 • Konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin ettiği alacaklar ile ihalenin feshi talepleri için alınan karara dair anlaşmazlık konusunun değerinin binde 68.31’i nispi harç olarak ödenmektedir.

Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın hüküm altına aldığı kararlar için de harç uygulaması yapılmaktadır.

Maktu Harçlar Ne Kadardır?

[highlight color=”red”]Maktu harçların tutarları şu şekildedir:[/highlight]

 • Taraf teşkiline imkan olmayan davalar için esas hakkındaki birinci fıkranın dışında kalan kararlar ve davanın reddi kararı için 54.40 TL maktu harç istenmektedir.
 • 5035 sayılı kanunun 34’üncü maddesinin (a) fıkrasındaki kararların Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından reddedilmesi halinde 11.30 TL maktu harç talep edilmektedir.
 • Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi icranın tehiri kararı verdiğinde 89.60 TL maktu harç ödenmektedir.
 • Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları için 89.60 TL maktu harç çıkartılmaktadır.
 • Davalardaki uyuşmazlığın arabulucular ile çözülecek olması durumunda; dava harcı hesaplanırken arabuluculuk son tutanağındaki karar için 54.40 TL maktu harç gerekmektedir.

Temyiz, İstinaf ve İtiraz Harçları Ne Kadardır?

[highlight color=”red”]6217 sayılı kanunun 13’üncğ maddesi ile belirlenen temyiz, istinaf ve itiraz harçlarının tutarları şöyledir:[/highlight]

 • Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak olan başvurular için 267.80 TL harç ödenmelidir.
 • Danıştay’a yapılacak temyiz başvuruları için 267.80 TL harç ödemesi talep edilmektedir.
 • Yürütmenin durdurulması için bölge idare mahkemelerine yapılacak olan istinaf yolu başvuruları için harç tutarı 148.60 TL olmaktadır.
 • Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak olan istinaf başvuruları içim 148.60 TL harç ödenmelidir.

Keşif Harcı Nedir?

Re-sen ta da istem üzerine verilen keşif ve tespit kararlarının yerine getirilebilmesi için keşif harcı talep edilmektedir. Keşif harcının tutarı, 384.90 TL’dir.

İcra ve İflas Harçları Nelerdir?

[highlight color=”red”]İcra ve iflas için harç alınan durumlar aşağıdadır:[/highlight]

 • İcra harçları
 • İflas harçları
 • Haciz, teslim ve satış harcı

Ticaret Sicili Harçları Nelerdir?

[highlight color=”red”]Ticaret davaları için alınan harçlar aşağıda verilmiştir:[/highlight]

 • Kayıt ve tescil harçları
 • Kayıt ve belge suretleri, tasdikname harçları

Diğer Yargı Harçları Nelerdir?

[highlight color=”red”]Dava kapsamında alınan diğer yargı harçları aşağıda belirtilmiştir:[/highlight]

 • Suret harçları
 • Muhafaza harçları
 • Defter tutma harçları
 • Miras işlerine ait harçlar
 • Vasiyetname tanzimine ait harçlar

Diğer Yargı Harçlarının Ücretleri Ne Kadardır?

[highlight color=”red”]Müşterek kısma ait diğer yargı harçlarının tutarları aşağıdaki gibidir:[/highlight]

 • Suret harçları: İlamın her sayfasının sureti için 2.90 TL ücret alınmaktadır. Mahkeme ve merci zabıtnameleri ile diğer belgelerin beher sayfası suretlerinden 2.90 TL harç alınmaktadır. Avukatlar ve sulh hakimleri tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden fotokopiler dahil olmak üzere 7.80 TL harç talep edilmektedir.
 • Muhafaza harçları: Adliye veznelerine tevdi olmuş olan kıymetli eşyaların bir seneye kadar muhafaza edilmesi durumunda muhafaza değerinin binde 11.38’i, bir yıldan sonraki her sene için de binde 5.69’u harç olmaktadır.
 • Defter tutma harçları: Defter tutma ve tahrir işlemlerinde deftere kaydedilen değerin binde 4.55’i harçtır. Borç bakiyesi olan veya alacak ile borçları eşit olanlardan 83.50 TL defter tutma harcı alınmaktadır. İflas dairesinin tutacağı defterlerin ücretleri de 83.50 TL’dir.
 • Miras işlerine ait harçlar: Mirasa konu olan değerin binde 4.55’i oranında harç alınmaktadır.
 • Vasiyetname tanzimine ait harçlar: Medeni Kanunu’n 479’un maddesi kapsamında sulh hakiminin tanzim ettiği resmi vasiyet seneleri için belirli bir tutar ihtiva edilmiş ise; bu tutarın binde 1.13’ü harç olarak alınmaktadır. Belirli bir tutarın belirlenmemiş olması durumunda; dava harcı olarak vasiyetname tanzimi için 113.30 TL harç alınmaktadır.

Hijyen Belgesi Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Ne İşe Yarar?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır, Ne Kadar?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir