emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Vekâletname Sorgulama Nereden Yapılır?

Vekâletname Sorgulama Nereden Yapılır?
27.08.2022

Vekâlet sorgulaması yapmak için e-Devlet sistemine girilebilmektedir. Ancak buradan 01.03.2016 tarihinden sonra verilmiş vekâletlere ulaşılabilmektedir.  Tüm vekâlet işlemlerine ülkemizde noterler bakmaktadır. Vekâlet veren ile vekil arasındaki bir sözleşmedir. İki taraflı bu sözleşmenin her iki tarafa da koyduğu kurallara, yasal olarak uymak zorunludur. Vekâlet kapsamı bu nedenle iyi düşünülerek belirlenmelidir. Vekâletname ile verilen yetkilerin kapsamı sınırlandırılmazsa ileride sorunlar yaşanabilmektedir. Bunu yaşamamak için vekâletname sorgulaması yapıp kontrol etmek gerekebilir.

Vekâletname Nedir?

Vekâletname, bir kişinin başka bir kişiye belirli durumlarda kendi adına hareket etme izni verdiği belgedir. Bu belge yazılı olarak oluşturulur ve geçerli olabilmesi için noter onayına ihtiyacı vardır. Vekâletname genel ya da sınırlı yetki verebilir. Borçlar Kanununun 386. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır, ”Vekâlet bir sözleşmedir ki onunla vekil, sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanır.” Bu madde ile vekâlet iki tarafı da kısıtlayıcı özellik taşır.

Vekâletname Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Vekâletname kapsamı, oluşturulan vekâlet belgesinde düzenlenir. Belgenin düzenleniş amacına ve muhatap kişilerin talepleri doğrultusunda belirlenir. Bunun için Borçlar Kanunu’nun 388. maddesinde “Vekâlet akdinin kapsamı mukavele ile sarahaten tespit edilmemiş ise, yapılacak işin mahiyetine göre tayin edilir.” İfadesi geçmektedir.

Vekil, vekâlet verenin talimatlarına uymak zorundadır. Ona sormadan yasal işlemler yapamaz. Ancak vekil, vekâlet verenden izin alma imkânına sahip değilse, vekâletname sahibi adına tahakkümde bulunma hakkına sahiptir.

Vekil borçlu olduğu işi başkasına yaptırabilir. Ancak başkasına yaptırdığı takdirde işi kendisi yapmış gibi sorumlu tutulur. Çıkabilecek sorunlar onun sorumluluğundadır.

Vekâletname Nasıl Verilir?

Vekâletname vermek için notere gidilmelidir. Vekâletname vermek için gereken evraklar düzenlenip yakındaki yetkili noterden randevu alınmalıdır. Yakın, yetkili noter bilgileri için e-Devlet üzerinden Türkiye Noterler Birliği resmi web sitesindeki uygulama kullanılabilir.

noter bul
vekâletname sorgulama nereden yapılır? 1

Randevu alındıktan sonra vekâletname vermek için gereken evraklar ile notere gidilir. Notere hangi tür vekâlet işi yapılacağı bildirildikten sonra sözleşme düzenlenir. Düzenlenen sözleşmenin vekil ve vekâlet sahibi tarafından imzalanmasıyla süreç tamamlanmış olur. Vekâletnamenin bir nüshası noterde kalmalıdır.

Vekâletname İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vekâletname için gereken belgeler ve oluşturulacak evrakların niteliği değişkenlik gösterebilir. Verilecek vekâletin türüne bağlıdır. Verilen vekâletin türü ne olursa olsun randevuya giderken alınacak belgeler:

 • Vekâlet verecek kişinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu
 • Vekâlet verilecek kişinin kimlik bilgileri
 • Düzenleme şeklinde yapılan vekâletnamelerde mutlaka vekâlet verenin ve vekilin yakın zamanda çekilmiş biyometrik fotoğrafları bulunmalıdır.

Vekâlet verilecek kişi 18 yaşından küçük olamaz. Vekâleti verecek kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda düzenlenen evrakta “ kendi adına asaleten küçük/mahcur adına velâyeten/vesayeten” ibaresi bulunmalıdır.

Vekâletname Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Vekâletname geçerlilik süresi belgenin düzenlenişine göredir. Eğer taraflar özel bir süre kısıtlaması ile vekâletnameyi düzenlerse belgedeki süre geçerlidir. Ancak belirli bir süre belirtilmemiş vekâletnamelerde Yargıtay süreyi 10 yıl olarak kısıtlamıştır.

Vekâletle verilecek işin bitmesi ile biten vekâletler de düzenlenebilmektedir. Örneğin bir ev satışı için tapu işlerini halletmek üzere verilmiş bir vekâlet satış işleminin bitmesiyle sona erer ve bu vekâlet belgesi ile başka herhangi bir resmi iş yapılamaz.

Vekâletname Verme Ücreti Ne Kadar?

Vekâlet ücretleri verilecek vekâletin türüne göre değişmektedir. Buna göre güncel vekâlet ücret aralıkları:

 • Araç satışı için noterden vekâletname vermek: 192 TL
 • Avukata vekâlet vermek: 192 TL
 • Genel vekâlet vermek: 550 TL-1900 TL
 • Muhasebe vekâlet verme: 192 TL

Vekâletname Çeşitleri Nelerdir?

Vekâletname çeşitleri belirlenirken sözleşmenin yapılış amacına ve yetkilerine bakılarak bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre vekâletname çeşitleri:

 • Genel Vekâletname
 • Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekâletname
 • Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekâletname
 • Tanıma ve tenfize ilişkin vekâletname
 • Satış vadi yapmak için vekâletname
 • Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekâletname
 • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekâletname
 • Boşanma davası için vekâletname

Vekâletname Nereden Sorgulanır?

Vekâletname sorgusu online olarak yapılabilmektedir. Vekâlet verenin e-devlet şifresi ile sisteme girmesi gerekmektedir. E-devlet web sayfasının “arama” kısmına “ vekâlet sorgulama” yazıldığında Türkiye Noterler Birliğine bağlı sayfanın bağlantısı gelir. Buraya tıklandığında doküman olarak bilgiler edinilebilir. Ancak Buradan ulaşılan vekâlet bilgileri sınırlıdır. 01.03.2016 tarihinden itibaren yapılan vekâlet işlemleri sadece görüntülenebilmektedir çünkü ilgili tarih itibariyle online noter işlemleri düzenlenmiştir.

Vekâletname sorgulaması noterlikten de yapılabilmektedir. İlgili noterlikten randevu alarak gidildiğinde noterden kişi kendi adına oluşmuş tüm vekâlet işlemlerine erişebilmektedir. Eğer 2016 öncesi bir vekâlet aranıyorsa notere gitmek zorunludur.

Vekâletname Nasıl İptal Edilir?

Vekâletname iptal belgesi yani, azilname çıkarılarak vekâlet iptal edilebilmektedir. Vekâletnamenin verildiği noterliğe gidilmeli ya da o noterliğin bilgileri dilekçe içine eklenmelidir. Azilname çıkarmak için yazılacak dilekçede olması gereken bilgiler:

 • Azil edecek kişinin kimlik bilgileri ve adresi
 • Azil olunan kişinin kimlik bilgileri ve adresi
 • Vekâlet veren kişinin vekile yazdığı yazı
 • Vekâlet veren kişinin notere karşı yazdığı yazı

Azilname verildikten sonra vekâleti veren ve vekil tarafından imzalanmalıdır. Noterlikte işleme alındıktan sonra vekâletin kalktığını öğrenmek için vekâlet sorgulaması yapılarak durum öğrenilebilir. Vekâletin kalkışının sisteme işlenmesi yaklaşık bir hafta sürmektedir.

Vekâletname Örneği

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, davayı kabule, davadan vazgeçmeye, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, yabancı ülke mahkeme  kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli işlemleri yapmaya ve tanıma ve tenfize itiraza, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Ankara Barosu avukatlarından Çayyolu Mh. 4552 Sk. No: 10 Kat: 5 D: 20 Çankaya/Ankara  adresinde mukim ………………… Vergi Kimlik Nolu Av. Cemre Akdeniz tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKALETİ VEREN  :

ADRES                   :

İcra Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ev Sahibi Şikayet Hattı! E-Devlet Üzerinden Başvuru

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.