KOSGEB

Kaz ve Hindi İçin Verilen Destekler

Kaz yetiştiriciliği için devlet desteği başvurusu; gerekli şartların yerine getirilmesi halinde mümkündür. Kaz yetiştiriciliği ile ilgili gerekli bilgilendirme ve kuralların hükümleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülür.

2021 yılı kaz yetiştiriciliği için devlet desteği 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak oluşturulur.

Kaz Yetiştiriciliği İçin Devlet Desteğinin Amacı Nedir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteği için genel amaç şu şekildedir:

 • Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi
 • Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması
 • Üretim ve kalitenin yükseltilmesi kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

2021 yılı kaz yetiştiriciliği için devlet desteği; üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça belirlenecek illerde, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Kaz Yetiştiriciliği İçin Uygulama Birimleri Nelerdir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteği kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şu şekildedir:

 • İl müdürlüğü
 • İl proje yürütme birimi
 • İl proje değerlendirme komisyonu
 • Merkez proje değerlendirme komisyonu

Devlet Kapsamındaki Kaz Yetiştiriciliği Desteklemeleri Nelerdir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteklemelerinin kapsamı şu şekildedir:

 • Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.
 • Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

Devlet Kapsamındaki Kaz ve Yetiştiriciliği Desteklemelerinin Yatırım Süresi Nedir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteklemelerinin yatırım süreleri şu şekildedir:

 • Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir.
 • Yatırım projesinin belirlenen sürede tamamlanmaması halinde yatırımcının gerekçesi ile yapacağı yazılı başvurusu üzerine, il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ek süre verilebilir.
 • Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi il değerlendirme komisyonu tarafından iptal edilir ve hibe desteğinden yararlanma onayları iptal edilir.

Yatırım Konuları Hakkında Genel Esaslar Nelerdir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteklemelerinin esasları şu şekildedir:

 • Başvurusu onaylanarak kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarını tamamlayan yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.
 • Gerçek ve tüzel kişiler, proje kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır.
 • Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir.
 • Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı, yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.
 • Onaylanan desteklemeye esas yatırım proje tutarının belirlenen üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.
 • Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanma hakkına sahiptir.

İnşaat yatırımları kapsamında uygulanacak esaslar ise şu şekildedir:

 • Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır.
 • İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu bent kapsamı dışında tutulur.
 • İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

Makine, alet ve ekipman alımı kapsamında uygulanacak esaslar şu şekildedir:

 • Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
 • Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde il proje yürütme birimince belirlenen fiyatlar esas alınır.
 • Yatırım kapsamında temin edilecek her türlü malzeme, makine, alet ve ekipmanın yeni olması, ikinci el malzeme, makine, alet ve ekipman kullanılmaması gerekir.
 • Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
 • Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremez.
 • Yatırımcılar üç yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

Kaz Yetiştiriciliği İçin Devlet Desteğinin Başvuru Şartları Nelerdir?

2021 yılı kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin; devlet destekli kaz yetiştiriciliği başvurularında uyulması gereken esaslar şu şekildedir:

 • Gerçek veya tüzel kişiler uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.
 • Kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda teknik kriterler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.
 • İstenecek belgeler, başvuru sürecine ilişkin detaylar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtilir.
 • Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.

Devlet Destekli Kaz Yetiştiriciliğinin Uygun Olduğu İller Nelerdir?

2021 yılı kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin; devlet destekli kaz yetiştiriciliği için ikamet etmesi gereken iller şu şekildedir:

 • Kahramanmaraş
 • Çorum
 • Erzurum
 • Afyon
 • Kars
 • Balıkesir
 • Hatay
 • Isparta
 • Ordu
 • Malatya
 • Amasya
 • Van
 • Yozgat
 • Tokat
 • Şanlıurfa
 • Sivas
 • Samsun
 • Erzurum
 • Diyarbakır
 • Çankırı
 • Denizli
 • Mardin
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Kütahya
 • Manisa
 • Uşak
 • Elazığ
 • Ardahan
 • Nevşehir
 • Giresun
 • Mersin
 • Çanakkale
 • Kastamonu
 • Bursa
 • Aydın
 • Karaman
 • Ankara
 • Erzincan
 • Muş
 • Burdur
 • Trabzon

Devlet Destekli Kaz Yetiştiriciliğinin Zorunlu Ekipmanları Nelerdir?

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteklemeleri kapsamında zorunlu makine ve ekipmanlar şu şekildedir:

 • Yem eğer çuvallar halinde depolanıyorsa yem çuvallarının altında ızgaralar bulunmalıdır.
 • Silo ile otomatik yemlemelerde bu zorunluluk aranmaz
 • Yemleme sistemi
 • Sulama sistemi
 • Soğutma sistemi
 • Aydınlatma sistemi
 • Kümes kontrol panosu
 • Havalandırma sistemi
 • Kümes ısıtma sistemi; Üflemeli soba – radyan soba – kalorifer vb.
 • Yakma fırını; İmha çukuru yapımı planlanmamışsa
 • Jeneratör gibi unsurların kaz yetiştiriciliği devlet desteği projesi için olması gerekir.

Devlet Destekli Kaz Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Kümes Kriterleri Nelerdir?

2021 yılı devlet destekli kaz yetiştiriciliği için kümes kriterleri şu şekildedir:

 • Kaz için, kapalı alandaki metre karedeki kümes hayvanı sayısı minimum 2, maksimum 3 olacak şekilde hesaplanmalıdır.
 • Her bir kaz için kümes alanı dışında 2 m2 gezinti alanı hesaplanması gerekir.
 • Kümes taban alanının, 1/25’i oranında havalandırma bacası, boşluğu vs. planlanması gerekir. Otomatik havalandırma sistemi olan kümeslerde bu kriter aranmaz.
 • Kümes taban alanının en az 1/20’si oranında hava giriş boşluğu, pencere alanı vs. bırakılması gerekir. Otomatik havalandırma ve aydınlatma sistemi olan kümeslerde bu kriter aranmaz.
 • Hasta ya da yaralı hayvanlar için izole edilmiş bir yer planlanmalıdır. Kümes içerisinde, kapasiteyi etkilemeyecek ve kümes taban alanının 1/20’sini aşmayacak şekilde bir alan olması şartı aranır.
 • Kümes giriş bölümü en fazla 1 aks uzunluğunda olmalı ve kümes eninden fazla olmamalıdır.
 • Kümesten çıkan ölü hayvanlar için imha çukuru yapımı planlanmalıdır. 350 – 3 000 adet / kümes kapasitesi için 3 m eninde, 3 m yüksekliğinde ve 3 m uzunluğunda ölü imha çukuru yeterlidir. Eğer yakma fırını varsa ya da alımı planlanmış ise bu kriter aranmaz.
 • Kümesin aydınlatılması ve diğer gerekli işler için elektrik tesisat projesi sunulmalıdır.
 • Hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve çalışanların temizlik ihtiyaçları için sıhhi tesisat projesi sunulması aranan kriterler arasında yer alır.

Devlet Destekli Kaz Yetiştiriciliğinde Yenilenebilir Enerji Kriterleri Nelerdir?

2021 yılı devlet destekli kaz yetiştiriciliği için yenilenebilir enerji sistemi kriterleri şu şekildedir:

 • Sadece şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine ilişkin harcama kalemleri uygun harcama olarak değerlendirilir.
 • Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olması gerekir.
 • Arazi kurulumları için tesisin güvenliğinin çit, güvenlik işaretlemeleri vb. imalatlarla sağlanmış olması gerekir.
 • Yenilenebilir enerji tesisine ait anlaşmada yazan, kurulu güç (kWe) değerleri uyumlu olmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesi yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60 oranının üzerine çıkmaması gerekir. Farklı bir oran seçimi olması durumunda Kurum tarafından açıklama talep edilebilir.
 • Elektrik tesisat projesi işletmenin gerçek gücünü yansıtmalıdır.
 • İşletme elektrik tesisat projesi yükleme cetveli, yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün belirlenmesinde ana kriterdir. Dolayısı ile tüketim tesisine ait yükleme cetvelinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.
 • Yükleme cetveli incelenirken, projede yer almayan ya da sektörle ilgisiz makine / ekipmanların yükleme cetvelinde yer almamasına, makine / ekipmanların güçlerinin suni olarak arttırılmadığına dikkat edilmesi gibi unsurlar aranan şartlar arasında yer alır.

Devlet Destekli Kaz Yetiştiriciliğinde Gübre Depolama Nasıl Olmalıdır?

2021 yılı devlet destekli kaz yetiştiriciliği için gübre depolama kriterleri şu şekildedir:

 • 1.000 adet kümes hayvanı için 0,28 m3 / hafta (%30 Kuru Madde), kapalı dönem boyunca ve en az 6 aylık kapasitede hayvansal gübre deposuna sahip olmalıdır.
 • Hayvancılık işletmelerinin Bakanlık onaylı biyogaz – kompost ya da gübre işleme teknolojisine sahip herhangi bir tesis ile anlaşmasını noter onaylı ibraz etmesi gerekir. Anlaşma yapılan miktar dışında kalan kısım için kapalı dönem boyunca gübreyi depolayacak kapasitede gübre deposu yapmak zorundadır. İşletmede üretilen gübrenin tamamının biyogaz tesisine verildiği durumlarda ise, işletme kapasitesine uygun olarak en az 1 aylık kapasiteli depo yapmak zorundadır.

Hayvancılık işletmesinin kendine ait bir biyogaz – kompost ya da gübre işleme teknolojisine sahip tesisinin olduğu durumlarda;

 • Biyogaz tesisinden çıkan fermente ürünün kapasitesine uygun olarak, gübreyi kapalı dönem boyunca depolayacak büyüklükte gübre deposu yapılması gerekir.
 • Biyogaz – kompost ya da gübre işleme teknolojisine sahip tesisten çıkan ürünün ticareti yapılıyorsa, paketlenmiş ürünün dışında kalan miktarına uygun olarak, gübreyi kapalı dönem boyunca depolayacak büyüklükte gübre deposu yapılması gerekir.
 • Gübre deposunda sızdırmazlık şartı sağlanmalıdır.
 • Tarımsal işletmeden çıkan atık su, yalnızca atık su toplama amacıyla ayrılan tank, konteynır veya atık toplamaya uygun tesislerde toplanmalıdır.
 • Katı hayvan gübresine ait depolarının kapasitesi hesaplanırken yıllık yağış miktarı dikkate alınmalıdır.

2021 yılı kaz yetiştiriciliği devlet desteği kapsamında tüm bunlar göz önünde bulundurularak işlem başlatılmalıdır.

Shares:

14 Yorumlar

 • Murat sutoglu
  26.11.2019

  Benim anlamadığım şu 1000 kaz 450.000 tlye kadar yardım 500 kaz a 1100 TL yardım bu konuda bilgisi olan var mı 1100 bu kadar mı 500 kaza yardin

  Cevapla
 • Emre avcı
  27.08.2019

  1100 bin yardım yazıyor iki yerde. 1 milyon 100 bin yardım olamaz bunun doğrusu nedir?

  Cevapla
 • Orhan
  30.07.2019

  Merhaba ben Erzurumda kamuda işçi olarak çalışıyorum fakat kaz çiftliği kurmak istiyorum .Nasıl bir yol izlemem gerekir. Benim durumumda olanlara devlet destek veriyormu bilmek istiyorum

  Cevapla
 • şükrü aydın
  02.06.2019

  merhabalar ben kaz yetiştiriciliği ve solucan yetiştiriciliği destegi almak istiyorum

  Cevapla
 • Emrah
  08.05.2019

  Merhaba kaz çiftliği kurmak istiyorum devlet desteği almak için nereden başlamalıyım devletin ilk şartları nelerdir yani krediyi almam için elimde ne olması lazım.

  Cevapla
  • Danışma Birimi
   08.05.2019

   Merhaba,

   Öncelikle bulunduğunuz bölge kosgeb müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz. Detaylı şekilde bilgilendirme yapan danışmanlar mevcut.

 • HAYDAR DEMET
  25.04.2019

  HAYDAR BEN 750 KAZ BESLEMEK VE BUNU KENDİME BİR İŞ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUM NE YAPMAM LAZIM NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM TEŞEKKÜR EDERİM

  Cevapla
 • İSMAİL KAYAALP
  16.03.2019

  SELAM ARSAM VAR 26 DONUM SUYUDA VAR VE BEN EMEKLİ OLACAM 50 YASINDAYIM BU İŞİ YAPMAK İSTIYORUM SİİRT KURTALAN İLCESINDE BANA ONERINIZ NE YARDINCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM SAYGİLAR 0 ******* *****,TABIKI OGLUMLA OLACAK

  Cevapla
 • niyazi tümel
  14.03.2019

  memur emeklisiyim . kaz yetiştirmek istiyorum 25.000 metrekare arazim üzerinde uygulama yapmak istiyorum. 100.000 tl sermayem ve adıma kayıtlı arazim var. devlet desteklerinden yararlanmak istiyorum .yardımlarınız için teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Alp Tuğrul
  13.03.2019

  Merhaba benim herhangi bir iş yerim yok ama kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum kısacası yukarıda anlatılanlardan daha önce yapmam gereken nedir.

  Cevapla
 • Emrah
  12.03.2019

  Şuanda ben Kaz yetiştiriciliği yapıyorum 500 adet kazım var bu işi büyütmek içinde inşaat ekipman olarak faydalanabilirmiyim

  Cevapla
 • kubilay
  11.03.2019

  Sıfırdan başlayanlar içinde bu desteği almak mümkünmüdür ,
  örnek olarak Kaz ve barınak hali hazırda yok ..

  Cevapla
  • Yonetici
   11.03.2019

   Merhaba,

   Devletin sağlamış olduğu bu destek ile kaz yetiştiriciliği projesi için en fazla yüzde 75 oranında yardım alabilirsiniz. Bu yardım yeni inşaat yapımını ve makine, alet, ekipman alımını kapsar.

   Damızlık kaz kapasitesi 1.000 adet ise, inşaat, makine, alet, ekipman alımı için yapılan yardım en fazla 450 bin TL olabilir.

   Kaz kümes kapasitesi 500 adet ise, inşaat, makine, alet, ekipman alımı için yapılan yardım en fazla 1100 bin TL olabilir.

 • Evren
  08.01.2019

  Peki ben ssk kaliyim devlet en yardım alabilirmiyim ayrıca en az 500 tane kaz beslemek istiyorum nasil destekler alabilirim

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir