• Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

  Çalışan emeklinin emekli maaşı, belirli durumlarda kesilmektedir. Bilindiği gibi hizmet akdi ile bir işverene bağlı olarak SGK’lı olarak çalışan kişiler 5510 sayılı kanun 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve emekli değilse belge türü “1-Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar “olarak aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirilmektedirler. Emeklilikten sonra tekrar çalışma varsa “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Peki bu yapılmazsa emekli maaşı kesilir mi? Evet, normal sigortalı gibi işe girişi yapanların sistem tarafından maaşları kesilmektedir. Emekli sigortasız çalışırsa cezası emekliye değil, onu sigortalamayan işverene kesilir. Çalışan emeklinin sigortasının yapılması zorunludur.


  Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

  Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir. Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

  • 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişilerin kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 (a) kapsamında hizmet akdi ile çalışanların prime esas kazançları üzerinden kesilen %32 oranındaki sosyal güvenlik destek primini ödemekle işverenler yükümlüdür. Hizmet akdi ile çalışan sigortalıların yaşlılık aylığından destek primi kesilmesi mümkün değildir.
  • 2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olan kişilerin Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra aylık bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, 4 (b) kapsamında çalışmaya başlayanların sosyal güvenlik destek primleri, almakta oldukları yaşlılık ve malullük aylıklarından 2011 yılından itibaren %15 oranında kesilmektedir. Bununla birlikte, 6645 sayılı Kanun gereği 2015 Temmuz ödeme döneminden 29 Şubat 2016 tarihine kadar sosyal güvenlik destek primi oranı %10 olarak uygulanmakta, 6663 sayılı Kanun gereğince de aylık bağladıktan sonra 4 (b) kapsamında çalışanların aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi uygulamasına son verilmiştir.

  Yurt Dışı Hizmet Sürelerini Borçlanarak Aylık Bağlananlardan Türkiye’de Çalışmaya Başlayanlar Hakkında Ne Yapılır?

  Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak emekli olanlardan Türkiye’de çalışmaya başlayanların aylıkları 19 Şubat 2012 tarihine kadar kesilmekte, bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmamakta iken bu tarihten itibaren yurt dışı hizmetleri borçlanarak aylık bağlananların Türkiye’de sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde SGDP’ye tabi olmalarına imkan sağlanmıştır. Emekli olupta çalışanların maaş kesintisi 2017’de olduğu gibi 2018 yılında da aynen uygulanmaktadır.

  Emekli Aylığı Nasıl Hesaplanır?

  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.

  Emekli Maaşı Durdurulursa Ne Yapmak Gereklidir?

  Emekli kişilerin maaşlarının yeniden bağlanabilmesi için işverenin sigortalı işe giriş bildirgesini “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak güncellemesi, düzeltme süresi dolduysa bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurması ve Aylık Prim Hizmet belgesinin de aynı şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. İşveren söz konusu düzeltme işlemini yaptıktan sonra Emekli kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerden sonra emeklinin maaşı kesildiği tarih itibariyle yeniden bağlanacaktır.

  Sponsorlu Bağlantılar


  Emekli Olduktan Sonra Çalışılması Durumunda Emekli Maaşı Yükselir Mi?

  SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına zam alırlar. Memur emeklileri de toplu sözleşme ile belirlenen oranda emekli maaşlarına zam alırlar. Dolayısıyla emeklilerin maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yükselir. Onun haricinde emekli olan kişinin tekrar çalışması halinde adına yatan primler emekli maaşı üzerinde bir etkiye sahip değildir. Eğer emekli olduktan sonra çalışmanızın emekli maaşınıza yansımasını istiyorsanız “1-tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar” belge kodu ile bildirilmeniz gerekir. Tabi bu durumda tekrar çalışılan dönemde emekli maaşı kesilecektir.

  4 (a) Statüsünde Emekli Olduktan 4 (b) veya 4 (c) Statüsünde Çalışma Durumunda

  İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı olan ve tarafına 4(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının 4(a) kapsamında çalışması durumunda tercihine bağlı olarak aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır ya da aylığı kesilmez ve prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığı almaktayken 4 (b) kapsamında sigortalı olanların 1/3/2016 tarihinden itibaren tercihlerine göre aylıkları kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır ya da aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar. 4(c) kapsamında çalışılması durumunda 5335 sayılı Kanun gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.

  Cezaevine Giren Kişinin Emekli Maaşı Kesilir Mi?

  Hayır kesilmez. Emekli maaşı ödenmeye devam edilir.

  Emekliler Part Time Çalışabilir Mi?

  Part time olarak emekli çalışırsa maaşı kesilir mi, 2018 yılında bunu engelleyen hiçbir değişiklik bulunmamaktadır. Evet çalışabilirler, ancak emekli maaşının kesilmemesi için yukarıda da belirtildiği üzere bildirimin “02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” olarak yapılması gerekir. Emekli memur çalışırsa maaşı kesilir mi? Aynı şartlar, memurlar için de geçerlidir.

  Emekli Olanların İş Kurması Durumunda Maaş Kesintisi Uygulanır Mı?

  Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları) aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır. 10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu durumda emekli şirket kurarsa maaşı kesilir mi? Hayır kesilmez. Bu düzenlemelere göre, 4/a (SGK  hizmet akdiyle çalışanlar), 4/b (Bağkur – kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı – kamu görevlileri) kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı alanlardan, esnaf olarak çalışmaları sebebiyle aylıklarından SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesintisi yapılanların bu kapsamdaki sigortalılıkları 29.2.2016 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

  Ne Zaman Emekli Olurum ? 4A – 4B – 4C

  Emeklilik için Gerekli Evraklar

  İsteğe Bağlı Emeklilik



  tıkla sorunu sor

  Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!



  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Hediye özçelik dedi ki:

   Hüküm giyen bir kişi cezası bittikten sonra içerde kaldığı süreyi sigortalı olmak için borçlanma yapabilirmi

  2. Mutlu dedi ki:

   2018 Kasım ayında yeni engelli raporu aldım. Yüzde Altmış dört. Sigorta gün primim hesaplarıma göre on bir ay sonra doluyor. Emekli işlemleri yapılırken tekrardan heyete girmem gerekiyor mu? Cevabınız için teşekkür ederim.

  3. Ali dedi ki:

   Halen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince İl Encümen Üyesi olarak görev yapmaktayım. 03.03.2017 tarihinde yaş haddinden emekliye sevk edildim. Prim günümün yetersiz olmasından dolayı Toptan ödeme tarafıma ödenmiştir. 03.03.2017 tarihinden itibaren 30.08.2018 tarihine kadar sgk kesintisi yapılmaktaydı sağlık hizmetim devam etmekteydi 2019 marta ayına kadar encümen üyeliğim devam edecektir. 65 yaşını doldurduğum için sgk kesintileri yapılmıyor ama sağlık sigortamda kesildi seçimlere kadar sağlık sigortası nasıl yaptırabilirim.

  4. Halil Açıkbaş dedi ki:

   2014 yılında tarım bakanlığından emekli oldum tekrar ziraat odasi başkanı olarak görev alacağım emekli maaşımı etkilermi ayrıca odadan alacağım maaşımı etkilermi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    artık emekli çalışanların maaşları etkilenmiyor. Ne emekli maaşınızda ne de Odadan alacağınız maaşta bir kesinti olmaz.

  5. Ali Sabri KORKMAZ dedi ki:

   03/08/2018 tarihi itibariyle MEB den emekli oldum kendi adıma bir etüt merkezi açıp vergi mükellefi olur eleman çalıştırırsam durum ne olur

  6. Nurten dedi ki:

   Merhabalar. ÖNCELİKLE Verdiğiniz bilgiler için çok teşk.ler. Ben 1988 yılında MEB’na memur olarak işe başladım. 4/c kapsamında da 2016 yılında emekli oldum. Aynı yıl Almanyada yaşayan ailemin yanına yerleştim. Ancak; bu günlerde Euro’nun aşırı yükselmesi le emekli maaşım 350 € nun altına düşmüş durumda, bu durumda çalışmak istiyorum. Fakat Türkiyeden almış olduğum emekli maaşımın kesilmemesi için ne yapabilirim. Gerçekten zor durumdayız burda çalışmam gerekiyor.

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Almanya da çalışma ile ilgili gelir elde etmeye başladığınız andan itibaren maaş kesilir. Sosyal güvenceli olarak çalışamazsınız.

  7. Kıymet dedi ki:

   Babadan maaş alan bayanlar iş kurar maliyeye kayıt olur e ticaret üzerinden site kurar ise babadan alınan maaşı kesilir mi

  8. Kutbettin aydın dedi ki:

   Babamın 1984 sigorta giriş var 6 günlük prim var geriye dönük toplu prim yatırmak istesek emekli olma şansı var mı şuanda 64 yaşında ne yapmamız lazım şimdiden teşekkür ederim saygılar

  Sorunuzu Yazın