emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 125 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 125 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 125 Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır. Yazının devamından bu alımın şartlarına, kadro dağılımına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Kadro Dağılımı

125 sözleşmeli büro personel alımının kadro dağılımı şu şekildedir:

tuik 125 personel
türkiye i̇ş kurumu genel müdürlüğü 125 sözleşmeli personel alımı yapıyor 1

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartlar ve ilan edilen pozisyon için belirtilen şartlar gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 08/05/1988 (dahil) – 22/05/2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir.)
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla; Yükseköğretim kurumlarının Adalet, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik ön lisans programlarından birinden mezun olmak,
 • 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Başvuru Yeri, Zamanı ve Şekli

Başvurular elektronik ortamda 08/05/2023 – 22/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “İŞKUR – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. Belirlenen süre içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar en fazla 5 birim tercihi yapabilecektir. Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

Diğer Hususlar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesinden ötürü herhangi bir kurum tarafından sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
 • Birim bazında ilan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin Kurumun internet adresinde yayımlanmasından itibaren belirtilecek tarihler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Sözleşmeli Personel olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi “Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabidir.

Başvuruların Değerlendirilmesi, Nihai Sonuçların İlanı ve Yerleştirme İşlemi

Belirlenen süre içerisinde başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonları dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle asil ve pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek olarak belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları durumunda öncelik mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana tanınacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacaktır.

Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılabilecektir. Adaylar KPSS puanı esas alınarak tercih sıralarına göre tek bir pozisyon için asil veya yedek olarak belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumun web sitesi olan www.iskur.gov.tr adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumun www.iskur.gov.tr adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumun internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde tebligatta belirtilen süre içerisinde atandığı birimde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

İletişim

Adaylar başvuru süreciyle ilgili Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’nın şu adreslerinden alabiliir:

 • Telefon: 0312 216 39 13
 • E-posta: aciktanatama@iskur.gov.tr
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.