emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

İçişleri Bakanlığı 350 Yeni Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı 350 Yeni Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 350 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde yapılacak olan bu alım için 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Ankara’da sözlü sınav yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak şartıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır. Bu alıma dair detaylara ve kadro dağılımına haberin devamından ulaşabilir, başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alımı Şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak.

Bu şartların tamamını karşılayan adaylar en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri, yapmış oldukları tercih sıralaması göz önüne alınarak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Ayrıca bu alım için bir ortak şart da bulunmaktadır. Bu ortak şart Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmaması şartıdır.

Kadro Dağılımı ve Ücretler

İçişleri Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alımı Özel Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alımında meslek gruplarına göre bazı özel başvuru şartları aranacaktır. Bu şartlar arşiv uzmanı, avukat, mühendis, mütercim-tercüman, grafiker, psikolog, büro personeli, çağrı karşılama personeli, tekniker ve destek personeli gruplarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Arşiv Uzmanı Özel Şartlar

 • Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Avukat Özel Şartlar

 • Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,
 • Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mühendis Özel Şartlar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Mühendis(Elektrik- Elektronik)

 • Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
 • Mühendis(Bilgisayar):
 • Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis(Makine):

 • Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis(Harita):

 • Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis(Yazılım):

 • Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği (İngilizce), Yazılım Geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis(İnşaat):

 • Fakültelerin İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, şartı da aranır.

Mütercim Tercüman Özel Şartlar

 • Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık (Almanca, İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkiye Türkçesi-İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, Almanca, İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca), İngilizce- Almanca Mütercim ve Tercümanlık, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (Türkçe, İngilizce, Fransızca), Çeviribilim (İngilizce), İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce- Arapça Öğretmenliği, İngilizce- Çince Öğretmenliği, İngilizce- Türkçe Öğretmenliği, Kırgızca- İngilizce, İngilizce, İngilizce- Almanca, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce- Almanca, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları Öğretmenliği, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinin herhangi birisini bitirmiş olmak,
 • Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Mütercim-Tercüman pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Mütercim-Tercüman pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Grafiker Özel Şartlar

 • Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Psikolog Özel Şartlar

 • Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Psikolog pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Psikolog pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Çağrı Personeli Özel Şartlar

 • Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 • Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak şartları ile,

Lisans Mezunları İçin:

 • Dört yıllık Fakülte/Yüksekokul mezunu olmak.

Ön Lisans(Diğer) Mezunları İçin:

 • Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü hariç ön lisans mezunu olmak,
 • Ön Lisans(Çağrı Karşılama Hizmetleri Bölümü Mezunları) Mezunları İçin:
 • İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Büro Personeli Özel Şartlar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 • Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
 • şartları ile

Lisans Mezunları İçin:

 • Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/ Bölümleri veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans(Diğer) Mezunlar İçin:

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi bölümleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar, Bilişim ve İletişim Teknolojisi bölümleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:

 • Üniversitelerin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden mezun olmak şartı aranır.

Tekniker Özel Şartlar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak, şartları ile,

Tekniker(Elektrik-Elektronik) için:

 • Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektrik, Elektrik-Elektronik ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker(Harita) için:

 • Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak şartları aranır.

Destek Personeli Özel Şartlar

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 • Pozisyon unvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

Sözlü Sınav Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular; 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini vererek alabileceklerdir. Posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bu bilgilerde herhangi bir eksik veya hata bulunan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Benzer şekilde Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların öğrenim bilgileri de otomatik olarak gelmekte, yanlışlık olanların düzeltme yaptırmaları gerekmektedir.

Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri(2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Benzer olarak avukat pozisyon unvanına başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

Mütercim-Tercüman(İngilizce) unvanına başvuran adayların; YDS bilgisi otomatik olarak gelmekte olup, uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (B) düzeyinde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar, söz konusu belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.

Arşiv Uzmanı pozisyon unvanına başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki ile açılan uygulamada bulunan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik olarak gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600×800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini (15 Nisan 2023 tarihinden önce) doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış “onaylı hizmet belgesini” pdf ve jpeg formatında başvuru sırasında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 15 Nisan 2023 tarihi saat 17:00’den önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur.

Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İlan edilen pozisyon unvanı/yer için en fazla 3 tercihte bulunulacaktır. Adaylar, bir pozisyon unvanı için birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde bulunabilecekleri gibi, birden fazla seçmiş oldukları pozisyon unvanı için tek il veya birden fazla il/Bakanlık merkez tercihinde de bulunabileceklerdir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 4 katı kadar aday belirleme işlemi; adayların KPSS türü/ puanına ve tercihlerine göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer(merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilecektir.

KPSS türü/puanına ve tercihlerine göre 4 katı aday arasına girenlerin başvuruları, Sınav Komisyonunca incelenecektir. İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Alım Duyurusu

Adaylar sınav sürecine ait tüm bilgileri (4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, sözlü sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, sözlü sınava katılım durum bilgisini, sözlü sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav sonuçları ile ilgili adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Sınav süreci ile ilgili gerek duyulması halinde İçişleri Bakanlığının resmi internet adresinin “Duyurular” kısmından adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılabilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonunca kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken, başvurusunu modüle kaydettiklerinden ve kaydettikleri bilgiler ile sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında adayların kendilerine ait cep telefon numaralarını doğru olarak girmesi büyük bir önem arz etmektedir.

İlgili pozisyon unvanı ve yer için 4 katı sıralamasına giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylarında başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Bu durumda olan adaylar alfabetik soyadı sıralamasına tabi tutulacaktır.

İtirazlar Nasıl Yapılacak?

Alımda belirtilen unvanları için KPSS türü/puanı ve tercih sıralaması esas alınarak 4 katı arasına girmeye hak kazanan adayların başvuruları ilgili sınav komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren bir iş günü içinde hafta içi (09.30-17.00) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığın evrak kaydına ya da faksına iletilen itirazlar değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığın evrak kaydına ya da faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır. İtiraz üzerine Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Sözlü Sınav ve Sınav Yerleri

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait sınav yeri, tarihi ve saat bilgileri ve ilgili diğer bilgilendirmeler e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden yapılacaktır.

Adaylar yapmış oldukları tercih sıralaması ve KPSS puanları göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonrası sadece bir il/ Bakanlık merkez ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılacaktır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen pozisyon unvanları için Bakanlık Sınav Komisyonunca, sözlü sınavlar gerçekleştirilecektir. Konu ile alakalı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Sözlü Sınav Konuları Neler?

İçişleri Bakanlığı 350 Sözleşmeli Personel Alımı için yapılacak olan sözlü sınavda genel olarak Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorulsa da kadroya bağlı olarak farklı konulardan da soru sorulabilecektir. Yazının devamından konulara ulaşabilirsiniz.

Arşiv Uzmanı Sözlü Sınav Konuları

3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik, Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Arşivcilik Terminolojisi, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Uygulamalı olarak Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme) konuları.

Avukat Sözlü Sınav Konuları

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mütercim-Tercüman Sözlü Sınav Konuları

Adayı Tanımaya, Adayın İş Tecrübesi ve Takım Çalışmasını Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Adayın Başvurduğu Alana Olan İlgisini Ölçmeye Yönelik İngilizce Sorular, Kendini İfade Edebilme, Açık ve Anlaşılır İletişim Yeteneklerinin Ölçülmesi İle İlgili İngilizce Sorular, ve Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis Sınav Konuları

Mühendis(Bilgisayar):

 • Programcılığa Giriş,
 • Veri Yapıları,
 • Bilgisayar Temel Bilgi,
 • Algoritma Yapıları,
 • Ağ (Network) Sistemleri,
 • Veri Tabanı,
 • Web Programcılığı,
 • İşletim Sistemleri,
 • Ağ Mimarileri,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis(Yazılım):

 • Web Programcılığı,
 • Network,
 • Java,
 • Excel,
 • Sistem Yazılımı,
 • C#,
 • Veri Tabanı,
 • Bilgisayar Temel Bilgi,
 • Programcılık Giriş,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis(Makine):

 • Malzeme Bilimi ve Akışkanlar Mekaniği,
 • Havalandırma ve Soğutma Sistemleri,
 • Yangın, İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis(Elektrik-Elektronik):

 • Elektrik Elektronik Ölçme,
 • Elektrik Devreleri,
 • Devre Analizi,
 • Sinyaller ve Sistemler,
 • Elektrik Makineleri,
 • İletkenler,
 • Genel Network ve Bilgisayar Bilgisi,
 •  Elektronik Devre Elemanları,
 • Güç Elektroniği,
 • Mikrodenetleyiciler,
 • Lojik Devreleri,
 • Haberleşme,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis(Harita):

Mesleki Bilgiler Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Mühendis(İnşaat):

 • Malzeme Bilgisi,
 • Betonarme,
 • Hasar Türleri,
 • Onarım,
 • Güçlendirme,
 • Çelik İnşaat,
 • Geoteknik,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Grafiker Sınav Konuları

Teorik olarak, Grafik Tasarım Tarihi, Temel Tasarım İlkeleri, Sanat Tarihi, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Uygulamalı olarak Adobe Program Bilgisi(Adobe InDesign programı kullanılarak sunum şablonu oluşturulması veya kitap kapağı tasarımı yapılması, Adobe Illustrator programı kullanılarak infografik bir tasarım hazırlanması, Adobe Illustrator programı kullanılarak infografik bir tasarım hazırlanması) konuları.

Psikolog Sözlü Sınav Konuları

 • Psikolojiye Giriş,
 • Sosyal Psikoloji,
 • Geçmişten Günümüze Psikoloji Bilimi,
 • Psikolojide Kuramlar,
 • Psikolojik Bozukluklar,
 • Gelişim Psikolojisi,
 • Sosyal Psikoloji,
 • Davranış Psikolojisi Bilimsel Yöntemler ve Duygu,
 • Stres ve Sağlık,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Çağrı Karşılama, Büro ve Destek Personeli Sınav Konuları

Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

Tekniker Sınav Konuları

Tekniker(Harita):

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları,
 • Koordinat Sistemleri,
 • Haritacılık Faaliyetleri,
 • Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Tekniker(Elektrik-Elektronik):

 İstihdam edileceği alana ilişkin mesleki konular, Genel Kültür ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konuları.

Sözlü Sınav Nasıl Yapılacak?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından:

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
 • Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılma hakkına sahip olduğu halde ilan edilen sınav tarihinde sınava girmeyen adaylar, sınava katılma hakkını kaybeder.

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınav yukarıda belirtildiği üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Sözlü puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sözlü sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

İlan edilen pozisyon unvan sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenebilecektir.

Sözlü sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

Sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirme, Bakanlık tarafından belirlenecek tarihte e- devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

Atama ve Sözleşme İmzalamaya İlişkin İstenecek Belgeler

Atama ve Sözleşme İmzalamaya İlişkin İstenecek Belgeler şu şekildedir:

 • 2022 yılı KPSS (B) grubundan Sınav Sonuç Belgesi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 • Aday tarafından imzalı İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
 • Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler” linkinden temin edilip, doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu”,
 • Avukat pozisyonuna başvuran adaylardan Noterden veya barodan onaylı Avukatlık Ruhsatnamesi,
 • Mütercim-Tercüman(İngilizce) pozisyonuna başvuran adaylardan YDS Sonuç belgesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da tek taraflı feshederek sınavı kazanan adaylardan onaylı hizmet belgesi.

Sözlü sınav sonuçları e- Devlet’te yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Evrak teslim süreci ile ilgili bilgilendirme Bakanlığın resmi internet sitesinden ayrıca yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.Sınavı kazanan adayların atama iş ve işlemleri Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünce, sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise Bakanlığın ilgili birimlerince gerçekleştirilecektir.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri ise adayların yerleştirildikleri Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır. Geçerli mazereti olmamasına rağmen atama belgelerini istenilen zaman aralığında teslim etmeyenler ve gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyon unvanlarına, başarı puan sıralaması gözetilerek belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile sözlü sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar; sözlü sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.