Haberler

AF Paketi Meclise Sunuldu! Genel Af Çıkacak mı? İnfaz İyileştirme Nedir, Kimlere Af Çıkacak?

Mahkumlar ve mahkûm yakınları tarafından beklenen, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve kamuoyunda 7’nci Yargı Paketi olarak bilinen ‘İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına’ ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 7. yargı paketinde yer alan infaz düzenlemesinin detayları da açıklandı. Düzenlemeyle birlikte çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi yapılacak. Bu yargı paketinde uyuşturucuyla mücadelede ve

Kirada arabuluculuk zorunluluğunda ağır cezalar öngörülüyor. Genel affın çıkıp çıkmayacağı,

 7. Yargı Paketinin içeriği, maddeleri ve konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

7. Yargı Paketinin İçeriği Ne?

Mahkumlara af çıkıp çıkmayacağı konusu pek çok kişinin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. Yargı Paketi düzenlemesi bugün Meclis’e sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığına gelen düzenlemeyle birlikte, Engellilik sebebiyle bakıma muhtaç veya ağır bir hastalığa yakalanmış, 18 yaşını doldurmamış çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezasına mahkûm edilen kadın hükümlülerin cezalarının infazının, belirli yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık periyotlarla 2 yıl daha uzatılabilmesine imkan tanınıyor. Genel afla ilgili bir madde bu yargı paketi içerisinde yer almıyor.

AK Parti, ‘7’nci Yargı Paketi’ adıyla bilinen, ‘İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına’ ilişkin 48 maddeden oluşan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidilmesi söz konusu oluyor. Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri, amfetamin ve türevleri gibi adı geçen maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılıyor.

Genel Af Çıkacak Mı?

7.yargı paketinde tam anlamıyla bir genel af ifadesi yer almıyor. Pandemi sürecinde açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkûm izne gönderilmiş ve izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmıştır.

7. Yargı Paketi Uyuşturucu Şüphelilerinin Tedavi veya Denetim Sürelerinde Uzatma

Uyuşturucu madde türevlerinin imal ve ticareti suçunun cezasının artırılmasının yanı sıra

Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinde de değişiklikler yapılması bekleniyor. Yapılacak değişikliklerle birlikte daha etkin sürecin daha etkin bir şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor ve şüphelinin daha uzun süre tedavi veya denetim altında tutulması sağlanıyor.

Aynı zamanda Cumhuriyet Savcısının, şüphelinin erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu kılınıyor. Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanıyor. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle, uyuşturucu madde bağımlılarına özgü iyileştirme tedbirleri geliştiriliyor.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ve başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu kılınacak. Bağımlıların ve hüküm giymiş olanların tedavi göreceği ve rehabilite edileceği merkezlerinin bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek aktarılması ve bu hususta personel görevlendirilmesi yönünde düzenlemeler de yapılıyor. Bunlara ek olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hâkim tarafından izin verilebilmesi için de düzenlemeler yürürlüğe konuyor. El konulan maddenin imha edilmesi, kaçakçılık suçları, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu, izinsiz kenevir ekiminden elde edilen malvarlığı değerlerini ihbar edenler, bu suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu ihbar edenlerin kimliklerinin gizlenmesine yönelik hükümler getiriliyor.

Avukatlık ve Adli Yardım Sistemine Dair Düzenlemeler

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan

Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak avukatlara mali destek sağlanıyor. Adli yardım bürosunun gelirleri artırılarak adli yardım sisteminin güçlendirilmesine zemin hazırlanıyor. Noterlerin yapacağı ‘tespit işleri’ni düzenleyen bir madde, delil tespitini de kapsayacak şekilde detaylı olarak düzenleniyor.

İcra Ve İflas Kanununda Yapılan Düzenlemeler

7. yargı paketiyle İcra İflas Kanunu’nda da düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda konutlarda yapılacak hacizlerde icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak ‘hâkim onayından geçtikten sonra’ alınması ve yerine getirilmesi sağlanıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullandığı tüm ev eşyalarının haczi caiz olmayan mallar arasına alınması planlanıyor. İcra takibine konu olan alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz işlemi yapılması açıkça yasaklanıyor. Üzerindeki haciz kalktığı halde yediemin depolarında bulunan malların daha etkin bir şekilde tasfiye edilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Hakkında Yapılan Düzenlemeler

7. yargı paketinde göçmen kaçakçılığına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve bu suça dair caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasındaki alt sınır 3 yıldan 5 yıla yükseltiliyor. Göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulmuş olan araç-gereç ve malzemelerin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması halinde bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesi için gerekli imkanlar sağlanıyor. Adli işlemler yapılarak ‘yurt dışına çıkamamak’ şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve idarenin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hâkim kararı alabilmesine imkan tanınmaktadır.

Arabuluculuğa İlişkin Düzenlemeler

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor. Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar, ihtiyari arabuluculuğa elverişli hale getirilmesinin yanı sıra arabuluculuğa dair ülkemizin tarafında olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukukumuza uyumunun sağlanmasına yönelik düzenlemeler getiriliyor.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında bulunduğu açıkça belirtiliyor. Ticari uyuşmazlıklar bakımından, taraf avukatları ve arabulucunun birlikte imzaladığı anlaşma belgesinin, ‘icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın’ ilam niteliğinde belge sayılacağı kabul ediliyor. Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi hususunda arabulucuya yükümlülük getiriliyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemelere gidiliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193’üncü maddesinde değişiklik yapılarak, ‘mahkûmiyet’ kararının yanı sıra ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ ve ‘güvenlik tedbiri’ kararlarının verilebilmesi için de sanığın sorgusunun yapılması koşulu getiriliyor.

Engellilik sebebiyle bakıma muhtaç veya ağır bir hastalığa düçar (yakalanmış) 18 yaşını doldurmamış çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezasına mahkûm edilen kadın hükümlülerin cezalarının infazının, belirli yükümlülükler altında 1 yıla kadar ertelenebilmesine, ertelemenin 6 aylık periyotlarla 2 yıl daha uzatılabilmesi imkânı sağlanıyor.

Kamu veya özel hukuk tüzel kişisi ayrımı kaldırılarak, tüm tüzel kişilerin maddede düzenlenen idari yaptırımlar bakımından sorumluluğu kabul edeceği öngörülüyor.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınıyor.

Geçici maddeyle, makul sürede yargılanma hakkı ile mahkeme kararlarının icrası hakkının ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yapılmış ve derdest olan bireysel başvuruların ilgilinin müracaatı üzerine 6384 sayılı Kanunla kurulan Komisyon tarafından incelenmesine imkân tanınıyor. Muhtemel iş yükü nazara alınarak Komisyonun yapısı ve çalışma şekli yeniden düzenleniyor. Asliye Ticaret Mahkemelerinde tek hakimle ve basit yargılama usulüne göre görülen uyuşmazlıklara ilişkin parasal sınır 500 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına çıkarılıyor.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir