Personel İlanları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 adet işçi alacağını duyurdu. 4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumun Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınav yapılmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlanlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. Son başvuru tarihi 22.04.2023 olan bu alım hakkında daha fazla bilgi almak için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Alım Yapılacak İl ve Kadro Dağılımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 İşçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu alıma başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak.
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez veya taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda halihazırda görev yapmıyor olmak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabi tutulacaklardır.
 • Çalışmasına engel olacak ruhen ve aklen herhangi bir sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)
 • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

Başvuruya Dair Detaylar

 • Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayınlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 • İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 • Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
 • İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olan işçilerin iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara uygun olanların ataması yapılacaktır.
 • Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak ve yayınlanan bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 • Ataması yapılan personeller 3 yıl boyunca nakil talebinde bulunamayacaklardır.
Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir