emeklilikssksgkbağkurkredilerkosgebengellie-devlet

Engelli Memur Olma Şartları

Engelli Memur Olma Şartları
18.10.2016

Devletimiz bünyesinde yapılan sınavlarla ve gerekli bildirilerle engelli vatandaşlarımız da memur olma hakkına sahip olabilmektedirler. Bunun için KPSS’ye benzer bir sınava girmeleri ve bu sınava girmek için de bazı kriterleri üzerilerinde taşımaları gerekmektedir.

Engelli Memur Alımı Yapan Kurumlar

Engelli memur alımı mevzuatta öngörülen oranda ilgili her kurum ve kuruluş tarafından yapılabilir. Yani kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda engelli memur ihtiyacı bildirimini Devlet Personel Başkanlığına yaparlar.

Devlet Personel Başkanlığının Engelli Memur Alımındaki Görevi

Devlet Personel Başkanlığının asli görevi engelli memur istihdamında kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak, kurumların mevzuat da belirli olan %3 oranındaki engelli çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini denetlemek ve engellileri devlet memurluğuna yerleştirme işleminden sorumludur.

Engellilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Unvanları

Engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında birçok unvanla istihdam edilmektedirler. Bunlardan bazıları şunlardır: avukat, veri hazırlama kontrol işletmeni, memur, bilgisayar işletmeni, sosyal çalışması, hizmetli, mühendis, programcı, sekreter, muhasebeci, mimar, ebe, fizyoterapist, imam – hatip, kimyager, laborant, istatistikçi, diyetisyen, dağıtıcı..

 

Engelli Memur Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Bir kamu kurum ve kuruluşunda engelli memur olabilmek için öncelikle 2 yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’na başvurmak ve bu sınava girmek gerekmektedir.

Engelli Memur Kadro Miktarı

Engellilere ayrılacak kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, taşra teşkilatı dâhil, bütün dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınır.

EKPSS’nin Geçerlilik Süresi

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak bu süreç içerisinde yeni bir sınav yapılmaması durumunda sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

EKPSS İçin Başvuru Yeri ve Zamanı

Engellilerin bir kamu kurum ve kuruluşunda engelli memur olabilmeleri için şart olan EKPSS sınavına başvuru şartları ÖSYM’nin ve Devlet Personel Başkanlığının resmi sitelerinden yayımlanmaktadır. Burada yayınlanan bilgiler doğrultusunda başvurular yapılmaktadır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) Başvurmak İçin Gerekli Olan Eğitim Düzeyi

EKPSS’ye başvurular iki şeklinde olmaktadır. Bunlardan birincisi ilkokul, ortaokul veya ilköğretim düzeyinde olanlar için kura yöntemi ile bir diğer yöntem olan EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) yöntemiyle lise, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılmaktadır.

Engelli Memur Yaş Sınırı

Engelli memur olma şartlarında engellilerin memur olabilmeleri için 18 yaşını tamamlamaları, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin 15 yaşını tamamlamaları ve TMK’nin 12.maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları gerekmekte olup 65 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

EKPSS’ye Başvuru Şartları

Engelli memur olmak için girilmesi gereken EKPSS’ye başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’inci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

EKPSS Sınav Şekilleri

Özürlü sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Bu sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaz.

EKPSS konuları

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türkçe,

e) Matematik,

f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler.

Özür grupları itibarıyla, ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi meslekî veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veya ilköğretim (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları için ise yükseköğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak sorular hazırlanır.

Yorumlar

  1. Hüseyin Tiryaki dedi ki:

    %40 Engelliyim, toplam 13 yıllık bankacılık tecrübem var. 09/2016 da çalışmış olduğum özel bankadan iş haddimi fes ettiler. Devlet memuru olmak için ne yapmam gerekiyor.. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? En başından ne yapmam gerekiyor hiçbir bilgim yok.. Bilgilendirmenizi arz eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim..
    Hüseyin Tiryaki
    0532 626 20 31