• 2018- İşkur Engelli Hibe Desteği


  Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır.
  İş kanuna göre ise; Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.


  İŞKUR’un Genel Müdürlüğü’nde 9 Ekim’de toplanan “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Kesilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyon”, engelli ve eski hükümlüler tarafından sunulan 270 projeyi kabul ederek 12 milyon TL kaynak tahsis edilmesini kararlaştırdı.

  Özel politika ve uygulamalarla engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösteren İŞKUR, Komisyon aracılığı ile de titiz çalışmalar neticesinde engellilere yönelik özel projelere katkı sağlıyor, engellilerin topluma ve ekonomik hayata uyumunu destekliyor. Engelliler ve engellilere yönelik çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve STK’lar engellilere yönelik hazırladıkları projeleri Kuruma sunarak söz konusu destekten yararlanma imkânına kavuşabiliyor.

  2018/1 . dönem için 11 Aralık 2017 de son başvurusu olan ve aynı ayın sonuna kadar sağlanan bu destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın 14/12/2017 tarihli açıklamalarına göre 2018 yılında da devam edilecek ve hibe 50.000 TL ye çıkartılacaktır. 2018/2. dönem için tarihleri ayrıca İş kur tarafından belirlenecek ve yakın zamanda açıklanacaktır.

  2018- İşkur Engelli Hibe Desteği Şartları Nelerdir ?

  Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

  Sponsorlu Bağlantılar


  1. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
  2. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
  3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
  5. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmamak,
  6. İş yerini İkametgahının bulunduğu il sınırlarında açmak.
  7. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
  8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak gerekmektedir.

  Başvuruda İncelenecek Hususlar Nelerdir?

  1. “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
  2. Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
  3. Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Bu anlamda örneğin, mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
  4. Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
  5. Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
  6. Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
  7. Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
  8. Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler (Proforma Fatura) karşılığı yapılacağından; fatura veya belge (Proforma Fatura) olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
  9. Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
  10. Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve iş yerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur.

  2017-İşkur Engelli Hibe Desteği Programında Hangi Giderler Desteklendi?

  Başvuru sonrasında Komisyon değerlendirmesinden başarıyla çıkan ve kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanmaktadır.

  1. Kuruluş işlemleri: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.
  2. İşletme gideri: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.
  3. Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL.

  Hibe Desteği Kapsamında Olmayan Maliyetler Nelerdir?

  Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

  1. Su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
  2. Depozito,
  3. Çalışanların ücretleri,
  4. İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
  5. Vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
  6. İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
  7. Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı,
  8. Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,

  desteklenmeyecektir.

  İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

  1. Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
  2. 6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanmaması durumunda ise projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak gerekmesi halinde proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınacaktır.

  Hangi Evraklar İle Başvuru Yapılacaktır?

  1. Talep dilekçesi,
  2. Proje Başvuru Formu,
  3. Kimlik fotokopisi,
  4. Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
  5. Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
  6. Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 36 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
  7. Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
  8. Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
  9. Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

  İşkur Engelli Hibe Desteği Başvuru Yeri

  Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerineveya Hizmet Merkezlerine elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır.

  İşkur Engelli Hibe Desteği Başvurusu İle İlgili Önemli Hususlar Nelerdir?

   1. Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan ve güncel başvuru formu ve eklerine uygun olmayan başvuruların asli sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir.
   2. Güncel başvuru formu kullanılmayan projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
   3. Proje hazırlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılarak, başvuru yapılacak il müdürlüğü veya hizmet merkezine gidilmesi ve yapılacak görüşme sonrasında evrakların kontrol edilerek teslim edilmesi önerilmektedir.
   4. Başvuru yapacak istekliler, istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuru dosyasına eklemek zorundadır.
   5. Belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik durumların tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.

  Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir. Diğer projelerde bir dosyada en fazla bir proje sunulacaktır. Birden fazla proje başvurusunda bulunulması durumunda her proje dosyasında projede istenilen başvuru belgeleri eksiksiz olacaktır. Bu nedenle projelerin titizlikle ve kabul edilebilir, komisyonun ilgisini çekebilecek farklı sektörlerde olması önem arz etmektedir. Komisyon değerlendirmesini farklı fikirleri olan girişimcilerden yana kullanmaktadır.

   
  tıkla sorunu sor

  2018- İşkur Engelli Hibe Desteği İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!  Etiketler:

  Merak Ettiklerinizi Sayfanın En Altında Sorabilirsiniz!

  1. Ahmet dedi ki:

   Merhabalar %51 raporum var 2612 gün sigortam var 16 yıl hangi haklardan yararlanabilirim emekli olmam mümkün mü küçük bir işyeri açmayı düşünüyorum giyim market vs hibe desteği alabilrmiyim

  2. Kübra dedi ki:

   Mantar üretim işi yapmak istiyorum %45 engelliyim elimde bu işi yapmak için hazır param yok hibeyi hemen alabiliyormuyuz onu ögrenmek istiyorum teşekkürler

  3. Hudayi dedi ki:

   Cikolata imalat hanesi acmayi dusunuyorum yasadigim sehirde hic yok silikon kaliplarda her cesit cikolatalar uretcem sizce komisyondan gecermi

   1. Danışma Birimi dedi ki:

    Merhaba,

    Projenizle birlikte hem kosgebe hem de işkura başvurabilirsiniz.

  4. Nuri karahasan dedi ki:

   İşkur 2018 2. Dönem engelli hibe desteği başvuru tarihi ne zaman

  5. Özgür dedi ki:

   hibe başvuruları ne zaman bilginiz var mı? Teşekkürler

  6. seda dedi ki:

   engelli aileleri bu hibeden yararlanabilirmi ?

   1. Yonetici dedi ki:

    Merhaba,

    Her hangi bir girişimde bulunacaksanız eğer, bu hibeden yararlanabilirsiniz.

  7. Harun canoğlu dedi ki:

   Ben epilepsi hastasıyım %40 raporum mevcut hibe kredisi alıp kiralık hatlı minibüs kiralayıp çaliştırmak istiyorum olurmu yardımcı olurmusunuz.tabi ben çalıştırmayacağım şöför calıştıracağım

   1. Yonetici dedi ki:

    Merhabalar,

    Aşağıda ki maddeleri karşılıyorsanız eğer, başvuru yapabilirsiniz.

    Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
    İŞKUR’a kayıtlı olmak,
    18 yaşını tamamlamış olmak,
    Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
    Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmamak,
    İş yerini İkametgahının bulunduğu il sınırlarında açmak.
    Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
    Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak gerekmektedir.

  8. mahir dedi ki:

   merhaba, ben tavuk çiftliği acıp yumurta üretmeyi düşünüyorum proje hibe desteğine girer mi ? girerse bu yumurtacılık sertifikasını eğitimini nerden alabilirim yadımcı olursanız minnettar kalırım.

  9. YILDIZ KILIÇ dedi ki:

   Tarım projesi olarak sera ve açık sebze yetiştirip dükkanda veya pazarda satmak istiyorum.bunun için hibe desteği almam mümkünmü.toprağı en az 3 yıllığına kiralayarak mı yoksa tapusunu satın alarakmı mümkün olur.bu yönde bir proje yapmak istiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.
   Yıldız KILIÇ TC:22576399036 05418794040

  10. Ramazan dedi ki:

   Hibeyi hemen alabiliyormuyuz

  Sorunuzu Yazın